Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Forskrift om rett til skoleplass

Forskrift er vedtatt av Asker kommunestyre 10. november 2020 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolenog den videregående opplæringa (opplæringslova) § 8-1.

Kapittel 1 Innledning

§ 1 Formål

Forskriften skal sikre at elever og foreldre får en likeverdig behandling i saker om
skoletilhørighet. Den skal videre sikre elever og foreldre forutsigbarhet når det gjelder hvilken skole de sokner til. Forskriften skal ivareta elevers nærskolerett.

§ 2 Lovgrunnlag

Forskriften er gitt med grunnlag i opplæringsloven § 8-1, som sier at kommunen kan
gi forskrift om hvilken skole de ulike områdene hører til.


§ 3 Virkeområde

Forskriften gjelder alle barn i grunnskolepliktig alder bosatt i Asker kommune.
Forskriften gjelder ikke for barn som får opplæring i friskoler eller privat opplæring i
hjemmet.

§ 4 Ansvar for behandling av saker

Rektorene ved den enkelte skole har ansvar for tildeling av plass til elever med
bostedsadresse innen egen skolekrets, som definert i denne forskriften (se kapittel to).

Kapittel 2 Skolekretsgrensene

§ 5 Skoletilhørighet

Alle elever har etter opplæringslova § 8-1 rett til å gå på nærskolen. Kommunen kan i
forskrift bestemme hvilken skole de ulike geografiske områdene sokner til.

§ 5-1 Skoletilhørighet for elever bosatt i gamle Asker kommune

Skoletilhørighet avgjøres ut i fra vedtatte skolekretser av kommunestyret i gamle
Asker. Skolekretsene fremkommer av kommunens hjemmeside. Flere skolekretser kan utgjøre ett felles inntaksområde for de skolene som kretsene er knyttet til. Inntaksområdet for ungdomsskoler defineres gjennom de skolekretser som kommunestyret fastsetter. En skolekrets kan være delt, og danne inntaksområde for flere ungdomsskoler. Elevens bostedsadresse i henhold til folkeregisterloven avgjør hvilken skolekrets eleven er bosatt i.

Eleven har rett til skoleplass i den skolekretsen/inntaksområdet hvor eleven er bosatt. Retten betinges av skolens kapasitet. Der en skole ikke har plass til alle elever som er bosatt i skolekretsen/ inntaksområdet, skal de av kretsens elever som har søsken ved skolen ha fortrinnsrett til plass.

§ 5-2 Skoletilhørighet for elever bosatt i gamle Hurum kommune

Skoletilhørighet avgjøres ut i fra elevens rett til å gå på nærskolen, jf. opplæringslova
§ 8-1.

§ 5-3 Skoletilhørighet for elever bosatt i gamle Røyken kommune

Skoletilhørighet avgjøres ut i fra elevens rett til å gå på nærskolen, jf. opplæringslova
§ 8-1. Når avstandene mellom hjemmet og flere skoler er tilnærmet like eller når en skole er full, legges det vekt på følgende hensyn:

Prioritet 1) Søskentilhørighet ved omsøkte skole

Prioritet 2) Psykososiale og/eller medisinske årsaker som er dokumentert

Prioritet 3) Barn i samme alder som bor i samme lekeområde på barnetrinnet, får
tilhørighet på samme skole.

§ 5-4 Justering av skolekretsene – endring i forskriften

Kommunen skal foreta nødvendige og regelmessige beregninger av forventet elevtall,
både kortsiktig og langsiktig. Dette kan medføre behov for justeringer av kretsgrensene og endringer i forskriften.

Kapittel 3 Tildeling av skoleplass på nærskolen

§ 6 Tildeling av skoleplass

Alle barn får tildelt skoleplass på sin nærskole ut fra folkeregistrert adresse (se
kapittel 2).

§ 6-1 Tildeling av skoleplass på 1. trinn

Tildeling av skoleplass for nye førsteklassinger skal gjøres i god tid før skoleårets start. Brev med informasjon om hvilken skole barnet hører til, sendes til barnets folkeregistrerte adresse i løpet av første kvartal året barnet skal begynne på skolen. Foreldre til barn som flytter til kommunen etter brevet er sendt ut, må kontakte barnets nærskole for tildeling av plass.

§ 6-2 Tildeling av skoleplass på 8. trinn

Tildeling av plass for elever på 8. trinn skal gjøres i god tid før skoleårets start. Brev
med informasjon om hvilken skole eleven har rett til skoleplass ved, sendes til elevens
folkeregistrerte adresse i løpet av første kvartal samme år de skal begynne på
ungdomsskolen.

