Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Økonomiske problemer som følge av koronapandemien?

Mange opplever en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronapandemien. Asker kommune ønsker derfor å avhjelpe dette ved å tilby kunder som har startlån fra Asker kommune avdragsutsettelse i inntil 6 måneder (betaling av avdrag utsettes, men du betaler rentene).

Lindorff låneforvaltning forvalter startlån fra kommunen og du kan kontakte dem via https://minside.lindorff.no/, på mail eller telefon 73542320 for å avtale avdragsutsettelse.

 På https://minside.lindorff.no/ kan du også holde deg oppdatert på låneforholdet ditt.

 

Hjelp til kjøp og leie av bolig

Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som skal bidra til å redusere boutgiftene til personer med lav inntekt og høye boutgifter.

For å søke må du være fylt 18 år, ikke være student eller avtjene siviltjeneste eller førstegangstjeneste. Du må også være folkeregistrert på boligens adresse den 1. i måneden du søker.

  • Sjekk om du kan få bostøtte med Husbankens bostøttekalkulator.
  • Du kan søke om bostøtte elektronisk eller på papirskjema (krever innlogging med elektronisk ID). Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.
    Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned.
    Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søknad til kommunen - utbetaling fra Husbanken

Søknaden sendes til Asker kommune som behandler saken, mens Husbanken utbetaler bostøtten. Boutgifter, inntekt og antall som bor i boligen avgjør hvor mye man kan få i støtte.

Klage på vedtak

Kommunal husleiestøtte

Leietakere som bor i en bolig med stasjonær bemanning som er tildelt av Asker kommune kan søke om kommunal husleiestøtte. Dette er en stønad som kommer på toppen av Husbankens bostøtte og du må ha søkt om Husbankens bostøtte.

Den kommunale husleiestøtten beregnes i henhold til reglene for Husbankens bostøtte.

Dersom boutgiftene dine er under 6 516 kroner (gjeldende fra 2017) er du fullt ut dekket gjennom Husbankens bostøtte og vil ikke ha rett til kommunal husleiestøtte.

Søknadsfrist og skjema

Søknadsfristen er den 25. i den måneden du søker for, og du må være registrert bosatt i folkeregisteret på den adressen du søker for den 1. samme måned.

Dersom du søker etter søknadsfristen så gjelder søknaden for måneden etter. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.

Gjengs leie er innført i Asker kommune, og du kan lese mer om hva dette innebærer her.

Startlån

Startlån er en statlig låneordning, som skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner.

Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold. Som varig vanskeligstilte regnes husstander som verken nå, eller senere vil kunne få finansiert bolig på annen måte enn ved bistand fra kommunen.

Før du søker om startlån må du ha sjekket om du har muligheten for å få lån i privat bank.

Startlån er behovsprøvd.

Asker kommune tar i mot og saksbehandler søknaden. Hvor mye som kan lånes avhenger av størrelsen på inntekten og eventuell annen gjeld. Boligen som kjøpes må ligge i Asker.

Mangler du BankID eller er du verge, kan du få hjelp til å søke her.

Boligtilskudd til etablering

Boligtilskudd er en strengt behovsprøvd tilskuddsordning som skal bidra til at de med etableringsproblemer kan få kjøpt bolig. Boligtilskuddet gis ofte i sammenheng med startlån. Boligtilskudd kan også gis til refinansiering, utbedring og tilpasning av bolig.

Boligtilskudd er et rente- og avdragsfritt lån som nedskrives over 20 år.

Boligen må ligge i Asker kommune.

Kontakt

For mer informasjon om bostøtte og husleiestøtte, kontakt Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00.