Etisk standard

Etisk standard følges opp og sikres gjennom ISO-standarden «26000 Samfunnsansvar», som er implementert i Asker kommunes felles overordnede kvalitetssystem (Felles ledelsessystem). Asker kommune sin finansforvaltning hensyntar sosiale rettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper i samsvar med Global Compact FN`s PRI (Principles for Responsible Investments). 

Rådmannen har iverksatt forbedringstiltak som resultat av ledergruppens analyse og prioriteringer.

Handlingsplan mot korrupsjon ble sluttført og vedtatt politisk våren 2015. Planen inneholder en rekke tiltak som er under gjennomføring, hvorav implementering av etiske retningslinjer samordnes med planen. Det er laget varslingsordning for innbyggerne, som blir konsesjonsbehandlet i begynnelsen av 2016 før iverksettelse. Etikk og samfunnsansvar er definert under prioriterte arbeidsgiverpolitiske innsatsområder i ny revidert Arbeidsgiverpolitisk plattform (AGP 2020) som blir politisk behandlet våren 2016.

Asker kommune er medlem av Transparency International Norge (TI) og deltar i korrupsjonsforebyggende nettverk i regi av KS og TI.