Innmelding og bytte av skole og utsatt eller fremskutt skolestart.

Tildeling av skoleplass for førsteklassinger

Alle barn som står i folkeregisteret blir innskrevet i skolen og får tildelt skoleplass i oktober det året de fyller fem år. Tildeling av plass skjer normalt i den skolekretsen hvor barnet er bosatt i følge folkeregisteret.

Tildeling av skoleplass skjer ved innskriving i skolen. Foresatte har rett til å søke barnet inn på hvilken som helst skole i kommunen. Retten til plass ved en annen skole er blant annet betinget av at denne skolen har kapasitet på det aktuelle årstrinnet.

Flytte til Asker etter 1. trinn eller i løpet av skoleåret

Barn som kommer flyttende til kommunen i løpet av året, skal så langt det er mulig få plass ved skolen de sogner til. Foresatte tar kontakt direkte med skolen de sogner til, for å få tildelt skoleplass. Her er oversikt over Asker kommunes skolekretser.

Rett til skoleplass

Kommunen er inndelt i skolekretser og barn har rett til skoleplass i den skolekretsen de tilhører så langt den aktuelle skolen har kapasitet. Hvis det ikke er plass til alle nye elever ved en skole, får elevene som er bosatt nærmest en naboskole, skoleplass der. Ved tildeling av plass ses det også på forhold som søsken og skolevei, og i særskilte tilfeller også andre forhold. Retten til skoleplass reguleres av opplæringsloven § 8-1 og kommunale bestemmelser.

For mer detaljerte regler for skoleplassering se Asker kommunes forskrift om rett til skoleplass

Skolebytte, utsatt eller fremskutt skolestart

 

Når barnet skal skrives inn i skolen som 6- åring, og man ønsker en annen skole enn den man har fått tildelt, sendes søknad om dette (ikke skjema - egen utforming), sammen med innskrivingspapirene, til den skolen man har fått tildelt. Regler for søknad som skolebytte - Forskrift om rett til skoleplass § 4.

For 2. - 10. årstrinn: For å søke om endret skoleplass i forkant av nytt skoleår, er søknadsfrist 1. april. Søknader innsendt innen denne dato får fortrinn hvis skolens kapasitet er begrenset. Søknad sendes direkte til den aktuelle skolen. Det må ikke søkes om fortsatt skoleplass ved skolen elev er tildelt plass ved. Regler for søknad som skolebytte - Forskrift om rett til skoleplass § 4.

Normalt får man ikke dekket skoleskyss ved valg av skole utenfor skolekretsen.

Dersom du mener barnet ditt har behov for ett ekstra modningsår, kan du søke om å utsette skolestarten. Send en skriftlig søknad til skolen barnet sogner til. Skolen vil sende søknaden videre til Barne- og familieenheten avdeling pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som gjør en sakkyndig utredning av barnet. Rektor fatter vedtak med bakgrunn i den sakkyndig tilrådingen fra PPT. For å få utsatt skolestart må den sakkyndige vurderingen konkludere med at barnet har behov for ett ekstra modningsår. 

Utsatt skolestart er hjemlet i opplæringsloven § 2-1.

Dersom barnet får utsatt skolestart må det søkes særskilt for å opprettholde barnehageplassen.

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen ett år tidligere enn normal ordning, er dette mulig dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april i det aktuelle året. Send en skriftlig søknad til skolen barnet sogner til. Skolen vil sende søknaden videre Barne- og familieenheten avdeling pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som gjør en sakkyndig utredning av barnet. Rektor fatter vedtak ut fra råd fra Pedagogisk psykologisk tjeneste.

For å få fremskutt skolestart, må barnet vurderes til å være på høyde med gjennomsnitt for barn som er ett år eldre. Det ses på forhold som intellekt, motorikk og sosiale evner. Det er få barn som oppfyller disse kriteriene. Framskutt skolestart er hjemlet i opplæringsloven § 2-1.