Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Hjelp til kjøp og leie av bolig

Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som skal bidra til å redusere boutgiftene til personer med lav inntekt og høye boutgifter.

For å søke må du være fylt 18 år, ikke være student eller avtjene siviltjeneste eller førstegangstjeneste. Du må også være folkeregistrert på boligens adresse den 1. i måneden du søker.

 • Sjekk om du kan få bostøtte med Husbankens bostøttekalkulator.
 • Du kan søke om bostøtte elektronisk eller på papirskjema (krever innlogging med elektronisk ID). Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.
  Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned.
  Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søknad til kommunen - utbetaling fra Husbanken

Søknaden sendes til Asker kommune som behandler saken, mens Husbanken utbetaler bostøtten. Boutgifter, inntekt og antall som bor i boligen avgjør hvor mye man kan få i støtte.

Klage på vedtak

Kommunal husleiestøtte

Leietakere som bor i en bolig med stasjonær bemanning som er tildelt av Asker kommune kan søke om kommunal husleiestøtte. Dette er en stønad som kommer på toppen av Husbankens bostøtte og du må ha søkt om Husbankens bostøtte.

Den kommunale husleiestøtten beregnes i henhold til reglene for Husbankens bostøtte.

Dersom boutgiftene dine er under 6 516 kroner (gjeldende fra 2017) er du fullt ut dekket gjennom Husbankens bostøtte og vil ikke ha rett til kommunal husleiestøtte.

Søknadsfrist og skjema

Søknadsfristen er den 25. i den måneden du søker for, og du må være registrert bosatt i folkeregisteret på den adressen du søker for den 1. samme måned.

Dersom du søker etter søknadsfristen så gjelder søknaden for måneden etter. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.

Utbetalingsdatoer

2019

 • Husleiestøtte for oktober 2019 utbetales 10.12.2019
 • Husleiestøtte for november 2019 utbetales 10.01.2020
 • Husleiestøtte for desember 2019 utbetales 10.02.2020

2020

 • Husleiestøtte for januar 2020 utbetales 10.03.2020
 • Husleiestøtte for februar 2020 utbetales 10.04.2020
 • Husleiestøtte for mars 2020 utbetales 08.05.2020
 • Husleiestøtte for april 2020 utbetales 10.06.2020
 • Husleiestøtte for mai utbetales 10.07.2020
 • Husleiestøtte for juni utbetales 10.08.2020
 • Husleiestøtte for juli utbetales 10.09.2020
 • Husleiestøtte for august utbetales 09.10.2020
 • Husleiestøtte for september utbetales 10.11.2020
 • Husleiestøtte for oktober utbetales 10.12.2020
 • Husleiestøtte for november utbetales 08.01.2021
 • Husleiestøtte for desember utbetales 10.02.2021

Gjengs leie er innført i Asker kommune, og du kan lese mer om hva dette innebærer her.

Startlån

Startlån er en statlig låneordning, som skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner.

Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold. Som varig vanskeligstilte regnes husstander som verken nå, eller senere vil kunne få finansiert bolig på annen måte enn ved bistand fra kommunen.

Før du søker om startlån må du ha sjekket om du har muligheten for å få lån i privat bank.

Startlån er behovsprøvd.

Asker kommune tar i mot og saksbehandler søknaden. Hvor mye som kan lånes avhenger av størrelsen på inntekten og eventuell annen gjeld. Boligen som kjøpes må ligge i Asker.

Boligtilskudd til etablering

Boligtilskudd er en strengt behovsprøvd tilskuddsordning som skal bidra til at de med etableringsproblemer kan få kjøpt bolig. Boligtilskuddet gis ofte i sammenheng med startlån. Boligtilskudd kan også gis til refinansiering, utbedring og tilpasning av bolig.

Boligtilskudd er et rente- og avdragsfritt lån som nedskrives over 20 år.

Boligen må ligge i Asker kommune.

Kontakt

For mer informasjon om bostøtte og husleiestøtte, kontakt Brukertorget på telefon 66 90 90 00