§ 6-3 Tildeling av skoleplass ved flytting

Elever som flytter til ny skolekrets innad i kommunen, eller flytter inn i kommunen,
tildeles skoleplass på sin nærskole av aktuell rektor når ny adresse er registrert i
Folkeregisteret, eller det på annen måte kan dokumenteres at eleven har flyttet, eller vil  flytte innen kort tid. Rektor bekrefter skoleplassen i et brev til elevens foreldre.

Kapittel 4. Skolebytte til annen skole enn nærskolen

§ 7 Skolebytte

Barneskole, 1. til 7. trinn

Etter søknad kan eleven tas inn på annen skole enn den eleven sokner til.
Søknad om elevplass på annen skole enn nærskolen (skolebytte) skal behandles av
den skolen der det blir søkt om skoleplass. Søknaden skal begrunnes.

Dersom søknaden kan begrunnes i et av følgende forhold:

 1. Eleven har særskilte behov som har vesentlig betydning for skolegangen og der
  dette behovet ikke kan dekkes på nærskolen. Behovet må dokumenteres.
 2. Eleven har søsken ved den skolen der det søkes om elevplass.
 3. Trafikale eller andre sikkerhetsmessige forhold tilsier at nærskolen ikke er en egnet
  skole.

Skal søknad innvilges under forutsetning av skolen det er søkt på har tilstrekkelig
kapasitet.

Andre begrunnelser kan også gi rett til skolebytte etter en samlet vurdering av hva som
er best for elev, nærskole og skolen det søkes plass på.

Ungdomsskole, 8. til 10. trinn

Etter søknad kan eleven tas inn på annen skole enn den eleven sokner til. Søknad om elevplass på annen skole enn nærskolen (skolebytte) skal behandles av den skolen der det blir søkt om skoleplass. Søknaden skal beskrive årsak til skolebytte.

Barne- og ungdomsskole, 1. til 10. årstrinn 

Skolen kan avslå søknad om skolebytte dersom skolen ikke har kapasitet til å ta imot
eleven

I vurderingen av kapasitet kan skolen legge vekt på:

 • behov for flere lærere
 • antall disponible rom
 • størrelsen på rommene
 • organisering av årstrinnet
 • pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlige grupper
 • fremtidig kapasitet (byggeaktivitet, tilflytting med videre)

Hvis det er flere som søker om plass enn det er ledige plasser på skolen,må skolen prioritere hvilke elever som skal få plass. Søknadene må rangeres etter disse kriteriene:

 • eleven har søsken ved skolen
 • sosiale og/eller medisinske forhold
 • eleven har fått innvilget skolebytte på barnetrinnet og ønsker skolebytte ved overgang til ungdomstrinnet
 • avstand til skolen fra elevens bosted
 • trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
 • søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset sitt/sine barns behov enn nærskolen
 • det er praktiske hensyn å ta; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage eller liknende

§ 7-1 Vedtak om skolebytte

Skolen det er søkt om plass ved, fatter vedtak om plass eller avslag på søknad. Det er klagerett på slike vedtak. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen. Statsforvalter er klageinstans.

§ 7-2 Skoleskyss ved skolebytte

Ved skolebytte til annen skole enn nærmiljøskolen må foreldrene selv dekke eventuelle utgifter til skyss. Dersom skolebytte er et tiltak for å sikre retten til opplæring, som for eksempel å hindre mobbing eller sikre bedre tilpasset opplæring, skal eventuelle kostnader til skyss ikke dekkes av foreldrene.

§ 7-3 Regler for skolebytte til skoler i andre kommuner

Kommunen dekker ikke utgifter knyttet til elever bosatt i Asker kommune som får tilbud om plass på skoler i andre kommuner. I særlige unntakstilfeller kan kommunen vedta for en tidsavgrenset periode å refundere gjestekommunens utgifter knyttet til den aktuelle eleven.

§ 7-4 Regler for å beholde skoleplass i Asker kommune, dersom eleven flytter ut av  kommunen

Dersom en elev flytter til en nærliggende kommune i siste halvår av 7. eller 10. klasse, kan eleven få beholde skoleplassen i Asker kommune. Rektor ved den enkelte skole behandler saken.

§ 7-5 Regler for å beholde skoleplass dersom eleven flytter ut av skolekretsen

Dersom en elev flytter ut av skolekretsen i løpet av 7. eller 10. trinn, kan eleven beholde skoleplassen selv om skolen ikke lenger er nærskolen. Rektor ved den enkelte skole behandler saken.

Kapittel 5 Avsluttende bestemmelser


§ 8 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2021.

§ 9 Endringer i forskriften

Kommunedirektøren kan vedta endringer i forskriften som er av ikke-prinsipiell karakter.
Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.