Ordens- og oppførselsreglementet skal sikre at alle vi som har vårt daglige virke på Solvang skole, enten vi er elever eller ansatte, har det godt og er trygge på skolen. Reglementet skal også sikre ro og orden i timene, slik at elevene lærer mest mulig i de årene de er her. Kort sagt: Ordens- og oppførselsreglene skal bidra til å gjøre hverdagen god og meningsfull for oss alle.

Kommunestyret vedtok ny forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Asker 16.06.2015. Denne er altså felles for alle skolene i kommunen. 

Nedenfor er noen utdypninger av regler som Solvang skole vil framheve. 

Ordensregler for Solvang

 Skolen skal være et sted hvor elevene trives og lærer.

 1. Alle møter presis til undervisningen. Skoledagen begynner kl. 08.25 og slutter kl. 14.35.
 2. Elevene skal oppholde seg på skolens område hele skoledagen, dersom ikke annet er avtalt. Elever på 10. trinn tillates å forlate skolens område i storefri, for f.eks. å handle på Rimi, dersom skolens oppførselsregler følges.
 3. Alle plikter å levere arbeid til rett tid. Plagiat eller fusk er ikke tillatt. Husk å oppgi kilder du bruker sitater fra.

Oppførselsregler for Solvang

 1. Solvang skole er en inkluderende skole hvor alle har respekt for hverandre og skolens regler. Mobbing eller trakassering skal ikke forekomme.
 2. Alle på Solvang har ansvar for at skolens rom og uteområder holdes i orden.
 3. Alle har ansvar for at det er god arbeidsro som fremmer læring i klassen.
 4. Det er ikke tillatt å være ruset eller i besittelse av tobakk, snus eller rusmidler (alkohol eller narkotiske stoffer) i skoletiden, på arrangementer i skolens regi eller i foreldres regi når skolens lokaler benyttes.
 5. Snøballer skal kun kastes mot oppsatt blink på den andre siden av Hukenbekken.
 6. Mobiltelefoner kan brukes i friminutt, men ikke i undervisningstid uten etter spesiell avtale med lærer. Bruk av annet elektronisk utstyr må også avtales med lærer. Det er ikke tillatt å fotografere på skolen uten spesiell tillatelse fra lærer.
 7. Alle plikter å ta vare på skolens bygninger, inventar og undervisningsmateriell (jfr. skadeerstatningslovens §§ 1-1/1-2).
 8. Bruk av sparkesykler, rullebrett og rulleskøyter tillates bare utendørs.

Brudd på ordens- eller oppførselsreglene kan medføre:

 • Varsel til elevens foresatte
 • Anmerkning
 • Tilstedeværelse før eller etter skoletid, og etter samråd med foreldre utførelse av pålagte oppgaver.  
 • Krav om erstatning for gjenstander som blir skadet eller kommer bort. Ved forvoldt materiell skade på skolens eiendom kan rektor etter avtale med foreldre avgjøre at eleven utbedrer skaden selv eller gjør arbeid ved skolen tilsvarende skadeomfanget.
 • Midlertidig inndragning av mobiltelefon. Mobiltelefon leveres tilbake til eleven ved skoledagens slutt.
 • Midlertidig eller permanent klassebytte.
 • Bortvisning inntil tre dager
 • Ulovlige forhold som mobbing, trakassering, bruk av vold kan bli anmeldt.
 • Ulovlige gjenstander vil bli beslaglagt og overlatt politiet.
 • Nedsettelse av ordens- eller oppførselskarakteren

Ordensreglene skal vurderes av skolens brukerråd hvert år.