Skolen og trafikksituasjonen

Mange elever ved skolen har lang skolevei. Noen går, noen sykler, noen blir kjørt og noen tar buss.

Skolen ligger rett ved Heggedalsveien – en gjennomfartsvei mellom Lier og Heggedal, som i hovedsak blir brukt av beboerne i området til/fra jobb. På veien går det også buss hver time – to ganger i timen i rushtiden. Veien blir også noe brukt ved varetransport til/fra Drammen/Lier området til Heggedal.

For ca 8 år siden ble det laget ny flott gang- og sykkelvei fra hovedbebyggelsen på Skjellestad til Solberg skole, noe som gjorde at skoleveien ble trafikksikker for elevene. Det er gangfelt ved skolen.
Skoleåret 2010/11 bestemte elevrådet ved skolen at ingen foreldre fikk kjøre ned til skolen mellom kl. 8.00 og 8.30, for å levere barn på skolen. Dette har foreldrene godtatt.

Hvorfor en trafikkplan

Elevenes skolevei er i dag trygg, men våre elever skal også ferdes andre steder hvor det er mer trafikk. Når våre elever går videre til ungdomsskolen for eksempel, vil de møte et helt annet trafikkbilde enn det de har vært vant til her på Solberg. Da er det viktig at de kjenner trafikkreglene og kan forholde seg til disse.

Kunnskapsløftet sier:

1 - 4. trinn:
"Etter 4. trinn skal elevene kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister".

5-7. trinn:
"Etter 7. trinn skal eleven kunne praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel".

Refleksvester
Alle elever får refleksvest i 1.klasse. Elever som kommer til skolen senere får vest av kontaktlærer.

Hjelm
Alle elever skal bruke sykkelhjelm til og fra skolen og på sykkelturer i skolens regi.

Undervisningsmateriell:
www.trafikkogskole.no 
www.barnastrafikklubb.no

Årshjul trafikkopplæring 1. – 7. trinn
Klasse-
trinn
Tid på åretMålAktivitetsforslag
1. klasse Oppstart høst i 1. kl. for så å arbeide jevnt med de ulike emnene i løpet av høsten og vinteren Kunnskapsmål:
Eleven skal forstå hvor viktig det er å være forsiktig i trafikken.
Eleven skal forstå at selv om du ser bilen, så er det ikke sikkert at den som kjører bilen ser deg!

Ferdighetsmål:
Eleven skal vite hvordan man sikkert skal krysse en gate/vei.

Holdningsmål:
Eleven skal ta hensyn til andre trafikanter ved ferdsel i trafikken.

Trafikkboka fra Trygg Trafikk skal ligge til grunn for undervisningen for 1. trinn

Emner fra boka som skal gjennomføres i timene:
- Samtale med elevene om hvilke trafikkferdigheter de innehar
- Repetisjon av kunnskap om trafikksikkerhet:
- Bruk av bilbelte
- Flere grunnleggende trafikkregler
- Gi elevene innsyn i hvordan de blir oppfattet av motorføreren.
- Skoleveien min (går du den tryggeste veien?) refleks, gå langs veien, på sykkeltur, skilt.
- Å gå langs en vei – uten fortau, med fortau og gang- og sykkelsti.
- Elevene skal bruke refleks på skolevegen og på turer i skolens regi i den mørke årstida. 

2. klasse  Oppstart høst i 2. kl.  - fortsette jevnt gjennom hele året Kunnskapsmål:
Eleven skal forstå enkle trafikkregler som gjelder for fotgjengere.
Eleven skal kunne gjengi noen grunnleggende skiltregler

 

Ferdighetsmål:
Eleven skal kunne følge regler for passasjerer i bil og buss.
Eleven skal kunne riktig bruk av refleks.
Eleven skal bruke riktig trafikksikkerhetsutstyr.

Holdningsmål:
Eleven skal ta hensyn til andre fotgjengere i trafikken.

 

Trafikkboka fra Trygg Trafikk

skal ligge til grunn for undervisningen for 2.trinn.

- Enkel statistikk, telle biler, samt lage søylediagram.

- Å være fotgjenger

- Skoleveien

- Passasjer i bil

- Passasjer i buss

- Sikkerhetsutstyr

- Sykkel

- Kart

- Å krysse en vei

- Ser vi alt?

- Vinter

Elevene skal bruke refleks på skolevegen og på turer i skolens regi i den mørke årstida.

3. klasse Oppstart høst i 3. kl.  - fortsette jevnt gjennom hele året Kunnskapsmål:
Eleven skal kjenne til de ulike skilttypene; påbudsskilt, forbudsskilt, opplysningsskilt.
Eleven skal ha kjennskap til skolens sykkelregler.

Ferdighetsmål:
Eleven skal kunne forstå viktigheten av og følge påbuds- og forbudsskiltene.

Holdningsmål:
Eleven skal ta hensyn til dyr og fotgjengere når de sykler i trafikken.

Trafikkboka fra Trygg Trafikk skal ligge til grunn for undervisningen for 3. trinn.

