Spesialavdelingen Blakstad skole

Spesialavdelingen ved Blakstad skole er en av tre spesialavdelinger på barnetrinnet i Asker kommune. Spesialavdelingen gir et tilrettelagt undervisningstilbud til barn med spesielle behov.

Det tas inn elever fra hele Asker, ikke bare fra egen skolekrets. Det gis tilbud om både skole og skolefritidsordning (SFO) ved avdelingen. SFO-tilbudet gjelder fra 1. til 7. trinn. Fra og med 5. trinn er tilbudet gratis.

Etter søknad kan man også få skyss mellom hjem og skole/SFO.

Det er foreldre/ foresatte, som regel i samråd med Pedagogisk psykologisk rådgivingstjeneste (PPT), som søker om plass ved en spesialavdeling for sitt barn.

Last ned søknadsskjema til spesialavdelingen.

Vi samarbeider nært med hjelpetjenesten for barn og unge (PPT og familiekonsulenter) og med  fysioterapi- og ergoterapitjenesten. Ved behov trekkes også andre eksterne faginstanser inn i samarbeidet rundt det enkelte barn.

Det er plass til 10 elever ved spesialavdelingen på Blakstad skole. Alle elevene er knyttet til et trinn og en gruppe. Elevens behov og forutsetninger er avgjørende for hvordan undervisningen organiseres og hvor mye de er inkludert på trinnet sitt. Undervisningen organiseres som tilrettelagt undervisning sammen med klassen, i en liten gruppe elever, eller undervisningen gis individuelt. Undervisningen foregår i klasserom, på grupperom eller i spesialavdelingens egne lokaler.

Spesialavdelingen har et personale med en sammensatt faglig bakgrunn og erfaring. Personalet består av spesialpedagoger, miljøarbeidere, fagarbeidere og assistenter. De fleste av de ansatte følger elevene både i skoletid og i SFO-tid. I tillegg er det samarbeid med PPT, fysioterapitjenesten, og andre eksterne faginstanser.