Rett til skoleplass, innskriving, bytte av skole og utsatt eller fremskutt skolestart.

Rett til skoleplass

Rett til skoleplass er nedfelt i Asker kommunes forskrift om rett til skoleplass. Den ble vedtatt av Asker kommunestyre juni 2017. Fra 1. august 2017 ble retten til å bytte skole begrenset for elever på barnetrinnet.

Kommunen er inndelt i skolekretser og barn har rett til skoleplass i den skolekretsen de tilhører (nærskolen), så langt nærskolen har kapasitet. Hvis det ikke er plass til alle nye elever ved nærskole, får elevene som er bosatt nærmest en naboskole, skoleplass der. 

For mer detaljerte regler for skoleplassering se Asker kommunes forskrift om rett til skoleplass

Tildeling av skoleplass for førsteklassinger

Alle barn som står i folkeregisteret blir innskrevet i skolen og får tildelt skoleplass i oktober det året de fyller fem år. Tildeling av plass skjer normalt i den skolekretsen hvor barnet er bosatt i følge folkeregisteret, dette kaller vi nærskolen.

Tildeling av skoleplass skjer ved innskriving i skolen. Hvis foresatte ønsker å søke barnet inn på en annen skole i kommunen, må det sendes en begrunnet søknad. Tildeling av plass ved en annen skole enn nærskolen er betinget av:

Flytte til Asker etter 1. trinn eller i løpet av skoleåret

Barn som kommer flyttende til kommunen i løpet av året, skal så langt det er mulig få plass ved skolen de sogner til. Foresatte tar kontakt direkte med skolen de sogner til, for å få tildelt skoleplass. Her er oversikt over Asker kommunes skolekretser.

Skolebytte, utsatt eller fremskutt skolestart

Kommende 1. trinnselever: Ønskes en annen skole enn nærskolen, kan foresatte sende en begrunnet søknad om skolebytte etter at de har mottatt innskrivningspapirer. Begrunnet søknad (egen utforming)  sendes sammen med innskrivingspapirene til nærskolen man har fått tildelt. Tildeling av plass ved en annen skole enn nærskolen er betinget av:

For 2. - 10. årstrinn: For å søke om endret skoleplass i forkant av nytt skoleår, er søknadsfrist 1. april. Søknader innsendt innen denne dato får fortrinn hvis skolens kapasitet er begrenset. Søknad sendes direkte til den aktuelle skolen. Tildeling av plass ved en annen skole enn nærskolen er betinget av:

Normalt får man ikke dekket skoleskyss ved valg av skole utenfor skolekretsen.

Dersom du mener barnet ditt har behov for ett ekstra modningsår, kan du søke om å utsette skolestarten. Send en skriftlig søknad til skolen barnet sogner til. Skolen vil sende søknaden videre til Barne- og familieenheten avdeling pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som gjør en sakkyndig utredning av barnet. Rektor fatter vedtak med bakgrunn i den sakkyndig tilrådingen fra PPT. For å få utsatt skolestart må den sakkyndige vurderingen konkludere med at barnet har behov for ett ekstra modningsår. 

Utsatt skolestart er hjemlet i opplæringsloven § 2-1.

Dersom barnet får utsatt skolestart må det søkes særskilt for å opprettholde barnehageplassen.

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen ett år tidligere enn normal ordning, er dette mulig dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april i det aktuelle året. Send en skriftlig søknad til skolen barnet sogner til. Skolen vil sende søknaden videre Barne- og familieenheten avdeling pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som gjør en sakkyndig utredning av barnet. Rektor fatter vedtak ut fra råd fra Pedagogisk psykologisk tjeneste.

For å få fremskutt skolestart, må barnet vurderes til å være på høyde med gjennomsnitt for barn som er ett år eldre. Det ses på forhold som intellekt, motorikk og sosiale evner. Det er få barn som oppfyller disse kriteriene. Framskutt skolestart er hjemlet i opplæringsloven § 2-1.