Forskrift om rett til skoleplass

Forskriften er vedtatt av Asker kommunestyre 10. november 2020 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 8-1, og endret av kommunestyret 1. februar 2022.

Kapittel 1. Innledning

§ 1-1. Formål

Forskriften skal sikre at elever og foreldre får en likeverdig behandling i saker om skoletilhørighet. Den skal videre sikre elever og foreldre forutsigbarhet når det gjelder hvilken skole de sokner til. Forskriften skal ivareta elevers nærskolerett.

§ 1-2. Lovgrunnlag

Forskriften er gitt med grunnlag i opplæringslova § 8-1, som sier at kommunen kan gi forskrift om hvilken skole de ulike områdene i kommunen hører til.

§ 1-3. Virkeområde

Forskriften gjelder alle barn i grunnskolepliktig alder bosatt i Asker kommune.

§ 1-4. Ansvar for behandling av saker

Rektorene ved den enkelte skole har ansvar for tildeling av plass til elever med bostedsadresse innen egen skolekrets, som definert i denne forskriften (se kapittel to).

Kapittel 2. Skolekretser

§ 2-1. Skoletilhørighet

Alle elever har etter opplæringslova § 8-1 rett til å gå på nærskolen. Kommunen kan i forskrift bestemme hvilken skole de ulike geografiske områdene i kommunen sokner til, (skolekretsgrenser). Skolekretsgrensene skal være i samsvar med nærskoleprinsippet i opplæringslova.

§ 2-2. Inndeling i skolekretser

Asker kommunes skolekretsgrenser er definert i kommunens kart over skolekretser:

https://www.asker.kommune.no/skole-og-utdanning/skoler-og-skoletilhorighet/skolekretser/

Skolekretsgrensene er fastsatt etter hensyn til geografi, topografi, samlede nærmiljøer, skolevei og skolenes kapasitet.

Dersom en skole ikke har kapasitet til å ta inn alle elevene bosatt i skolekretsen, må kommunen fordele elevene som det ikke er kapasitet til på andre skoler. Hvilke elever som må henvises til nærmeste skole med ledige plasser, vurderes etter følgende kriterier:

 • lengde på skoleveien til skolene
 • trafikksikkerhet på skoleveien
 • sikre samlede nærmiljøer
 • søsken på samme skole
 • særlige forhold og behov hos eleven

Dersom subjektive forhold tilsier det, kan en elev ha en annen nærskole enn skolekretsen eleven er bosatt i.

§ 2-3. Justering av skolekretsene – endring i forskriften

Kommunen skal foreta nødvendige og regelmessige beregninger av forventet elevtall, både kortsiktig og langsiktig. Dette kan medføre behov for justeringer av kretsgrensene og endringer i forskriften.

Kapittel 3. Saksbehandlingsregler ved tildeling av skoleplass på nærskolen

§ 3-1. Tildeling av skoleplass

Alle barn får tildelt skoleplass ut fra folkeregistrert adresse.

§ 3-2. Tildeling av skoleplass på 1. trinn

Tildeling av skoleplass for nye elever på 1. trinn skal gjøres i god tid før skoleårets start. Brev med informasjon om hvilken skole barnet hører til, sendes til barnets folkeregistrerte adresse i løpet av første kvartal året barnet skal begynne på skolen.

§ 3-3. Tildeling av skoleplass på 8. trinn

Tildeling av plass for nye elever på 8. trinn skal gjøres i god tid før skoleårets start. Brev med informasjon om hvilken skole eleven har rett til skoleplass ved, sendes til elevens folkeregistrerte adresse i løpet av første kvartal samme år de skal begynne på ungdomsskolen.

§ 3-4. Tildeling av skoleplass ved flytting

Elever som flytter til ny skolekrets innad i kommunen, eller flytter inn i kommunen, tildeles skoleplass på sin nærskole av aktuell rektor når ny adresse er registrert i Folkeregisteret, eller det på annen måte kan dokumenteres at eleven har flyttet, eller vil flytte innen kort tid. Rektor bekrefter skoleplassen i et brev til elevens foreldre.

