Forebyggende arbeid på Hvalstad skole

Mål: Alle elever skal oppleve et godt læringsmiljø og god trivsel på skolen. For å ha et godt forebyggende arbeid må vi alle spille på lag.

Trivselsfremmende tiltak

 • Fellessamlinger for alle på skolen
 • Fadderordning
 • Temauke
 • Idrettsdager
 • Utflukter
 • Utstillinger
 • Trivselsledere - se trivselsleder.no
 • Positivt fokus på skolens PALS-regler
 • Regelmessige klassemøter
 • Ulike positive elevaktiviteter
 • Elevrådsarbeid
 • Foreldrerådet gjennomfører eget årshjul for trivselstiltak

God klasseledelse

Voksne er god klasseledere og tydelige voksne som eleven kan ha tillit til.

 • Voksne utøver tydelig ledelse på en slik måte at klassen eller gruppen oppleves som et trygt sted for alle elevene.
 • Voksne gir tydelige beskjeder og instruksjoner
 • Lærer gir direkte instruksjoner om læringsmål, arbeidsinnsats og atferd
 • Voksne etablerer et positivt klima og arbeidsro
 • Skaper engasjement og motivasjon for læring og bidra til elevens positive selvfølelse
 • Bygger en positiv relasjon til hver enkelt elev
 • Elevene opplever at voksne bryr seg, viser omsorg og støtter dem
  • Elevene blir sett av voksne
  • Lærer sørger for oppsummering av læring
  • Undervisningen har en tydelig og god struktur der læringsaktiviteter har markert start og avslutning
  • Voksne gir klassen/gruppa konstruktive tilbakemeldinger, 5:1 regelen gjelder
  • Voksne tar tak i uro med en gang
  • Voksne følger opp skolens elevstandard og skolens plan for utvikling av sosial kompetanse

Gode elevrelasjoner

Elevene i klassen / gruppen tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt.

Det betyr:

 • Skolens elevstandard er i fokus
 • De snakker hyggelig til hverandre
 • De roser hverandre
 • De viser hverandre respekt og tar hensyn til hverandre
 • Alle elever føler seg inkludert
 • Medelever sier ifra hvis de ser at noen faller utenfor
 • Tiltak skolen iverksetter for å stimulere til positive relasjoner mellom elevene pågår kontinuerlig
 • Gjøre noe sammen, på tvers av klasser / trinn
 • Felles prosjekter på det faglige plan

Relasjon lærer - foresatte

Relasjonen mellom lærer og den enkelte elevs foresatte er preget av respekt, tillit og samarbeidsvilje.

Det betyr

 • Lav terskel for å ta kontakt begge veier. Det er like viktig med kontakt om positive ting som negative ting.
 • Felles forståelse for hva som er barnets beste.
 • Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærerens arbeid med å bygge gode relasjoner til foresatte pågår kontinuerlig:
 • Foreldremøter minst 2 ganger året. Mobbing tas opp som ett av temaene på minst ett av møtene.
 • Utviklingssamtaler minst 2 ganger i året. Elevens trivsel tas opp hver gang.
 • Foreldremøter og konferanser må struktureres slik at foreldre kommer til orde og kommunikasjonen ikke blir enveis.
 • Sett av nok tid på møter til gruppediskusjoner blant foreldre. Lærer skal ikke bare informere.

God skolestart

Skolestarten skal være forutsigbar, trygg og gi alle elever en positiv opplevelse

Det betyr

 • Det avholdes 2 foreldremøter våren før skolestart i 1. klasse.
 • De nye 1. klassingene har besøksdag om våren
 • Første skoledag organiseres slik at de blir trygge
 • Regler og rutiner presenteres helt i starten
 • Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god skolestart for enkelteleven:
 • Egne formøter med barnehagene
 • Egne møter med PPT og foresatte til elever som har spesielle behov