Lokale retningslinjer som tillegg til forskrift om ordensreglement

 1. Elever kan sykle til skolen når de har bestått sykkelprøven i slutten av 4.klasse. Hjelm skal benyttes. Skolen har ikke ansvaret for sykkelen/sparkesykkelen i skoletiden.
 2. Snøballkasting foregår kun på anviste blinker.
 3. Vi spiser godteri bare etter avtale med skolens personale.
 4. Vi holder oss innenfor skolens område i skole – og SFO-tiden.
 5. Mobiltelefonen skal ligge avslått i sekken hele skoledagen og i SFO-tid. 
 6. Jeg gir meg selv og andre arbeidsro på leksehjelpen.
 7. Foreldre gir skolen beskjed samme morgen dersom barnet ikke kommer på skolen. Kontaktlærer og lærere på trinnet får melding på mail.

Regler for bruk av skolens datautstyr

 1. Skolens datamaskiner skal kun brukes til skolearbeid eller en oppgave du har fått av en voksen på skolen.
  -Du kan bruke datamaskin hvis du gjør en avtale med læreren din på forhånd.
 2. Du kan bare bruke ditt eget brukernavn når du logger deg på en av skolens datamaskiner. Det er ikke lov til å låne andres brukernavn.
 3. Du må alltid logge deg av maskinen når du forlater den. Husk å avslutte maskinen når du er ferdig å jobbe.
 4. Skolens datautstyr (datamaskiner, ledninger, hodetelefoner, kamera og lignende) skal behandles slik at det ikke blir skadet eller ødelagt. Utstyr du har lånt skal alltid legges på plass.
 5. Elever som bryter disse reglene vil bli koblet fra elevnettet.
 • Første gang: 1 uke.
 • Andre gang: 2 uker.
 • Flere ganger: Resten av skoleåret.

Søknad om permisjon fra undervisningen

 Asker kommune har felles rutiner for å søke permisjon fra undervisning. Husk å hake av for Rønningen skole.

Rutiner dersom eleven ikke møter på skolen

Alle foresatte skal gi skolen beskjed dersom eleven ikke møter på skolen. Dette gjelder ved sykefravær og andre permisjoner. Beskjed gis på e-post til alle lærerne på trinnet og med kopi til . Beskjed gis før kl. 08.15 om morgenen. Unntaksvis kan du ringe skolens sentralbord: 66 75 40 20.

 • Rønningen skole har innført en rutine som gjelder dersom elever har umeldt fravær.
 • Alle lærere sjekker e-post mellom kl. 08.15 og 08.30. Fravær registreres.
 • Alle lærere sjekker hver dag ved oppstart om alle elever har møtt.
 • Ved umeldt fravær sendes ordenselev opp til administrasjonen med beskjed.
 • Administrasjonen ringer foresatte og gir beskjed om elevens fravær.
 • Skolevei er foreldres ansvar. Foreldre har også ansvar for at elever kommer tidsnok til skolen. Denne ordningen er skolens tiltak for i best mulig grad å sikre oversikt over elevene våre når skoledagen begynner.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Forebyggende og holdningsskapende arbeid

Dette gjør vi: 

 1. Systematisk arbeid med PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling), med halvårlige elevundersøkelser. BRA-kort brukes i SFO.
 2. Skoleomfattende regler og forventninger sortert under omsorg, ansvar og respekt.
 3. Kontinuerlig øving på felles regler.
 4. Elevmegling
 5. Fadderordning
 6. Trivselsledere
 7. ”Ukas gode gjerning”
 8. ”Det er mitt valg” som program for holdningsskapende arbeid
 9. Allmøte for hele skolen en gang pr. måned.
 10. ”Månedens ord”
 11. Samlinger i gymsalen for hele skolen 7-9 ganger pr. år.
 12. Aktivt tilsyn i friminutt og SFO-tid med voksne som er lett synlige med refleksvest.
 13. STOPP-regel i aktiv bruk.
 14. Elevsamtaler og utviklingssamtaler gjennomføres høst og vår.
 15. Årlig fokus på nettvett og bruk av sosiale medier
 16. Miljøfremmende aktiviteter på klassenivå
 17. Frivillig fysisk morgenaktivitet
 18. Alle ukeplaner har mål for sosiale ferdigheter

