Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Skoleplass

Det er foreløpig ikke et felles regelverk for den nye kommunen for skoleåret 2019/ 2020. Frem til høsten 2020 må man derfor forholde seg til regler som gjaldt for sin tidligere kommune.

Regler for deg som bor i tidligere Asker kommune

Rett til skoleplass

Kommunen er inndelt i skolekretser og barn har rett til skoleplass i den skolekretsen de tilhører (nærskolen), så langt nærskolen har kapasitet. Hvis det ikke er plass til alle nye elever ved nærskolen, får elevene som er bosatt nærmest en naboskole skoleplass der.

For mer detaljerte regler for skoleplassering se Asker kommunes forskrift om rett til skoleplass.

Tildeling av skoleplass

Alle barn som står i folkeregisteret blir innskrevet i skolen og får tildelt skoleplass i oktober det året de fyller fem år. Tildeling av plass skjer normalt i den skolekretsen hvor barnet er bosatt i følge folkeregisteret, dette kaller vi nærskolen.

Tildeling av skoleplass skjer ved innskriving i skolen. Hvis foresatte ønsker å søke barnet inn på en annen skole i kommunen, må det sendes en begrunnet søknad.

Tildeling av plass ved en annen skole enn nærskolen forutsetter:

Flytte til Asker etter 1. trinn eller i løpet av skoleåret

Barn som kommer flyttende til kommunen i løpet av året, skal så langt det er mulig få plass ved skolen de sogner til.

Ta direkte kontakt direkte med skolen barnet sogner til for å få tildelt skoleplass.

Skole, utsatt eller fremskutt skolestart

Bytte skole

Kommende 1.-trinnselever: Ønskes en annen skole enn nærskolen, kan foresatte sende en begrunnet søknad om skolebytte etter at de har mottatt innskrivningspapirer. Begrunnet søknad (egen utforming)  sendes sammen med innskrivingspapirene til nærskolen man har fått tildelt. Tildeling av plass ved en annen skole enn nærskolen er betinget av:

For 2.-10. årstrinn: For å søke om endret skoleplass i forkant av nytt skoleår, er søknadsfrist 1. april. Søknader innsendt innen denne dato får fortrinn hvis skolens kapasitet er begrenset. Søknad sendes direkte til den aktuelle skolen. Tildeling av plass ved en annen skole enn nærskolen er betinget av:

Normalt får man ikke dekket skoleskyss ved valg av skole utenfor skolekretsen.

Utsatt skolestart

Dersom du mener barnet ditt har behov for ett ekstra modningsår, kan du søke om å utsette skolestarten. Send en skriftlig søknad til skolen barnet sogner til. Skolen vil sende søknaden videre til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som gjør en sakkyndig utredning av barnet. Rektor fatter vedtak med bakgrunn i den sakkyndig tilrådingen fra PPT. For å få utsatt skolestart må den sakkyndige vurderingen konkludere med at barnet har behov for ett ekstra modningsår. 

Utsatt skolestart er hjemlet i opplæringsloven § 2-1.

Dersom barnet får utsatt skolestart må det søkes særskilt for å opprettholde barnehageplassen.

Fremskutt (tidlig) skolestart

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen ett år tidligere enn normal ordning, er dette mulig dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april i det aktuelle året. Send en skriftlig søknad til skolen barnet sogner til. Skolen vil sende søknaden videre til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som gjør en sakkyndig utredning av barnet. Rektor fatter vedtak ut fra råd fra Pedagogisk psykologisk tjeneste.

For å få fremskutt skolestart, må barnet vurderes til å være på høyde med gjennomsnitt for barn som er ett år eldre. Det ses på forhold som intellekt, motorikk og sosiale evner. Det er få barn som oppfyller disse kriteriene. Framskutt skolestart er hjemlet i opplæringsloven § 2-1.

Regler for deg som bor i tidligere Røyken kommune

Skoletilhørighet, og bytte av skole

Alle barn har rett til å gå på sin nærskole. Tildeling av plass skjer normalt i den skolekretsen hvor barnet er bosatt i følge folkeregisteret, dette kaller vi nærskolen. Ved bytte av skole, må foresatte sende søknad til nærskolen som fatter enkeltvedtak.

Forutsetninger for å kunne vurdere bytte er:

  • det er plass på den skolen du ønsker barnet skal gå på.
  • foresatte organiserer og betaler skoleskyssen selv.

Bytte av barneskole gir ikke automatisk plass på tilhørende ungdomsskole hvis den ikke er nærskolen i forhold til bosted. Det må søkes om annen ungdomsskoleplass enn nærskolen også. Det er de samme forutsetninger som beskrevet over.

Elever har rett til å gå på nærskolen sin, men ikke rett på skoleplass ved annen skole (opplæringsloven § 8.1)

Kommunestyret har åpnet for bytte av skole. Det finner du i skoletilhørighet - forskrift under prinsipp 2.

Dersom du ønsker å bytte skole for ditt barn uten å endre bosted, må du søke rektor på den skolen barnet ditt går på. Rektor vil ta kontakt med den skolen du ønsker å bytte til.

For å kunne søke om bytte av skole, er det noen forutsetninger:

  •  Det må være plass ved den skolen du søker til.
  •  Søknaden må begrunnes.
  •  Foresatte må organisere og betale skoleskyssen selv. 

Regler for deg som bor i tidligere Hurum kommune

Tildeling av plass skjer normalt i den skolekretsen hvor barnet er bosatt i følge folkeregisteret, dette kaller vi nærskolen.