Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.
Blakstad skole

Kontaktinfo

Telefon
66 78 68 10
E-post
Besøksadresse
Gudolf Blakstadsvei 67
1386 Asker
Vis i kart
Blakstad skole

Blakstad barneskole ligger vakkert til i omgivelser nær skog, mark og fjord. Vi har egen SFO og spesialavdeling.

Dette er våre satsningsområder

Vi jobber aktivt med å skape et inkluderende og trygt læringsmiljø. Både voksne og barn ved skolen har fokus på våre grunnverdier; respekt, ansvar og omsorg.

PALS - et godt læringsmiljø

Gjennom systematiske opplegg vil vi skape et godt læringsmiljø der både elever og lærere trives, føler seg trygge og har gode arbeids- og utviklingsmuligheter. Felles for alle barn er at de trenger en skolehverdag som er sammenhengende, forutsigbar, meningsfylt og at barnet er i et felleskap med andre. I PALS legges det vekt på at alle elever og ansatte skal involveres og delta i arbeidet med å bygge et trygt læringsmiljø.

Uteskolen

Vi legger til rette for at alle trinn kan flytte undervisningen ut fra klasserommet en dag i uken. Vi bruke uteskolemetodikken når det er hensiktsmessig å gjennomføre gode læringsøkter ute, i samsvar med læreplanen og temaer trinnet arbeider med. 

Teknologi og realfag

Blakstad skole satser på realfagene, og ser at dette passer godt inn i uteskoleprofilen vår. Vi er med på 1+1-prosjektet (nasjonalt forskningsprosjekt) på tredje året, og mange av lærerne våre videreutdanner og kurser seg innenfor feltet.

Lese- og skriveopplæring

Det å være en god leser er selve inngangsbilletten til å bli et lærende og opplevende menneske. Det forebyggende arbeidet rundt leseopplæringen begynner allerede ved skolestart, og skolen har en godt utarbeidet progresjonsplan som innebærer tett oppfølging av den enkelte elev, og ekstra kursing ved behov. 

Digital læring

Skolen er en del av kommunens digitale satsning. Alle elever har hver sin Chromebook, og personalet utvikler stadig sin kompetanse innenfor bruken av digitale verktøy. Vi integrer digital kompetanse i alle fag. På denne måten ruster vi elevene best mulig til en digital fremtid.

SFO

Skolefritidsordningen på Blakstad skole er et tilbud for elever på 1. til 4.-trinn. Her kan barna leke og delta på morsomme aktiviteter før og etter skoletid.

Morgen-SFO er i 2. etasje på Hovedbasen fra 07.30-08.30. Alle barna er ute og leker fra kl. 8.15 til skolen starter.

Ettermiddags-SFO er delt inn i baser som holder til i forskjellige klasserom: 
• Base 1 er forbeholdt 1. trinn.
• På basene Mars, Jupiter og Venus er 2.-4. trinnselevene blandet.

Innhold

• Sunn livsstil
• Kultur og kreativitet
• Sosial kompetanse
• Friluftsliv og barn i bevegelse

Målsettinger

• Alle skal ha en god og trygg SFO-dag med fokus på trygge rammer, vennskap og gode relasjoner.
• SFO legger til rette for meningsfulle aktiviteter i SFO- tiden, som preges av mangfold og variasjon i egenstyrte og tilrettelagte aktiviteter.
• Engasjerte og aktive ansatte som trives i og med jobben sin.
• SFO skal være en arena for glede, humor og positiv oppmerksomhet.

Mat

Vi serverer et lett måltid hver dag etter skoletid. Barna får varmt måltid to ganger i uken, og brødskiver/knekkebrød og hjemmelaget smoothie de andre dagene.

Spesialavdelingen

Spesialavdelingen ved Blakstad skole er en av tre spesialavdelinger på barnetrinnet (én på ungdomstrinnet - Smia på Vollen) i Asker kommune. Spesialavdelingen gir et tilrettelagt undervisningstilbud til barn med spesielle behov.

Vi tar inn elever fra hele Asker, ikke bare fra egen skolekrets. Vi tilbyr både skole og skolefritidsordning (SFO) ved avdelingen. SFO-tilbudet gjelder fra 1. til 7. trinn. Fra og med 5. trinn er tilbudet gratis.

Det er foresatte, som regel i samråd med Pedagogisk psykologisk rådgivingstjeneste (PPT), som søker om plass ved en spesialavdeling for sitt barn.

Alle elevene ved avdelingen er knyttet til et trinn og en gruppe. Elevens behov og forutsetninger er avgjørende for hvordan undervisningen organiseres og hvor mye de er inkludert på trinnet sitt. Undervisningen organiseres som tilrettelagt undervisning sammen med klassen, i en liten gruppe elever, eller undervisningen gis individuelt.

Søknadsskjema

Nøkkeltall

Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Blakstad skoles historie

Blakstad skole er bygget på grunn fra Blakstad hovedgård – en gård med lang historie i Asker-bygda.

Kontaktpersoner på skolen

Gina Julsrud Enge

Rektor
Tlf: 66 78 68 11

Berit Trinborg

Undervisningsinspektør
Tlf: 66 78 68 12

Kristina Hem Wiken

SFO-leder
Tlf: 66 78 68 21

Gry Espedalen

Avdelingsleder spesialavdelingen
Tlf: 66 78 68 31

Eva Beate Gausereide

Sekretær/konsulent

Lotte Hansen

Sekretær/konsulent