- Gi elevene innsyn i hvordan de blir oppfattet av motorføreren
- Mer statistikk
- Påbud
– forbud- Skilt
- Trafikk og norsk
- Trafikkundersøkelse
- Hjelm
- Skolens sykkelregler
- Trafikklys
- Sykkelprøve 0 (kun ferdighetsprøve)
- Dyr i trafikken
4. klasse Gjennom hele året

Boka/sykkelheftet brukes våren i 4. kl. Sykkelprøven tas også våren/mai måned i 4. kl

Kunnskapsmål:
Eleven skal forstå noen påbud og forbudsskilt.
Eleven skal kunne følge regler for bruk av hjelm.
Eleven skal kunne forholde seg til skolens sykkelregler.
Eleven vise forståelse for hvordan han blir oppfattet av motorføreren.

Ferdighetsmål:
Elevene skal kunne bruke sykkelhjelm riktig.
Elevene skal bruke riktig trafikksikkerhetsutstyr.
Holdningsmål:Eleven skal kunne se seg selv i trafikkbildet
Eleven skal vise respekt for andre trafikanter

Trafikkboka fra Trygg Trafikk+ heftet fra Trygg Trafikk: ”Sykkelhefte 1”, skal ligge til grunn for undervisningen for 4. trinn.
- Gjennomføring av sykkelprøve 1. Først teori, så praksis. Samt sykkelkontroll med ev. besøk av politiet eller statens vegvesen for godkjenning av sykler.
- Sykkeltur.

5. klasse Oppstart høsten i 5. kl. og arbeider med temaet utover i skoleåret. Kunnskapsmål:
Eleven skal kjenne til hvilke regler som gjelder for bruk av sykkel i trafikken. Eleven skal kjenne til hva slags sykkelutstyr/tilbehør man må og bør bruke når man sykler.

Ferdighetsmål:
Eleven skal aktivt kunne bruke sykkelreglene når de ferdes i trafikken. Eleven skal bruke hjelm ved sykling.

Holdningsmål:
Eleven skal ta hensyn til andre trafikanter når han/hun sykler.
Trafikkboka fra Trygg Trafikk + heftet fra Trygg Trafikk: ”Sykkelhefte 1” repetisjon!
- Repetere trafikkreglene for fotgjengere
- Grunnleggende trafikk- og sykkelferdigheter
- Trafikkregler for syklister
- Vektlegge bruk av hjelm (egen brosjyre)
- Sykkelprøve 1
- Sykkeltur
- Foreldremøte med trafikk som tema. Ta utgangspunkt i trafikkregler, holdninger   og BMX-syklig/terrengsykling. 
-Snakk om foreldre som forbilder.
- Arbeide videre med holdninger og trafikkregler
- Sykkelprøve 1.
6. klasse Trafikkopplæringen starter opp på samme tid som foreldremøtet holdes Kunnskapsmål:
Eleven skal forstå viktigheten med bruk av sikkerhetsutstyr ved sykling i terreng

Ferdighetsmål:
Eleven skal kunne ha kontroll over sykkelen ved sykling i terreng.

Holdningsmål:
Ved sykling i terreng skal eleven til enhver tid ta hensyn til dyr og mennesker som ferdes i naturen.


 - Foreldremøte med trafikk som tema. Ta utgangspunkt i trafikkregler, holdninger og BMX-syklig/terrengsykling 
- Snakk om foreldre som forbilder
- Arbeide videre med holdninger og trafikkregler
- Sykkelprøve 1
7. klasse  Oppstart høst i 7. kl. med repetisjon Kunnskapsmål:
Eleven skal forstå hvilke trafikkregler som gjelder for syklister og fotgjengere.

Ferdighetsmål:
Eleven skal ha grunnleggende trafikk- og sykkelferdigheter.
Eleven skal kunne ferdes på sykkel i området med lyskryss, rundkjøring, fortau og fotgjengerfelt.
Eleven skal bruke riktig trafikksikkerhetsutstyr.

Holdningsmål:
Eleven skal vise gode holdninger i forhold til trafikksikkerhet.
Heftet fra Trygg Trafikk: ”Sykkelhefte 2” (+ Trafikkboka fra Trygg Trafikk) skal ligge til grunn for undervisningen for 7.trinn.
- Lære flere trafikkregler
- Sykkelprøve 2. Først teori, så praksis, samt sykkelkontroll
- Sykkeltur til Semsvannet, med ferdighetssykling i Asker sentrum. Elevene skal her lære å sykle i trafikkert områder med lyskryss, rundkjøring, fortau og fotgjengerfelt.
Alle  Uke 41 Hovedmål:
Få elevene til å bruke refleks! 
Hvor synlig er du med og uten refleks? Tips til undervisningen: - Se film fra Trygg Trafikk om bruk av refleks- Gjøre ulike refleksforsøk i mørkt rom eller ute i mørket- Lage refleks i K&H 

Planen er utarbeidet av undervisningsinspektør Tone Bråten, og var evaluert første gang våren 2013. Neste evaluering er våren 2016.