Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Smia - spesialavdeling

Som eneste ungdomsskole i kommunen er det ved Vollen ungdomsskole bygget og etablert en egen spesialavdeling som tar i mot elever fra hele kommunen. Avdelingen har navnet Smia. Navnet hedrer Borgersensmia i Maudbukta og minner oss på Vollens historie, slik de andre navnene på hus og rom på skolen gjør.

Smia gir et tilrettelagt opplæringstilbud til barn med spesielle behov. Alle elevene på Smia har tilhørighet til en studiegruppe og storklasse likt alle elever på skolen. 

Elevens behov og forutsetninger er avgjørende for hvordan opplæringen blir organisert videre. Det kan være tilpasset opplegg innenfor storklassens ramme, det kan være i en liten gruppe, eller i 1:1 situasjon. Læringsaktivitetene foregår i klassens paviljong, i verkstedene og fagrom i fellesbygget, ute i skolens nærmiljø eller i læringsrommene i Smia. I Smia vil det legges til rette for egen arbeidsplass med datautstyr og innretninger for den enkelte elev ut fra behov. Der er også en musikk- og dansearena, mindre arbeidsrom, kjøkken, fysiorom, bad og garderobe.

Elevene og personalet er organisert i 3 team med utstrakt samarbeid og felles prosjekter. Personalgruppen på Smia består dette året av spesialpedagoger, faglærere, musikkpedagog, vernepleier, miljøterapeuter, barne-og ungdomsarbeider, aktivitør og har nå sammen opparbeidet seg og tilknyttet seg god kompetanse på en rekke spesialfelt. Hver elev vil ha en hovedlærer tilknyttet Smia med ansvar for helheten i opplæringsplanen og har tett samarbeid med hjemmet. Både avdelingsleder og rektor bistår gjerne ved henvendelser, spørsmål, innspill og ønske om å drøfte ulike spørsmål vedrørende den enkelte elev eller avdelingens arbeid.

Smia omfatter både skole og aktivitetssenter. Aktivitetssenteret er åpent utover skoleruta og bare stengt i juli, med åpningstid fra kl. 08.15 - 17. Tilbudet om plass på aktivitetssenteret er gratis.

Etter søknad kan elevene få skyss mellom hjem og skole/aktivitetssenteret.

Det er foreldre/ foresatte, som regel i samråd med Pedagogisk psykologisk rådgivingstjeneste (PPT), som søker om plass ved en spesialavdeling for sitt barn.

Vi samarbeider nært med hjelpetjenesten for barn og unge (PPT og familiekonsulenter) og med  fysioterapi- og ergoterapitjenesten. Ved behov trekkes også andre eksterne faginstanser inn i samarbeidet rundt det enkelte barn.