Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Satsingsområder Rønningen skole

Satsingsområdene våre er forankret i skolens virksomhetsplan. Den er knyttet til rådmannens Handlingsprogram, kommunens felles utviklingsområder og til skolens resultatmål. Resultatmålene er blant annet hentet fra foresattes tilbakemeldinger gjennom den årlige brukerundersøkelsen

Satsingsområder skoleåret 2018-19

I år vil vi arbeide med disse områdene:

Foreldresamarbeid

 • fortsette arbeidet med målsettingen om at alle barn er representert på foreldremøter og andre arrangementer
 • Starte opp med foreldreskole på de yngste trinnene
 • Etablere en gruppe av foreldre og ansatte som skal lage en plan for inkludering og samarbeidsaktiviteter for hvert trinn

Videreføring av Kvalitetsplanen i SFO

 • Fokusområde 1: Sosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning (PALS)
 • Fokusområde 2: Sunn livsstil og helse (herunder «Sunn mat på SFO»)
 • Fokusområde 3: Friluftsliv og barn i bevegelse (herunder IF-SFO)
 • Fokusområde 4: Kultur og kreativitet (Kultur-SFO)

Etablering av ny 1.-trinnsbase

Vi viser til nærmere informasjon fra SFO-leder til alle som er påmeldt SFO

Realfagssatsning i Asker kommune

 • Delta på kurs og nettverk knyttet til kommunens realfagssatsing
 • Planlegge for en mer elevaktiv og undersøkende undervisning
 • Bruke realfag i pilotering av fagfornyelsen
 • Differensierte periodiske regnekurs med utgangspunkt i «rike oppgaver»
 • Systematisering og opparbeiding av konkretiseringsmateriell som skal brukes i undervisning
 • Samarbeid med Oslo Met for utvikling av realfagsopplegg som ivaretar fagfornyelsen

PALS

 • Videreutvikle rutiner og systemer for å veilede elever som trenger særskilte tiltak
 • Undervisning og opplæring i forventet elevatferd
 • Vedlikeholde og arbeide systematisk med de positivt formulerte reglene, repetisjon og innøving av disse
 • Anerkjenne og se alle elever hver dag definere problematferd og håndtering med forutsigbare konsekvenser

Digital læring

 • Utdeling av Chromebook til 1.-3. trinn høsten 2018
 • Alle elever på skolen skal ha egen Chromebook
 • Systematisk opplæring i nettvett og kildekritikk
 • Bruke apper og programmer som fremmer elevenes læring
 • Være bevisst på hvilke oppgaver vi skal bruke Chromebook til og hva vi ikke skal bruke Chromebook til, -> synliggjøre analog og digital læring for elever og foresatte
 • Fortsatt fokus på god klasseledelse i teknologitette klasserom

Begynneropplæringen med fokus på lese- og skriveutvikling

 • Pilotere ordningen med «ekspertlærer» i begynneropplæringen
 • Deltakelse i Lesesenterets leseopplæringsprogram «På sporet»
 • Utprøving av ny organisering av skoledagen for 1.-trinnselever
 • Arbeide med å lage en helhetlig plan for lese- og skriveopplæring på Rønningen skole

Praktisk-estetiske fag

 • Samarbeid med Kulturskolen på 6. og 7. trinn med utgangspunkt i komposisjon i musikk og kunst- og håndverk
 • Videreføre «Easy play» der elevene på 4. og 5. trinn blir kjent med ulike instrumenter og skal erfare å spille ved hjelp av ulike fargekoder