Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Rutine – individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne- barnehageloven § 37

Rutinens mål

 • Rutinens mål er at barn med nedsatt funksjonsevne skal få et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud etter barnehageloven § 37.
 • Rutinen angir hovedtrekk i oppgavedelingen mellom barnehagene og Kvalitet og forvaltning.
 • Mer utdypende rutiner om et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud finner du her: Asker kommunes rutiner for et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.

Hvilke barn har rett til individuelt tilrettelagt barnehagetilbud

 • Retten etter barnehageloven § 37 gjelder barn med nedsatt funksjonsevne, og er ikke begrenset til bestemte diagnoser.
 • Med nedsatt funksjonsevne menes i følge forarbeider « tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- eller lungesykdommer».
 • Formålet med barnehageloven § 37 er først og fremst å sørge for barn med mindre eller større funksjonsnedsettelser kan nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet.
 • Tilretteleggingsplikten gjelder forholdsmessige tiltak, det vil si ikke tiltak som er en uforholdsmessig byrde for barnehagen. Ved behov for omfattende tilrettelegging vil dette gis i avdelinger med særskilte ressurser eller kompetanse.

Hovedprinsipper for praktisk framgangsmåte og oppgavedeling

Foresattes søknad:

 • Når foresatte mener at barnet har rett til individuell tilrettelegging, drøfter foresatte dette med barnehagen.
 • Hvis foresatte mener barnet oppfyller kriteriene for vedtak etter § 37 søker de via søknadsskjema til Asker kommune, Kvalitet og forvaltning (barnehagen kan bistå med forsendelsen). Søknadskjema finner dere her.
 • Foresatte vedlegger sakkyndig dokumentasjon som beskriver barnets nedsatte funksjonsevne. Sakkyndig dokumentasjon kan for eksempel være fra fastlege, spesialisthelsetjeneste, fysioterapeut eller annet.

Barnehagens oppgaver:

 • Barnehagen veileder foreldre ved utfylling av søknadsskjema.
 • Barnehagen fyller ut skjema som beskriver hvordan tilretteleggingen kan organiseres i barnehagen. Foreldre får kopi. Vedlegget finner dere her. 
 • Der barnehagen vurderer at et barn har behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, har barnehagen ansvar for å ta initiativ til at foreldre og barnehagen drøfter dette.

Asker kommune ved Kvalitet og forvaltning

 • Har vedtaksmyndighet og ansvar for å behandle og avgjøre søknader.
 • Det gjøres en vurdering av hver sak hvorvidt vedtaket er tidsbegrenset til 1 år eller gjelder for en lengre periode ut fra en individuell vurdering.
 • Forvaltningslovens prinsipper om saksforberedelse, vedtak og klage gjelder og skal ivaretas.
 • Klager over vedtak mottas i avdeling Kvalitet og forvaltning, som vurderer klagene. Hvis vedtaket ikke blir omgjort sendes klagen direkte videre til Statsforvalteren.
 • Har veiledningsansvar ovenfor barnehagene og foresatte knyttet til den enkelte søknad og tilretteleggingen.
 • Barnehagen skal motta kopi av vedtak som foreldre mottar.

Hovedprinsipper – etter årlig evaluering

Tilretteleggingen skal drøftes og evalueres i foreldresamtale minimum to ganger pr år. Dette gjøres vanligvis i foreldresamtale på høsten og våren. Barnehagen skal dokumentere evaluering, og avklare foreldrenes syn i forhold til fortsatt tilrettelegging. 

Utfallet av evalueringen på våren for kommende barnehageår vil vanligvis være 3 hovedalternativer:

 1. Bedret funksjonsevne: Den helsemessige tilstanden er bedret slik at behovet for tilrettelegging er bortfalt.
 2. Samme funksjonsevne/ingen endring.
 3. Forverret/vesentlig endret: Her er grunnlaget for det første vedtaket endret. Det er behov for annen type tilrettelegging eller økt tilrettelegging.

Dersom behovene til barnet er vesentlig endret eller vedtaket utløper i nærmeste fremtid skal barnehagen sende evaluering og foreldrenes syn på fortsatt tilrettelegging til Asker kommune, Kvalitet og forvaltning. Kvalitet og forvaltning gjør da en ny vurdering og saksbehandling.

Barnehageplass – ved store tilretteleggingsbehov

I situasjoner hvor barnets behov utløser særlig omfattende tilrettelegging av det fysiske miljøet eller kompetansebehov, vurderes det i hvilken barnehage tilretteleggingen kan gis. Rådgiving til barnehagene og foresatte gis via Kvalitet og forvaltning.