Introduksjonssenteret (voksenopplæringen)

Asker voksenopplæring

Kontaktinfo

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.00-15.30

Telefon
66 76 87 01
E-post
Vis i kart
Asker voksenopplæring

Introduksjonssenteret har lokaler tre steder; Asker sentrum, Spikkestad og Filtvet. Vi har tilbud om grunnskoleopplæring for voksne, spesialundervisning for voksne og realkompetansevurdering. Vi har også ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Realkompetansevurdering - søknad og kartlegging

Voksne som søker om inntak til videregående skole, og som ikke kan dokumentere 9-årig grunnskoleopplæring fra hjemlandet, kan søke kommunen om å bli realkompetansevurdert.

Ønsker du å søke om realkompetansevurdering, blir du kalt inn til kartlegging og en samtale hvor du får informasjon om hva som kreves for å få godkjent realkompetansen.

Kontakt oss dersom du ønsker å søke om plass.

Grunnskole for voksne

Vi tilbyr grunnskole for voksne med fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Grunnskolen er organisert på dagtid med 30 timer i uken. Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Les rett til grunnskoleopplæring for voksne på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Spesialundervisning for voksne - logoped

Voksne som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning etter paragraf 4A-2, opplæringsloven.

Asker voksenopplæring gir tilbud om logopedi/spesialundervisning for voksne etter sykdom eller skade.

Logopedene jobber med språk- og kommunikasjonsvansker. Den største gruppen av deltakere er voksne som har fått hjerneslag og afasi.

Andre skader og sykdommer kan også føre til ulike kommunikasjonsvansker som kan utløse rett til spesialundervisning.

PPT er sakkyndig instans.

Du må sende søknad med dokumentasjon fra lege eller sykehus til oss hos Introduksjonssenteret.

Søknadsskjema finner du her.

Les mer om spesialundervisning for voksne på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap er et tilbud for alle som har rett og/eller plikt til norskopplæring, og en innføring i det norske samfunnet.

Les mer om hvem som har rett og plikt på opplæring på Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet sine nettsider.

Målet for opplæringen er at deltakerne skal få norskferdigheter som gjør det mulig for dem å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv for øvrig.

I tillegg skal deltakerne lære viktige trekk ved det norske samfunnet, og bli informert om rettigheter, plikter og sentrale verdier. 

Les mer om opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Introduksjonsprogram for flyktninger

Nyankomne flyktninger som er bosatt i Asker kommune har rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram, som gir innføring i norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv.

Les mer om introduksjonsprogrammet for flyktninger

Kontaktinformasjon

Introduksjonssenteret har lokaler tre steder.

Elisabeth Falch

Avdelingsleder Introduksjonssenter nord
E-post:

Sidsel Bogsti Mugford

Rådgiver Introduksjonssenter nord
E-post:

Silje Rueslåtten

Rådgiver Introduksjonssenter nord
E-post:

Ingebjørg Dolve

Avdelingsleder Introduksjonssenter midt

Kjersti Hansen

Rådgiver Introduksjonssenter midt

Karin Buberg

Avdelingsleder Introduksjonssenter sør

Lisbeth Ax Syversen

Rådgiver Introduksjonssenter sør

Introduksjonssenter nord

Alfheim 7 (2. etasje i Grindegården like ved Asker stasjon.)
1384 Asker

Introduksjonssenter midt

Ovnerudveien 1 (Spikkestad ungdomsskole)
3430 Spikkestad

Introduksjonssenter sør

Filtvetveien 2
3480 Filtvet