Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Sommeraktiviteter i Asker 2021

Hva skjer i Asker - oversikt over tilbud

Sommerskoler og sommeraktiviteter for 2021 blir fortløpende bli lagt ut på fritidskalenderen vår - hvaskjeriasker.no (kryss av for "sommeraktiviteter") etter hvert som de blir klare.


Invitasjon til å søke om tilskudd

Asker kommune inviterer ulike aktører til å søke om tilskudd til gjennomføring av aktiviteter for barn og unge sommeren 2021.

Formål med tilskuddet

Tilskuddet skal bidra at barn og unge får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter. Tilskuddet skal i sin helhet gå til å dekke utgifter knyttet til nye sommerskoletilbud, eller et utvidet tilbud.

Tilskuddet kan ikke benyttes til å finansiere eksisterende tilbud om sommerskole / sommeraktiviteter.

Kriterier for å søke

Søkere må være registrert i Brønnøysundregisteret, og ha organisasjonsnummer for å motta midler. Det kan være krav til skatteattester for kontrakter over kr. 500 000,-. 

Skatteattest for større tildelinger vil bli innkrevd før kontraktinngåelse. Foreligger det restanser på skatt/avgifter kan dette medføre avvisning av tilbudet.

Arrangøren er ansvarlig for all planlegging og gjennomføring av aktiviteten, inkludert registrering og påmelding av aktiviteten i kalenderen "Hva skjer i Asker"

Kommunen kan bistå med lokaler og uteområder hvis det er behov for dette. 

Mottaker skal innen utgangen av august rapportere om hvordan tilskuddet er brukt.

Krav til aktivitetene

Aktivitetene skal:

 • rette seg mot barn og unge på 1. til 10. trinn. Aktiviteten trenger ikke å omfatte hele målgruppen.
 • være et heldagstilbud (minimum mellom klokken 09.00 og 15.00) over én eller flere dager
 • være lagt mellom uke 25-32 (skolens sommerferie)
 • være gratis for alle deltakerne
 • tilfredsstille kommunens krav til politiattest og ivareta gjeldende smittevernkrav

De aktivitetene som får støtte skal legge inn aktiviteten i aktivitetskalenderen: www.hvaskjeriasker.no

Søknad

Her finner du søknadsskjema (krever innlogging)

Søknadsfrist er 10. mai 2021 kl. 12.00

Vurdering av søknad og tildeling

Vi vil vurdere og prioritere søknadene ut i fra kriterier om aktiviten:

 • vil bidra til at barn og unge får en meningsfull og oppløftene opplevelse
 • sikrer at tilbudene har geografisk spredning
 • bidrar til et bredt tilbud som når ulike målgrupper
 • bidrar til at alle aldersgrupper mottar et tilbud
 • bidrar til at barn og unge har et tilbud gjennom hele perioden (uke 25 til 32)
 • bidrar til at ungdom bosatt i Asker bistår i gjennomføringen av aktiviteten, for eksempel som turledere, instruktører eller lignende

I tillegg vurderes kostnad sett opp mot antall deltakere som nås ved aktiviteten.

Svar på søknadene vil foreligge senest 20.05.21

Spørsmål / mer informasjon

For spørsmål og mer informasjon angående sommeraktiviteter, kontakt Morten Håland på e-post eller på telefon 416 32 600.