Rammer for virksomheten

Skolefritidsordningen (SFO) er hjemlet i Opplæringsloven § 13-7, hvor kommunen er pålagt å «ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet». I tillegg omfattes SFO av alle bestemmelser rundt elevenes psykososiale skolemiljø i Opplæringsloven § 9A.

Rønningen SFO har i flere år ligget på jevnt 80 innmeldte barn ved skolestart om høsten. Det er den nest minste skolefritidsordningen i Asker kommune, på samme måte som Rønningen skole er den nest minste barneskolen i kommunen. Det er en relativt høy andel av barna på 1. -4. trinn som benytter SFO, med noen fallende dekningsgrad på øverste trinn. Barna er organisert i én felles base, men dagen er inndelt på en slik måte at de fordeler seg både innen- og utendørs gjennom ettermiddagen. SFO ved Rønningen er heldige og har egne rom til disposisjon, som ikke benyttes fast som klasserom. Dette ser vi som en stor fordel da rommene er møblert på en egnet måte. Det er sambruk av gymsal, kunst- og håndverksrom, skolekjøkken og til dels garderober.

Kommunestyret i Asker vedtok i januar 2013 en «Plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen i Asker 2013-2016», gjeldende fra skolestart høsten 2013. Denne planen «skal gi retning for skolenes arbeid med innhold i og organisering av de kommunale Skolefritidsordningene i Asker». Planen omtaler videre at «i SFO skal elevene oppleve omsorg og trygghet og de skal bli sett, stilt krav til og oppleve mestring og glede ved å lykkes». Alle ansatte deltar på felles samlinger hvor innholdet i planen blir lagt frem. Planen har fire fokusområder som rammer inn det arbeidet som utføres. I det følgende følger en presentasjon av de fire områdene og hvordan de kommer til syne i den praktiske hverdagen på Rønningen SFO.

Fokusområde 1: Sosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning

Rønningen skole er en PALS-skole. PALS er en forkortelse for Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling, og er et skoleomfattende program, hvor målet med programmet ligger i selve tittelen. Rønningen startet PALS-arbeidet høsten 2011 og har siden den gang jobbet systematisk med implementering av programmet. Kort fortalt går programmet ut på at man i fellesskap utarbeider felles forståelse, holdninger og reaksjonsmåter blant elever, ansatte og foreldre i forhold til utvikling av positive forventninger og hvordan utvikling av et trygt læringsmiljø skal støttes. Anerkjennende kommunikasjon er en vesentlig del av dette arbeidet.

Skole og SFO har utarbeidet et sett med såkalte regelmatriser, hvor ønsket og forventet atferd er inndelt i hovedreglene ansvar, omsorg og respekt. Under hver av disse hovedreglene er det formulert konkrete ønsker til observerbar atferd. Regelmatrisene finnes på ulike arenaer innen skoledagen, som for eksempel i klasserom, SFO-rom, utetid, fellessamlinger også videre. Matrisene henger synlig over hele skolen og atferden innøves og minnes jevnlig på, slik at barna vet hva som er ønskelig og forventet.

Når barna utviser ønsket atferd, blir de anerkjent av en ansatt. Anerkjennelsen kan være verbal, et tegn (for eksempel tommel opp) og den kan følges av et BRA-kort. I SFO har hvert klassetrinn en sparegris hvor de samler opp BRA-kortene. Etter som hvert trinn oppnår et visst, på forhånd kjent, antall kort feirer vi. Feiringen markerer de gode valgene barna har tatt. Barna har stor grad av medvirkning i feiringene fordi de selv kommer med forslag til feiringer innen rammen av SFO. De skjønner at ønsker som Risenga Bad, Tusenfryd og lignende er utenfor rammen. 

