Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Forskrift om rett til skoleplass

Forskrift vedtatt av Asker kommunestyre juni 2017 og mai 2011 i medhold av opplæringsloven § 8-1: "Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til…".

I lovgrunnlaget inngår lovens forarbeider i Odelstingsproposisjon nr. 46 (1997-98) hvor det blant annet heter: ”Vurderinga av kva for skole som er nærmast, skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta omsyn til andre relevante forhold, til dømes om sysken er plasserte på den same skolen, kapasiteten på skolane og om skolevegen er farleg.”

 • § 1 Asker kommune er inndelt i skolekretser etter vedtak i kommunestyret. Skolekretsene er i utgangspunktet definert gjennom grunnkretser. Der grense for skolekrets avviker fra grense for grunnkrets er det spesifisert i kommunens kartverk hvor grense for skolekrets er trukket.
 • § 2 Inntaksområdet for barneskoler defineres gjennom skolekretser. Flere skolekretser kan utgjøre ett felles inntaksområde for de skolene som kretsene er knyttet til. Inntaksområdet for ungdomsskoler defineres gjennom de skolekretser som kommunestyret fastsetter. En skolekrets kan være delt, og danne inntaksområde for flere ungdomsskoler. Elevens bostedsadresse i henhold til folkeregisterloven avgjør hvilken skolekrets eleven er bosatt i.
 • § 3 Loven gir rett til skoleplass i den skolekretsen/inntaksområdet hvor elev er bosatt. Retten betinges av skolers kapasitet. Der en skole ikke har plass til alle elever som er bosatt i skolekretsen/ inntaksområdet, skal de av kretsens elever som har søsken ved skolen ha fortrinnsrett til plass. Utover det kommer lovens prinsipp om nærhet til anvendelse.
 • § 4 Søknad om elevplass på annen skole enn nærskolen. Etter søknad kan eleven tas inn på annen skole enn den eleven sokner til. Søknad om elevplass på annen skole enn nærskolen (skolebytte) skal behandles av den skolen der det blir søkt om skoleplass. Søknaden skal begrunnes.

  Det er forutsetning for å innvilge søknaden at dette kan skje innenfor skolens økonomiske rammer og ikke utløser behov for å opprette nye klasser.

  Behandling av søknader om elevplass – barneskole
  Ved behandlingen av søknader om elevplass på annen barneskole enn det som følger av nærskoleprinsippet, skal det legges vekt på følgende momenter:

  a) Om eleven har særskilte behov som har vesentlig betydning for skolegangen. Behovet må dokumenteres.

  b) Om eleven har søsken ved den skolen der det søkes om elevplass. Dette skal særlig tillegges vekt for elever på lave årstrinn og der aldersforskjellen mellom søsknene er liten.

  c) Om trafikale eller andre sikkerhetsmessige forhold tilsier at eleven bør få plass på skolen.

  d) Andre subjektive forhold kan også tillegges vekt.

  Skolen kan avslå søknad om skolebytte dersom skolen ikke har kapasitet til å ta imot eleven.

  Behandling av søknader om elevplass - ungdomsskole
  Søknader om elevplass på annen ungdomsskole enn det som følger av nærskoleprinsippet skal innvilges, så sant skolen har kapasitet. Eleven det gjelder skal høres i saken, jf. barneloven § 31.

  Dersom ungdomsskolen ikke har kapasitet til å ta imot alle som søker om skolebytte, skal elever med søsken på skolen ha fortrinnsrett. Deretter skal de som har vært elever på barneskolene i samme ungdomsskolekrets ha fortrinnsrett.