Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2015

Det har vært knyttet stor usikkerhet til kommunenes skatteinntekter i 2015.

Våren 2015 var kommunenes skatteinngang langt lavere enn budsjett og i revidert nasjonalbudsjett ble skatteanslaget nedjustert. For Asker ble svikten i kommunens skatteinntekter kompensert gjennom økt rammetilskudd. I tillegg ble skatteinngangen i november og desember høyere enn budsjettert. Bakgrunnen for dette er skattemyndighetens revurdering av foreløpig fordelingstall samt en kraftig økning i forskuddsskatt person.

Regnskapstekniske forhold rundt pensjon har medført unormalt lave pensjonskostnader i 2015.

Forvaltningen av energifondet har bidratt vesentlig til netto driftsresultat de siste årene. Til tross for et år med store svingninger i finansmarkedet, ble avkastningen 54,9 mill. kroner, dog 10,4 mill. kroner lavere enn budsjettert.

Lånegjelden har økt med 6,9 prosent eller 298 mill. kroner fra 2014 til 2015. Kommunens lånegjeld er stadig økende, noe som på sikt også gir seg utslag i høye rente- og avdragsutgifter. Det lave rentenivået har resultert i en reduksjon av gjennomsnittlig lånerente fra 2,9 prosent i 2014 til 2,5 prosent i 2015.

Egenfinansieringen inklusiv tilskudd og refusjoner, av investeringene gikk ned fra 48,3 prosent i 2014 til 41,6 prosent i 2015. Dette er fortsatt innenfor handlingsregelen som tilsier at egenfinansieringsgraden skal være på minimum 40 prosent. 

Foreløpige KOSTRA-tall (konsern) for 2015
 Asker 
2014
Asker 
2015
Bærum 
2015
Skedsmo 
2015
Oppegård 
2015
K.gr 13 2015
Bto driftsres i % av bto driftsinnt 3 3,9 5,2 3,9 5,8 2,8
Nto driftsres i % av bto driftsinnt 5,6 5,7 4,7 3,6 5,2 2,9
Nto avdrag i % av b'to driftsinnt 2,8 3,2 4 3,9 4,8 3,5
Nto lånegjeld i % av bto driftsinnt 89,1 93 67,4 74 81,7 85,5
Langsiktig gjeld i % av bto driftsinnt 202,1 202,5 184,8 196,2 212,9 218,2
 - herav Pensjonsforpliktelse i % av bto driftsinnt 95,5 94,1 105,9 102 115,9 112,8
Disposisjonsfond i % av bto driftsinnt 15,2 13,8 21,1 7,7 10,1 7,6
Bruk av lån (nto), i % av bto investeringsutg 54,8 29,1 -40,5 46,7 56,3 57,2