Satsingsområder Bondi skole

PALS - skole

>Bondi skole er en PALS-skole. Vi kaller PALS-arbeidet vårt for BROA (Bondi, respekt, omsorg og ansvar).

PALS står for Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling. PALS er en tiltaksmodell med mål om å redusere problematferd i skolen gjennom å utvikle positiv atferd og å fremme et støttende læringsmiljø. På Bondi skole ønsker vi å handle proaktivt i forhold til å redusere problematferd, og driver derfor et aktivt PALS-arbeid. Gjennom systematiske opplegg vil vi skape et godt læringsmiljø der både elever og lærere trives, føler seg trygge og har gode arbeids- og utviklingsmuligheter. Sentralt i PALS-modellen står disse innholdskomponentene:

  • Positiv involvering
  • Effektive og gode beskjeder
  • Ros, oppmuntring og positive konsekvenser
  • Grensesetting - negative konsekvenser
  • Problemløsing
  • Tilsyn
  • Regulering av følelser
  • Kartlegging og vurdering av atferd i skolen

Felles for alle barn er at de trenger en skolehverdag som er sammenhengende, forutsigbar, meningsfylt og at barnet er i et felleskap med andre. I PALS legges det vekt på at alle elever og ansatte skal involveres og delta i arbeidet med å bygge et trygt læringsmiljø. Gjennom kartlegging av skolens behov og kompetanse vil personalet utvikle et lærende miljø for alle, gjennom samarbeid, drøftinger og redefinering av hvordan ting gjøres.

Les mer om PALS på atferdssenteret.no.

Systematisk Observasjon av Lesing - SOL

SOL er et verktøy der man gjennom observasjon kartlegger hvor langt den enkelte elev er kommet i sin leseutvikling. Dette verktøyet gir læreren en bedre forutsetning for å drive tilpasset leseopplæring.

SOL er et nyttig verktøy for tilbakemelding og fremover vurdering i forhold til den enkelte elevs leseutvikling.

itslearning

Alle skolene i Asker kommune bruker itslearning som informasjons- og læringsplattform. Vi på Bondi skole bruker It’s Learning aktivt. Hvert enkelt klassetrinn har sitt "klasserom" med informasjon som angår trinnet. Alle ukeplanene legges ut her. Elevene finner lekser og læringsstoff på ITL og de kan levere inn oppgaver digitalt. It’s Learning brukes til kommunikasjonen mellom skole og hjem, skole og SFO og til FAU-arbeid.

VFL - Vurdering For Læring

Vurdering for læring er felles kommunal satsing. VFL har høyt fokus, og spesielt vurderingen som peker framover mot hvordan elev/foresatte og skole skal jobbe for at enkelteleven skal lykkes enda bedre. Vi jobber nå med underveisvurderingen, kriterier og mål.

Mobbing

Mål: Alle elever på Bondi skole skal trives og ha et godt læringsmiljø. Bondi skole tar arbeidet mot mobbing alvorlig og vet at dette krever et godt samarbeide med alle involverte parter. Vi jobber for et godt skolemiljø uten mobbing. For å få dette til, forplikter de voksne på skolen seg til å arbeide med å forebygge mobbing og andre former for krenkende atferd etter Asker kommunes plan for å sikre et godt psykososialt miljø: Plan for å sikre elevene et godt og psykososialt miljø i askerskolen.

Når vi i planen bruker ordet mobbing, innebærer det alle former for krenkende ord og handlinger, som vold, diskriminering og rasisme, slik det er nedfelt i Opplæringslovens §9aom elevenes arbeidsmiljø.

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med skolen så snart man har en mistanke om at en elev blir mobbet, eller ikke har det bra. Vi ønsker heller kontakt en gang for mye enn en gang for lite. 

På Bondi skole har hvert enkelt klassetrinn sitt "klasserom" med informasjon som angår trinnet.

Elevene våre finner ukeplaner, lekser og læringsstoff her og de kan gjøre og levere oppgaver på itslearning. itslearning brukes også til kommunikasjonen mellom skole og hjem, skole og SFO og til FAU-arbeid.