Kapittel 4. Skolebytte til annen skole enn nærskolen

§ 4-1. Skolebytte

Elever kan etter søknad få skoleplass på en annen skole enn nærskolen.

Søknader om skolebytte på 1. til 7. trinn

For å få innvilget en søknad om skolebytte, må søknaden være begrunnet i et av følgende forhold:

a) eleven har særskilte behov som har vesentlig betydning for skolegangen og der dette behovet ikke kan ivaretas på nærskolen (behovet må dokumenteres),

b) eleven har søsken ved den skolen der det søkes om skoleplass,

c) trafikale eller andre sikkerhetsmessige forhold tilsier at nærskolen ikke er en egnet skole for eleven,

d) ønske om å beholde skoleplassen dersom eleven flytter ut av skolekretsen i løpet av 7. trinn,

e) andre forhold som etter en samlet vurdering tilsier at det er best for eleven, nærskolen og skolen det søkes til å innvilge skolebytte.

Det er en forutsetning at skolen det er søkt til har ledig kapasitet.

Søknader om skolebytte på 8. til 10. trinn

Søknader om plass på annen ungdomsskole enn det som følger av skolekretsgrensene i kapittel 2 skal innvilges dersom skolen det søkes til har ledig kapasitet.

Generelt om skolebyttesøknader

I vurderingen av skolens kapasitet kan skolen legge vekt på:

 • antall disponible rom
 • størrelsen på rommene
 • behov for flere lærere
 • organiseringen av årstrinnet
 • pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlige grupper (opplæringslova § 8-2)
 • det fysiske skolemiljøet (opplæringslova § 9 A-7)
 • fremtidig kapasitet, byggeaktivitet, tilflytning med videre.

Dersom det er flere som søker om plass enn det er ledige plasser på skolen, må skolen prioritere hvilke elever som skal få plass. Søknadene må rangeres etter en helhetsvurdering av disse kriteriene:

 • om eleven har søsken ved skolen
 • sosiale og/eller medisinske forhold
 • om eleven har fått innvilget skolebytte på barnetrinnet, og ønsker skolebytte ved overgangen til ungdomstrinnet for å følge sin barnegruppe fra barnetrinnet
 • avstand til skolen fra elevens bosted
 • trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
 • om søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset elevens behov
 • praktiske hensyn, slik som nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage eller liknende.

§ 4-2. Vedtak om skolebytte

Det er skolen det er søkt om plass ved som fatter enkeltvedtak om skoleplass eller avslag på søknaden. Det er klagerett på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes skolen som har fattet vedtak. Statsforvalteren er klageinstans.

§ 4-3. Skoleskyss ved skolebytte

Ved skolebytte til annen skole enn nærskolen må foreldrene selv dekke eventuelle utgifter til skoleskyss. Dette skal fremgå av vedtaket.

Dersom skolebytte er et tiltak for å sikre retten til opplæring, som for eksempel å hindre mobbing eller sikre bedre tilpasset opplæring, skal ikke eventuelle kostnader til skoleskyss dekkes av foreldrene.

§ 4-4. Regler for skolebytte til skoler i andre kommuner

Kommunen dekker ikke utgifter knyttet til elever bosatt i Asker kommune som får tilbud om plass på skoler i andre kommuner. I særlige unntakstilfeller kan kommunen vedta for en tidsavgrenset periode å refundere gjestekommunens utgifter knyttet til den aktuelle eleven.

§ 4-5. Regler for å beholde skoleplass i Asker kommune dersom eleven flytter ut av kommunen

Dersom en elev flytter til en nærliggende kommune i siste halvår av 7. eller 10. trinn, kan eleven få beholde skoleplassen i Asker kommune ut skoleåret.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 5-1. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2021.

§ 5-2. Endringer i forskriften

Kommunedirektøren kan vedta endringer i forskriften som er av ikke-prinsipiell karakter. Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.