Balansen

Balansen - tall i 1 000 kroner
 Regnskap 2015Regnskap 2014Endring
Anleggsmidler  11 218 638  10 223 216  995 422
Omløpsmidler  2 458 034  2 554 512  -96 478
Sum eiendeler  13 676 672  12 777 728  898 944
Egenkapital  -4 502 048  -4 041 946  -460 102
Langsiktig gjeld  -8 444 371  -8 010 378  -433 993
Kortsiktig gjeld  -730 252  -725 404  -4 849
Sum gjeld og egenkapital  -13 676 672  -12 777 728  -898 944

Eiendeler

Sum eiendeler har økt med 899 mill. kroner til 13,7 mrd. kroner fra 2014 til 2015. Økningen skyldes hovedsakelig investeringer i faste eiendommer og anlegg som er økt med 475,2 mill. kroner. I forbindelse med etableringen av Asker kommunale pensjonskasse ble 242,5 mill. kroner overført som egenkapitalinnskudd. Innskuddet besto av fast eiendom og kontantoverføring på 70,0 mill. kroner. Pensjonsmidlene er økt med 219,8 mill. kroner, mens utlånene er økt med 61,3 mill. kroner.

Ved årsskiftet hadde kommunen overskuddslikviditet på 639,2 mill. kroner. Denne forvaltes for å oppnå best mulig avkastning.

Egenkapital

Egenkapitalen er økt med 460,1 mill. kroner fra 2014 til 2015. Økningen skyldes at kapitalkontoen er økt med 447,7 mill. kroner, fondene er redusert med 58,2 mill. kroner og regnskapsmessig mindreforbruk er økt med 70,6 mill. kroner. Fondsmidlene utgjør i 2015 1,48 mrd. kroner, hvorav energifondene inklusiv bufferfond utgjør 1,331 mrd. kroner. Bufferfondet alene var på 312,6 mill. kroner.

I følge regelverket skal selvkostfondene balansere i løpet av en femårsperiode. Dette virker tilfredsstillende for vann og avløp. Selvkostfondet for renovasjon viser imidlertid flere år med oppbygging av fond. Dette til tross for at det budsjetteres med bruk av fond. Det fokuseres på å forbedre kalkylene.

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld er økt med 4,9 mill. kroner til 730,3 mill. kroner fra 2014 til 2015.

Langsiktig gjeld

Kommunens langsiktige gjeld er økt med 434,0 mill. kroner til 8,4 mrd. kroner fra 2014 til 2015. Lånegjelden er økt med 298,1 mill. kroner mens pensjonsforpliktelsen har økt med 135,9 mill. kroner. Kommunens lånegjeld er stadig økende. Dette gir seg utslag i økende rente- og avdragsbelastning og er et bekymringsfullt trekk ved kommunens økonomi. Av kommunens låneportefølje på 4,6 mrd. kroner, er 56,8 prosent bundet til fast rente. Ved utgangen av 2015 var låneporteføljens gjennomsnittsrente 2,5 prosent.

Arbeidskapital

Arbeidskapitalen, differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er på i overkant av 1,7 mrd. kroner i 2015, eller 40,5 prosent av driftsinntektene. Arbeidskapitalen korrigert for premieavvik, energifond, ubrukte lånemidler, deler av bundne fond, ubenyttet kassekreditt og utgående og inngående avdrag er 380,6 mill. kroner eller 8,9 prosent av kommunens driftsinntekter. Dette er lavere enn det generelle måltall som antyder 10-15 prosent.

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og måltallet er 2. I 2015 er Askers likviditetsgrad 1 på 3,4 med ukorrigerte tall, eller 1,4 med korrigerte tall. Selv om det korrigerte tallet er lavere enn måltallet, anses Askers likviditet som tilfredsstillende.