Satsingsområder

Lese- og skriveopplæring

Lesing og skriving er to av de viktigste grunnleggende ferdighetene som danner utgangspunkt for læring og utvikling i alle fag. Skolen har lærerspesialister i lesing og skriving, i tillegg til en dedikert bibliotekar på skolebiblioteket. På Mellom-Nes skole er alle lærere lese- og skrivelærere. Skoleutviklingsarbeidet med lesing og skriving skal gjøre elevene bevisste på bruk av hensiktsmessige læringsstrategier i eget arbeid.

Realfag

Skolen har en lærerspesialist i matematikk som pådriver for arbeidet med realfag på skolen.

Digital læring

I Asker kommune har hver elev sin egen Chromebook. Målet er at elevene skal oppleve læringsarbeidet som variert, tilpasset og motiverende.

Trygt og godt skolemiljø

Det skal være trygt og godt å være elev på Mellom-Nes skole. Derfor jobber hele personalet hver dag for å forebygge uønskede hendelser og mobbing. Gjennom tiltak som målrettet tilsyn, mange voksne ute i friminuttene, elevinvolvering, trygghetsplaner og styrkebasert tilnærming arbeider vi for at alle elevene skal trives på skole og SFO.

Fagfornyelsen og læring for framtiden

Mellom-Nes skole har siden 2017 arbeidet med fagfornyelsen gjennom fokus på varierte arbeidsformer, dybdelæring, utforskende undervisning og alternative læringsarenaer. Målet er meningsfull og motiverende undervisning som bidrar til livsmestring for hver elev. Satsningen bygger videre på mange år med godt skoleutviklingsarbeidet på Mellom-Nes skole gjennom mange år. Fagfornyelsen er en paraply for de andre små og store satsningene på skolen slik at alt vi gjør drar i samme retning.

Overgang fra barnehage til barneskole

For å forberede nye 1. klassinger til skolestart, har vi et tett samarbeid med barnehagene i sonen. Vi har også ulike tiltak for at barna skal bli godt kjent på skolen og med personalet. Vi inviterer for eksempel barnehagene til arrangementer, og skolestarterne drar ofte til skolen for å leke. Når skolestarterne begynner på skolen i august, har kontaktlæreren en velkomstsamtale med foreldrene. Slik sørger vi for en myk overgang for barn og voksne. 

Foreldresamarbeid

Foreldrene på Mellom-Nes skole er aktive bidragsytere, støttespillere og samarbeidspartnere for skolen. Mye av samarbeidet foregår gjennom faste utviklingssamtaler, foreldremøter, samarbeidsutvalg (SU) og FAU. Foreldrene bidrar i tillegg med dugnadsoppgaver i faste arrangementer og spontane tiltak.