Rønningen SFO har lang tradisjon med å bevisst mengden organiserte aktiviteter. Det må ikke forveksles med at det er «fri flyt», men vi erfarer at barna - innen trygge rammer – ønsker å leke fritt på tvers av klassetrinn og tidspress. Barna skal kunne bruke sin rett til medvirkning ved å leke det de selv ønsker. De skal gis muligheten til å bruke og utvikle sin fantasi og sine kreative evner gjennom leken. Leken er videre en særdeles viktig faktor for utvikling av det sosiale samspillet. Forskning har også vist at graden av motorisk aktivitet øker jo større grad av leken barna selv igangsetter.

Noen barn har større behov for veiledning for å delta i det sosiale samspillet med jevnaldrende. Det er oss voksne som må sørge for å tilrettelegge for gode lekeopplevelser for alle. Vi er også rollemodeller i alt vi gjør og sier, både overfor barna og hverandre.

Fokusområde 2: Sunn livsstil og helse

Etter ønske fra både barn og foreldre på Rønningen serverer vi varm mat to til tre ganger per uke. Barna spiser fortløpende etter som de er ferdig med undervisning eller leksetime. Maten som serveres, er et enkelt mellommåltid. Det serveres stort sett vann til drikke, melk til brødmat for dem som ønsker det. Hver dag tilbys en frukt- eller grønnsaksbit på ettermiddagen.

Menyen er bygget opp i en turnusplan og er hengt opp som oppslag i SFO-lokalene, samt lagt ut på It’s learning.

Stadig flere barn har behov for tilrettelegging av maten, enten av medisinske årsaker (allergi) eller av religiøse hensyn. Vi tilrettelegger matserveringen så langt vi kan, men har dessverre ikke kapasitet til å tilby tilpassede alternativer til hele menyturnusen.

Vi tilbyr glutenfritt brød og knekkebrød, og kjøper inn allergivennlige melkeprodukter. Vi tilbyr også ulike typer rett – i – koppen- supper som er melke- og/eller glutenfrie. Når vi bruker kjøtt i varmmat, bruker vi kylling- eller kalkunkjøtt, men ikke kjøtt som er slaktet i henhold til halal.

Foresatte med barn som har behov for tilpasning av maten kan, dersom de ønsker, sende med barna mat som enkelt kan varmes opp i mikrobølgeovn. Det er selvsagt også mulig å ta med en ekstra matpakke hjemmefra.

I tråd med Kvalitetsplanen har SFO et samarbeid med helsesøster, som gir barna en gjennomgang av hvorfor det er viktig med fysisk aktivitet og sunn mat. På kjøkkenet henger det en oversikt som viser bildeeksempler på ulike typer mat og hva den inneholder.

Hygiene er en del av dette arbeidet. Vi ønsker at alle skal vaske hender før de spiser og etter toalettbesøk. Noen barn trenger påminnelser om dette og de trenger å bli vist hvordan man vasker hendene godt nok til å fjerne bakterier. Øv på dette hjemme også.

Fokusområde 3: Friluftsliv og barn i bevegelse

Jevnt over er SFO-barna mye i aktivitet. Vi er ute hver dag og opplever at de fleste barna er mye i bevegelse. Gymsalen er også daglig i bruk og er svært populær.

I løpet av SFO-dagen (både før og etter skoletid), må alle barna være utendørs. Dersom de ønsker, kan de være ute store deler av tiden. Skolegården til Rønningen er ikke veldig stor, men er variert og gir mulighet for ulike typer aktivitet. Det er frie grøntområder, både med bakker, skog og flatmark, og det er ulike typer lekestativ, ballbaner og sandkasser. Vår erfaring er at aldersgruppen som er på SFO, er mye i fysisk aktivitet når de leker utendørs.

I skolens nærmiljø finnes skogsområder som egner seg for turer. Periodevis har vi av og til tatt med barna på tur, hvor vi lager mat på bål og har fri og organisert lek. Vi har også i deler av året gått med små barnegrupper til idretts- og lekeområder i nærmiljøet.

