Vedtatt av Asker kommunestyre mai 2011 i medhold av opplæringsloven § 8-1: "Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til…".

I lovgrunnlaget inngår lovens forarbeider i Odelstingsproposisjon nr. 46 (1997-98) hvor det blant annet heter: ”Vurderinga av kva for skole som er nærmast, skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta omsyn til andre relevante forhold, til dømes om sysken er plasserte på den same skolen, kapasiteten på skolane og om skolevegen er farleg.”

  • § 1 Asker kommune er inndelt i skolekretser etter vedtak i kommunestyret. Skolekretsene er i utgangspunktet definert gjennom grunnkretser. Der grense for skolekrets avviker fra grense for grunnkrets er det spesifisert i kommunens kartverk hvor grense for skolekrets er trukket.
  • § 2 Inntaksområdet for barneskoler defineres gjennom skolekretser. Flere skolekretser kan utgjøre ett felles inntaksområde for de skolene som kretsene er knyttet til. Inntaksområdet for ungdomsskoler defineres gjennom de skolekretser som kommunestyret fastsetter. En skolekrets kan være delt, og danne inntaksområde for flere ungdomsskoler. Elevens bostedsadresse i henhold til folkeregisterloven avgjør hvilken skolekrets eleven er bosatt i.
  • § 3 Loven gir rett til skoleplass i den skolekretsen/inntaksområdet hvor elev er bosatt. Retten betinges av skolers kapasitet. Der en skole ikke har plass til alle elever som er bosatt i skolekretsen/ inntaksområdet, skal de av kretsens elever som har søsken ved skolen ha fortrinnsrett til plass. Utover det kommer lovens prinsipp om nærhet til anvendelse.
  • § 4 Så langt lovens bestemmelser om rett til skoleplass tillater, har grunnskoleelever i Asker rett til plass ved den skolen som de foresatte velger.

Der en skole ikke har kapasitet til alle søkere fra andre skolekretser, skal elever med søsken ved skolen ha fortrinnsrett. Fortrinnsretten skal særlig anvendes for elever på lave årstrinn, og der aldersforskjell mellom søsken er liten. På ungdomstrinnet skal deretter eksterne søkere som har vært elever ved inntaksområdets barneskoler ha fortrinnsrett.

De foresattes skolevalg skal ikke påføre kommunen utgifter. Der skolevalget utløser økt behov for skoleskyss, dekkes utgiftsøkningen til vanlig av elevens foresatte, jfr. Asker kommunes forskrift om rett til skoleskyss § 3-4.