Mål: Mobbing skal bli avdekket

Mesteparten av mobbingen foregår uten at voksne er til stede. Den kan derfor være vanskelig å oppdage, og mange av elevene som blir mobbet sier ikke fra om det som foregår.

Elever og foreldre skal oppmuntres til å fortelle om mobbing!
I det holdningsskapende arbeidet skal alle ansatte fokusere på at det er viktig og nødvendig å si fra hvis en selv eller andre blir når de ser eller merker at barn blir ertet, plaget eller utsatt for mobbing.

Når vi viser i ord og handling at slike henvendelser blir tatt på alvor og at voksne faktisk kan stoppe mobbing, vil det bli mer og mer akseptert og naturlig å si fra.

Undersøkelser

 Vardåsen skole har årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Til det bruker vi elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet og skolens egne undersøkelser i klassene. Undersøkelsene gjennomføres på våren. Resultatene skal sammenfattes etter gjennomføringen, og resultatene gjennomgås i personalet, i klassene og i skolens råd og utvalg.

Observasjon

 Voksne på skolen skal hele tiden øke sin kompetanse på å observere samspillet mellom elevene - inne i klassen/gruppa og når elevene forflytter seg og ute i friminutt.

Trivsel og mobbing på dagsorden

Tas opp jevnlig i elev-, gruppe- og klassesamtaler.

Tilsyn i friminutt

 Alle som har tilsyn ute har på vest som gjør dem synlige på uteområdet.
Alle skal spesielt se etter om det er elever som ikke ser ut til å ha det bra. Elevers henvendelser om plaging skal tas på alvor og meldes kontaktlærer. Hver enkelt ansatt er ansvarlig.

Digital mobbing

Mobbing med mobiltelefon og på Internett foregår mest utenfor skolen. Vardåsen skole setter allikevel denne formen for mobbing på dagsorden og arbeider bevisst for å lære elevene god nettbruk. Skolen har klare regler for bruk av mobiltelefon og nettbruk i ordensreglementet. Brudd på disse reglene har forutsigbare konsekvenser.

Samarbeid skole-hjem

 

  • Foresatte skal oppmuntres til å ta raskt kontakt med skolen ved mistanke om at elever ikke har det bra.
  • Elevens trivsel tas opp i faste elevsamtaler og i utviklingssamtaler der lærer, elev og foresatte er til stede.
  • Klassemiljøet og mobbing skal alltid være ett av temaene på høstens foreldremøte.
  • Mobbing skal være tema i Elevråd, Skolemiljøutvalg og FAU hver vår.