Vi tilbyr Idretts- og frilufts-SFO for 3. og 4. trinn. For «idrettsdagen» er målet å tilby barna varierte idrettsaktiviteter, hvor vi samarbeider med ulike idrettsklubber som bidrar både med utstyr og veiledning av barna. Det settes opp en periodeplan som viser hvilke aktivitet som skal stå i fokus i ulike perioder. For «friluftsdagen» blir det turer i skolens nærmiljø, hvor vi har fokus på friluftsliv inklusiv blant annet mat på bål, samt organisert og fri lek.

I ferie-SFO har vi tradisjon for å bruke noen av dagene på lengre turer, enten det er gåturer, ski eller skøyter. I ferie-SFO høsten 2014 var vi så heldige at noen av barna fikk delta på Barnas Byggskole, hvor de blant annet bygget en gapahuk i skolens nærområde. Denne benytter vi jevnlig på IF-SFO.

På våren får barna i 2. trinn tilbud om å være med til Hauger gård i en periode på åtte uker. Dette er populært og mange barn gjør sine første erfaringer med gårdsdyr. Ofte har man også en kreativ aktivitet på noen av besøkene.

Når det gjelder foreldrebetalte aktiviteter fra eksterne kursholdere, har interessen vært varierende. Vi har prøvd ut dansekurs, sjakkurs, turn og skiskole. Det siste har hos oss vært det desidert mest populære gjennom mange år. Fra høsten 2015 er det besluttet at kommunens SFO-er skal ha maksimalt to betalingsaktiviteter per skoleår, noe som samsvarer med det nivået Rønningen har tilbudt. Vi rådfører oss med FAU i hvilke aktiviteter som bør velges.

Fokusområde 4: Kultur og kreativitet

Formingsaktiviteter er nesten alltid populært, uavhengig av kjønn. I noen perioder tar enkelte aktiviteter «helt av»; for eksempel små gummistrikker for å lage armbånd eller figurer. Trolldeig, bamsesying, maling og papirbretting/origami er andre eksempler på kreativt arbeid (i tillegg til god øvelse av finmotorikken). Høytlesning er noe barna verdsetter og er også en hyggelig aktivitet. Vi har tradisjon for sesongaktiviteter som julegaveproduksjon, Halloween, lysfest, gul dag, påskepynt, Kulturcafe og Valentine. I ferie-SFO har vi benyttet oss av kulturtilbud i Asker Kulturhus.

Som en del av Kultur-SFO får barn fra 3. og 4. trinn tilbud om å delta på malekurs en gang i uken i regi av Eva Rolset, faglærer i kunst- og håndverk.

Vinteren 2017 har vi planlagt et samarbeid med Borgen Musikkorps og tilby kurset «Blås i SFO» til de eldste elevene. Musikklek og aktiviteter med sang, rytme og trompeter skal stå i fokus.

Rett etter høstferien får vi besøk av artisten Beatur, som introduserer barna for beatboxing.

Ansatte

Kompetanseutvikling er et av satsningsområdene til kommunen. SFO-ene har felles, kommunale samlinger med faglig påfyll i forhold til det systematiske arbeidet med kvalitetsplanen. Vi jobber også med temaene på våre ukentlige personalmøter på Rønningen. Vi tilstreber også å fordele det daglige arbeidet i SFO etter ansattes bakgrunn og interesser, det tror vi er klokt for både barn og voksne.

Har du tilbakemeldinger eller lyst til å bidra?

Dersom dere som foreldre har tips eller forslag til forbedringer av innholdet i SFO, tar vi gjerne imot disse. Kanskje har dere selv (eller eventuelt spreke pensjonist besteforeldre) mulighet til å være en ressurs for miljøet. Hva med for eksempel høytlesning, en ettermiddag med strikking, snekring eller en topptur i nærområdet? Dere er hjertelig velkomne!

Anita Bakken Markussen

SFO-leder ved Rønningen skole