Prosedyre ved mobbing - Hvalstad skole

Mål: Mobbing skal stoppes Ved all mistanke om mobbing følger vi denne prosedyren. Etter elevsamtaler avgjør lærer i samråd med ledelsen om hendelser følges opp i henhold til prosedyren eller om den skal følges opp på annet vis. Alt dokumenteres skriftlig på rektors kontor.

Prosedyre ved mobbing

 • Undersøkelser og observasjon for å skaffe informasjon.
 • Elevsamtale med den som blir plaget for å skaffe informasjon og gi støtte.
 • Samtale med foreldrene til den som er plaget.
 • Elevsamtale med den eller dem som plager (enkeltvis samtaler) for å samle informasjon og gi beskjed om at oppførselen ikke aksepteres og må stoppe umiddelbart.
 • Samtale med mobbernes foreldre (enkeltvis samtaler).
 • Enkeltvedtak: Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak for mobbesaken. Foreldre kan be om at rektor fatter et enkeltvedtak. Da må rektor fatte et enkeltvedtak. Enkeltvedtak gir rett til klageadgang.
 • Uansett lages en oppfølgingsplan for saken. Oppfølgingsplanen er samtidig en logg over hva som er gjort i saken.
 • Sanksjoner settes inn overfor mobbere - dersom det er nødvendig.
 • Mobbesituasjonen følges inntil den opphører helt. Saksgangen dokumenteres på rektors kontor og i elevmappen.

Konsekvenser overfor elever som mobber

På Hvalstad skole har vi disse konsekvensene overfor elever som mobber eller plager andre:

 • Måtte gå sammen med en voksen i friminutt i en periode
 • Måtte være inne i friminutt
 • Utestengelse fra lystbetonte aktiviteter
 • Følge av foresatte på skoleveien
 • Alternative fremmøte- og slutt-tider
 • Utvisning jfr. kommunens og skolens ordensreglement