Betryggende kontroll - Iverksatte og planlagte tiltak

Asker kommune har et felles overordnet kvalitetssystem (Felles ledelsessystem) som skal sikre måloppnåelse og etterlevelse av lovverk, politiske vedtak og interne rutiner. Felles ledelsessystem er gjennomgående for hele organisasjonen og bygget opp etter ledelsesprinsippene for kvalitetsstyring i ISO-standard 9001. Dette er de samme prinsippene som internkontrollovgivningen er basert på.

Internkontroll er integrert i den ordinære virksomhetsstyringen. I 2015 har rådmannen gjennomført følgende tiltak for å videreutvikle internkontrollen:

 • Felles ledelsessystem er fulgt opp av DNV-GL med sertifiseringsrevisjon.
 • Internrevisorteam har revidert med formål å sikre systematisk forbedring og læring på tvers av virksomheter og tjenesteområder.
 • Rådmannen gjennomfører «Ledelsens gjennomgang» årlig som del av internkontrollen for å avklare og drøfte risikobilde på de ulike ledernivåene.
 • Prosjekt for anskaffelse og implementering av nytt helhetlig kvalitets- og ledelsessystem er igangsatt med gjennomgang av forenkling og fornying for å redusere tidsbruken på administrative prosesser.
 • Overordnet og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er utarbeidet og fremlagt for beredskapsrådet.
 • Gjennomføring av risikoanalyser for virksomhetenes tjenesteutføring, samt øvrige områder nedfelt i rådmannens oppdragsbrev, er gjennomført som obligatorisk Workshop for alle virksomhetenes ledergrupper.
 • Forbedringstiltak er gjennomført i tjenestene i forbindelse med oppfølging av uønskede hendelser, funn ved interne revisjoner, andre stikkprøver, forvaltningsrevisjoner og tilsyn.
 • Digitalisering av innkjøpsprosessen og prinsippene for kontraktstyring og kontraktsoppfølging er gjennomgått.
 • Hefte for konkretisering av prinsippene for virksomhetsstyring er sluttført og tatt inn i Lederskolen. Dette innbefatter også tydeliggjøring av roller og ansvar ved delegering av myndighet.
 • Fortsatt deltagelse i KS/TI-nettverk om antikorrupsjon og «rådmannens internkontroll».

Følgende tiltak planlegges i 2016: 

 • Det fremmes sak om overordnet og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.
 • Det arbeides videre med ledelsesforankring og kultur knyttet til implementering av nytt system for plan, styring og ledelse.
 • Det gjøres en gjennomgang og vurdering av ISO-standardene og kommunens ISO-sertifisering.