Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Drengsrud - en skole med lange tradisjoner

Norges første skolelov av 1739 bygde på omgangsprinsippet. Lov av 1860 bestemte at det skulle være fast-skoler, dvs. elevene skulle samles i en bygning. Fagene i skolen: Kristendomskunnskap, lesing, skriving, sang, regning, historie, naturfag og jordbeskrivelse (geografi).

Første fastskolen i Drengsrud ble innviet 26. oktober 1864 (bygningen som ligger ved oppkjøringen til Drengsrud gård). Skolen var delt i tre avdelinger (ikke klasser slik som nå). Øverste avdeling, mellomste avdeling og nederste avdeling.

Elevtallet i 1864 / 65: 42 gutter og 50 jenter. Mye skoft i den første fast-skoletiden, i 1864 / 65 hele 74,4 % i øverste avdeling! Det var nok flere årsaker til dette, en av årsakene står i skoleprotokollen: “Mangler klæder”, eller “Mangler sko”. Læreren følte også den gangen behov for å gå på kurs, men vikaren måtte de selv betale! Bare mannlige lærere de første årene, den første kvinnelige lærer kom til Drengsrud i 1887 (lærerinnene hadde mindre lønn enn de mannlige lærerne.) Lærerlønn: 60 spesidaler per år (1 spesidaler = 4 kroner).

I 1897 bevilget skolestyret 25 kroner til hver skoleboksamling. I 1889 kom Landsskoleloven. Skolens navn ble nå folkeskole (tidligere almueskole). Nye fag: Sunnhetslære, håndarbeid, legemsøvelse, tegning. “Under legemsøvelser kan medtages forberedende skyldeøvelser”.
6. januar 1902 ble ny skole innvilget på Drengsrud (bygningen som i dag huser musikkskolen). I 1902 innførte man karakterbøker “for at sætte foreldrene istand til at følge børnenes fremgang paa skolen”.

Tilsynsutvalg kom inn i skolen ved loven av 1889. Skoleturer ved skoletidens slutt ble vanlig i begynnelsen av vårt eget århundre, finansiert av Asker sparebank mot at barna skulle være forsangere i kirken om søndagene! Drengsrud skoles første tur var i 1914 til jubileumsutstillingen i Kristiania.

 • 1. oktober 1932 ny skolebygning innviet (Holmen gamle skole ble flyttet til Drengsrud og påbygd til 4 klasserom, bygningen som i dag huser 1. klasse og SFO).
 • I 1934 ble Mødreforeningen stiftet.
 • I 1934 fikk Asker sin første skoleinspektør.
 • I 1936 etterlyser et kretsmøte “gymnastikk-lokale med badeordning”.
 • I 1954 ble skolestyrer tilsatt ved skolen, styrerens utstyr var “skrivemaskin og bord”.
 • I 1950-årene økte elevtallet sterkt, 11 klasser gikk på Drengsrud, 2 på Solvang.
 • Høsten 1959 ny skolebygning tatt i bruk.
 • I 1964 fikk skolen gymnastikksal.
 • Nye skoleplaner i 1970 og 1980-årene førte til at tilbygg og rehabilitering ble påkrevd.
 • I 1988 sto tilbygget ferdig.
 • I 1989 var rehabiliteringen fullført.