Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.
Mellom-Nes barneskole

Kontaktinfo

Telefon
66 75 51 00
E-post
Besøksadresse
Breivikveien 25
1394 Nesbru
Vis i kart
Mellom-Nes barneskole

Mellom-Nes barneskole ligger i et trygt boligområde på Nesbru, med nærhet til sjøen.

På Mellom-Nes skole arbeider vi hver dag for at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø, der de opplever mestring og er motivert for læring. Skolen jobber målrettet med gode læringsstrategier, dybdelæring, digitale læringsmuligheter og lese- og skriveopplæring.

Satsingsområder

Lese- og skriveopplæring

Lesing og skriving er to av de viktigste grunnleggende ferdighetene som danner utgangspunkt for læring og utvikling i alle fag. Skolen har ansatt to spesialister i lesing og skriving, i tillegg til en dedikert bibliotekar på skolebiblioteket. På Mellom-Nes skole er alle lærere lese- og skrivelærere. Skoleutviklingsarbeidet med lesing og skriving skal gjøre elevene bevisste på bruk av hensiktsmessige læringsstrategier i eget arbeid.

Realfag

Asker kommune er en realfagskommune, og Mellom-Nes skole har også en tydelig satsning på realfag gjennom det nasjonale forskningsprosjektet 1+1. En del av undervisningen foregår i små grupper, i tråd med forskningsprosjektet.

Les mer om det nasjonale forskningsprosjektet 1+1

Digital læring

I Asker kommune har hver elev sin egen Chromebook. Målet er at elevene skal oppleve læringsarbeidet som variert, tilpasset og motiverende.

Trygt og godt skolemiljø

Det skal være trygt og godt å være elev på Mellom-Nes skole. Derfor jobber hele personalet hver dag for å forebygge uønskede hendelser og mobbing. Gjennom tiltak som målrettet tilsyn, flere voksne ute i friminuttene, elevinvolvering, trygghetsplaner og styrkebasert tilnærming arbeider vi for at alle elevene skal trives på skole og SFO.

Fagfornyelsen og læring for framtiden

Mellom-Nes skole har siden 2017 arbeidet med fagfornyelsen gjennom fokus på varierte arbeidsformer, dybdelæring, utforskende undervisning og alternative læringsarenaer. Målet er meningsfull og motiverende undervisning som bidrar til livsmestring for hver elev. Satsningen bygger videre på mange år med godt skoleutviklingsarbeidet på Mellom-Nes skole gjennom mange år. Fagfornyelsen er en paraply for de andre små og store satsningene på skolen slik at alt vi gjør drar i samme retning.

Overgang fra barnehage til barneskole

For å forberede nye 1. klassinger til skolestart, har vi et tett samarbeid med barnehagene i sonen. Vi har også ulike tiltak for at barna skal bli godt kjent på skolen og med personalet. Vi inviterer for eksempel barnehagene til arrangementer, og skolestarterne drar ofte til skolen for å leke. Når skolestarterne begynner på skolen i august, har kontaktlæreren en velkomstsamtale med foreldrene. Slik sørger vi for en myk overgang for barn og voksne. 

Foreldresamarbeid

Foreldrene på Mellom-Nes skole er aktive bidragsytere, støttespillere og samarbeidspartnere for skolen. Mye av samarbeidet foregår gjennom faste utviklingssamtaler, foreldremøter og FAU. Foreldrene bidrar i tillegg med dugnadsoppgaver i faste arrangementer og spontane tiltak.

SFO

Skolefritidsordningen på Mellom-Nes skole er et tilbud for elever på 1. til 4.-trinn. Her kan barna leke, gjøre lekser og delta på morsomme aktiviteter før og etter skoletid.

Morgen-SFO er fra kl.07.30-08.15. Vi har rolige og stille aktiviteter. Vi legger til rette for at barn som har med frokost kan spise den. Skolen har tilsyn ute fra kl.8.15.

Ettermiddags-SFO er delt inn i baser som holder til på forskjellige klasserom.

  • 1. trinns basen holder til i sine klasserom.
  • 2. trinns basen holder til i sine klasserom. 
  • 3.-4. trinns basen holder til på musikkrommet og rommet vis-a-vis.

Vi legger til rette for ulike aktiviteter. Vi tilbyr kultur-, idrett- og friluftsaktiviteter.

Vi har følgende fokusområder

  • Sosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning
  • Kultur og kreativitet
  • Friluftsliv og barn i bevegelse
  • Sunn livsstil

Mat

Vi serverer et lett måltid hver dag etter skoletid. Barna får varmmat 3 ganger i uken, korn en dag, og brødskiver og knekkebrød en dag. Barna får tilbud om frukt og grønnsaksbiter på ettermiddagen.

Skolens historie

Les om skolens historie på Askerbibliotekenes nettsider.

Tall og resultater

Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

 

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Kontaktpersoner på skolen

Kirsti Grana Winsvold

Rektor

Helga Nummedal

Undervisningsinspektør 1.-4. trinn

Gunnar Bergersen

Undervisningsinspektør 5.-7. trinn

Hege Friling

SFO-leder

Synnøve Holtung Eriksen

Sekretær/konsulent

SFO

Tlf: 66 75 51 23