Satsingsområdene våre er forankret i skolens virksomhetsplan. Den er knyttet til rådmannens Handlingsprogram, kommunens felles utviklingsområder og til skolens resultatmål. Resultatmålene er blant annet hentet fra foresattes tilbakemeldinger gjennom den årlige brukerundersøkelsen

Satsingsområder skoleåret 2017-18

I år vil vi arbeide med disse områdene:

Foreldresamarbeid

 • fortsette arbeidet med målsettingen om at alle barn er representert på foreldremøter
 • aktivisere foreldre på foreldremøter
 • sette ned en gruppe av foreldre og ansatte som skal lage en plan for samarbeidsaktiviteter for hvert trinn

Videreføring av Kvalitetsplanen i SFO

 • Fokusområde 1: Sosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning (PALS)
 • Fokusområde 2: Sunn livsstil og helse
 • Fokusområde 3: Friluftsliv og barn i bevegelse (herunder IF-SFO)
 • Fokusområde 4: Kultur og kreativitet (Kultur-SFO)

Vi viser til nærmere informasjon fra SFO-leder til alle som er påmeldt SFO

Realfagssatsning i Asker kommune

 • Delta på kurs og nettverk knyttet til kommunens realfagssatsing
 • Planlegge for en mer elevaktiv og undersøkende undervisning
 • Systematisering av konkretiseringsmateriell som skal brukes i undervisning

PALS

 • videreutvikle rutiner og systemer for å veilede elever som trenger særskilte tiltak
 • undervisning og opplæring i forventet elevatferd
 • vedlikeholde og arbeide systematisk med de positivt formulerte reglene, repetisjon og innøving av disse
 • anerkjenne og se alle elever hver dag definere problematferd og håndtering med forutsigbare konsekvenser

Digital læring

 • 4. – 7. trinn har sin egen Chromebook skoleåret 2016-17
 • 1. – 3. trinn har sin egen Chromebook fom skoleåret 2017-18
 • Systematisk opplæring i nettvett og kildekritikk
 • Bruke apper og programmer som fremmer elevenes læring
 • Være bevisst på hvilke oppgaver vi skal bruke Chromebook til og hva vi ikke skal bruke Chromebook til
 • Fokus på god klasseledelse i et teknologitette klasserom