Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Forskrift skoletilhørighet Røyken

Grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest i geografisk avstand, jfr. Opplæringslovens § 8-1.

Følgende utfyllende prinsipper gjelder:

 • Skoleplassering foretas i desember før 1. klasse og innen utgangen av mars før 8. klasse.
 • Elever som har begynt på en skole, vil ha rett til å fortsette på samme skole gjennom barnetrinnet og ditto for ungdomstrinnet. Unntak: Hvis skolestrukturen i kommunen endres (nye skoler eller skoler legges ned).
 • Skoleplassering er enkeltvedtak, som kan påklages til fylkesmannen. Det sendes forhåndsvarsel før enkeltvedtak fattes.
 • Det kan tas økonomiske hensyn i skoleplassering ved eventuelle behov for opprettelse av nye klasser, men dog ut fra følgende prinsipper.

*Kulepunkt 2 -  gjelder når det er fattet vedtak om skoleplassering,  ikke når foresatte flytter.

PRINSIPP 1: Når avstandene mellom hjemmet og flere skoler er tilnærmet like eller når en skole er full, legges det vekt på følgende saklige hensyn:

Prioritet 1) Søskentilhørighet ved omsøkte skole
Prioritet 2) Psykososiale og/eller medisinske årsaker som er dokumentert 
Prioritet 3) Barn i samme alder som bor i samme lekeområde på barnetrinnet, får tilhørighet på samme skole

PRINSIPP 2: Annen skoleplassering enn nærskolen etter søknad fra foresatte underveis i grunnskolen eller ved forhåndsvarsel om skoletilhørighet (før 1.og 8. klasse), gjelder følgende kriterier:

 1. Skole- og klassekapasiteten ved omsøkte skole. 

For elever fra Frydenlund skole innføres en valgfrihet mellom Slemmestad og Røyken ungdomsskole så lenge det ikke fører til opprettelse av ekstra klasser i kommunen

 1. Psykososiale og/eller medisinske årsaker.
  Ved eventuell mobbing skal skolen ha dokumentert omfattende tiltak  i forhold til gjeldende elev før foresatte kan søke om tilhørighet på annen skole.
 2. Annet.
 3. Et vedtak etter dette prinsippet, kan ikke sette til side andre elevers rett til å gå på nærmeste skolen.

PRINSIPP 3: Skoleplassering i nabokommuner

 1. Elever tilhørende Røyken kommune innvilges ikke skoleplass i andre   kommuner 
  Unntak er plasser for elever med omfattende behov for særskilt tilrettelagt opplæringstilbud som følge av funksjonshemming, hvis tilfredsstillende tilbud ikke finnes i kommunen.

Skoleskyss

Opplæringslovens §7.1: ” Elevar i 2.-10. klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. klasse er skyssgrensa to kilometer.  Elevar som har særleg farleg skolevei har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengden.”

Ved søknad fra foreldre om å gå på en annen skole enn nærskolen, er det en forutsetning i eventuell innvilgelse at foresatte dekker eventuelle skysskostnader.

Hvis innvilgelsen av skolebytte skyldes psykososiale forhold/mobbing ved nærskolen, uten at nærskolen har lykkes i tiltakene mot mobbing, skal kommunen dekke skyssen.

Skyss er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen.