Skoleplass

Informasjon om elevers rett til skoleplass og tildeling av skoleplass, muligheter for å søke bytte av skole eller utsette/fremskynde skolestart.

Regler skoleplass og skolebytte

Rett til skoleplass

Kommunen er inndelt i skolekretser og barn har rett til skoleplass i den skolekretsen de tilhører (nærskolen), så langt nærskolen har kapasitet. Hvis det ikke er plass til alle nye elever ved nærskolen, får elevene som er bosatt nærmest en naboskole skoleplass der.

For mer detaljerte regler for skoleplassering se Asker kommunes forskrift om rett til skoleplass.

Tildeling av skoleplass

Alle barn som står i folkeregisteret blir innskrevet i skolen og får tildelt skoleplass i november det året de fyller fem år. Tildeling av plass skjer normalt i den skolekretsen hvor barnet er bosatt i følge folkeregisteret, dette kaller vi nærskolen.

Tildeling av skoleplass skjer ved innskriving i skolen. Hvis foresatte ønsker å søke barnet inn på en annen skole i kommunen, må det sendes en begrunnet søknad.

Les mer om tildeling av skoleplass i Forskrift  om rett til skoleplass

Flytte til Asker etter 1. trinn eller i løpet av skoleåret

Barn som kommer flyttende til kommunen i løpet av året, skal så langt det er mulig få plass ved skolen de sogner til.

Ta direkte kontakt direkte med skolen barnet sogner til for å få tildelt skoleplass.

Utsatt eller fremskutt skolestart

Utsatt skolestart

Dersom du mener barnet ditt har behov for ett ekstra modningsår, kan du søke om å utsette skolestarten. Send en skriftlig søknad til skolen barnet sogner til. Skolen vil sende søknaden videre til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som gjør en sakkyndig utredning av barnet. Rektor fatter vedtak med bakgrunn i den sakkyndig tilrådingen fra PPT. For å få utsatt skolestart må den sakkyndige vurderingen konkludere med at barnet har behov for ett ekstra modningsår. 

Utsatt skolestart er hjemlet i opplæringsloven § 2-1.

Dersom barnet får utsatt skolestart må det søkes særskilt for å opprettholde barnehageplassen.

Fremskutt (tidlig) skolestart

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen ett år tidligere enn normal ordning, er dette mulig dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april i det aktuelle året. Send en skriftlig søknad til skolen barnet sogner til. Skolen vil sende søknaden videre til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som gjør en sakkyndig utredning av barnet. Rektor fatter vedtak ut fra råd fra Pedagogisk psykologisk tjeneste.

For å få fremskutt skolestart, må barnet vurderes til å være på høyde med gjennomsnitt for barn som er ett år eldre. Det ses på forhold som intellekt, motorikk og sosiale evner. Det er få barn som oppfyller disse kriteriene. Framskutt skolestart er hjemlet i opplæringsloven § 2-1.

Bytte skole

Alle barn har rett til å gå på sin nærskole. Etter søknad kan eleven tas inn på annen skole enn den eleven sokner til. Søknad om elevplass på annen skole enn nærskolen (skolebytte) skal behandles av den skolen der det blir søkt om skoleplass.

Søknader om skolebytte ved barneskolene (1.-7. trinn) skal begrunnes. Søknader om skolebytte ved ungdomsskolene (8.-10. trinn) skal beskrive årsak.

For at søknader skal innvilges, må det være tilstrekkelig kapasitet ved skolen det søkes om plass ved. 

Foreldre må selv dekke utgifter til skoleskyss, når eleven bytter skole. 

Bytte av barneskole gir ikke automatisk plass på tilhørende ungdomsskole hvis den ikke er nærskolen i forhold til bosted. Det må søkes om annen ungdomsskoleplass enn nærskolen også. Det er de samme forutsetninger som beskrevet over.

Les mer skolebytte i "Forskrift om rett til skoleplass, Asker kommune"