Avdekking

 1. Trivselsundersøkelser på alle trinn høst og vår med påfølgende rapportering til ledelsen.
 2. «Elevundersøkelsen» (Utdanningsdirektoratet) for 6. og 7.trinn hvert påfølgende analyse og forpliktende tiltaksplan.
 3. Trivsel, trygghet og mobbing er fast tema på alle utviklings – og elevsamtaler. Skjema for utviklingssamtalen skal sendes de foresatte før samtalen finner sted.
 4. Alle klasser har trivsel som tema jevnlig oppe, blant annet ved sosiale mål på ukeplanen, klassemøter eller uformelle samtaler med enkeltelever eller grupper.
 5. Elevtilsyn i friminutt og SFO-tid skal utføres i henhold til disse retningslinjene: Aktivt tilsyn med godt synlige voksne med refleksvest som beveger seg rundt i skolegården. De voksne engasjerer seg dersom elever har behov for støtte eller veiledning. De voksne legger vekt på å anerkjenne elever som viser ansvar, omsorg og respekt overfor medelever, omgivelser og utstyr ute.
 6. Mobbing, diskriminering, rasisme og vold skal være tema årlig.
 7. Handlingsplikt. Alle ansatte skal i sin daglige virksomhet arbeide med å avdekke tilfeller av mobbing, diskriminering, vold og rasisme. Meldingsskjema leveres umiddelbart til rektor.

Håndtering

 1. Undersøkelser og observasjon settes i gang umiddelbart.
 2. Samtaler med eleven som opplever seg krenket.
 3. Samtale med foresatte til eleven som opplever seg krenket. Skoleledelsen og kontaktlærer er med.
 4. Samtale med eleven som krenker.
 5. Samtale med foresatte til krenker. Skoleledelsen og kontaktlærer er med.
 6. Rektors vurdering etter fakta-innhenting.
 7. Hvis enkeltvedtak fattes:
  Rektor fatter enkeltvedtak om elevens rett etter §9a-1 er ivaretatt eller ikke.
 8. Rektor skriver avviksmelding.
 9. Hvis enkeltvedtak ikke fattes:
  Rektor dokumenterer eventuelle tiltak.
 10. Evaluering av tiltak/enkeltvedtak og vurdering om behov for nytt enkeltvedtak.
 11. Eventuelle sanksjoner iverksettes i henhold til skolens og kommunens reglement.
 12. All dokumentasjon oppbevares i elevmappen.
 13. Oppfølging. Problemsituasjonene følges inntil de opphører helt.  Alle involverte elever følges opp.
 14. Dersom krenkende atferd ikke opphører skal eksterne parter som for eksempel p.p.t., barnevern, konfliktråd, politi m.m. inn i saken.
 15. Hvis voksne ved skolen krenker elever, skal dette tas opp umiddelbart med skoleledelsen.

Skolens rutiner for kontinuerlig, langvarig og systematisk arbeid

 1. Opplæring og informasjon til alle ansatte vedr. reglementer og plan for et godt psykososialt miljø gjennomføres ved skolestart hvert år.
 2. "Felles skoleregler for Rønningen skole" ligger tilgjengelig på skolens hjemmeside og It’s learning.
 3. Alle nye foresatte gjøres kjent med Felles skoleregler, og underskriver på at de har lest dokumentene. Underskriftene oppbevares i elevmappen.
 4. Tiltak og aktiviteter vedr. skolemiljøet tas opp i elevråd og skolemiljøutvalg.
 5. Årlig gjennomgang av elevundersøkelsen i personalet, elevråd, FAU, brukerråd og skolemiljøutvalg.
 6. Evaluering og evt. revidering av skolens forebyggende og holdningsskapende arbeid foretas en gang pr år i personalet, elevråd, FAU og skolemiljøutvalg.
 7. Elevtilsynsordningen vurderes en gang per halvår.
 8. Informasjon om skolereglene utføres årlig på trinnforeldremøtene.