Investeringer

Investeringer - tall i 1 000 kroner
 Regnskap 2015Vedtatt budsjett 2015Regulert budsjett 2015Avvik 2015Regnskap 2014
Investeringer i anleggsmidler 838 784 862 600 868 020 29 236 760 058
Utlån og forskutteringer 349 344 100 000 366 832 17 487 120 420
Avdrag på lån 50 778 15 000 15 000 -35 778 14 666
Avsetninger 28 891 0 0 -28 891 24 871
Årets finansieringsbehov 1 267 797 977 600 1 249 851 -17 946 920 014
Bruk av lånemidler -595 485 -687 482 -652 949 -57 464 -512 564
Inntekter fra salg av anleggsmidler -185 155 -15 000 -184 430 725 -32 839
Tilskudd til investeringer -19 556 -16 800 -57 277 -37 721 -36 321
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -211 378 -138 318 -134 124 77 254 -200 538
Andre inntekter -162 0 0 162 -1 593
Sum ekstern finansiering -1 011 736 -857 600 -1 028 780 -17 044 -783 855
Overført fra driftsregnskapet -13 991 0 -13 991 0 -1 996
Bruk av avsetninger -242 070 -120 000 -207 080 34 990 -134 164
Sum finansiering -1 267 797 -977 600 -1 249 851 17 946 -920 014

Finansieringsbehov

Årets investeringsregnskap viser investering i anleggsmidler på 838,8 mill. kroner. Dette er en økning på 78,7 mill. kroner fra 2014. Det er en del prosjekter, som på grunn av forsinket fremdrift og dermed feil budsjettperiodisering mellom år, har ubenyttede midler ved utgangen av 2015 og som overføres til bruk i 2016.

Utbetaling av startlån har vært 17,5 mill. kroner lavere enn budsjettert etter overføring av 23,5 mill. kroner i ubenyttede midler fra 2014 til 2015. Det er mottatt 33,1 mill. kroner i ekstraordinære avdrag på startlån. Av disse er det avsatt 28,7 mill. kroner til fond for videre innbetaling til Husbanken. I tillegg er det innbetalt 35,0 mill. kroner til Husbanken som er avsatt til fond tidligere år.

Finansiering

Salgsinntekter og tilskudd viser en mindreinntekt på 37,0 mill. kroner. Dette skyldes periodiseringer mellom år innenfor prosjektets levetid. Dette gjelder blant annet Nesøya skole, Heggedal skole og flyktningeboliger.

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner ligger 77,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det er mottatt ekstraordinære avdrag knyttet til startlån på ca 33,1 mill. kroner. I tillegg har kommunen mottatt vederlagsfrie anlegg innenfor vei-, vann- og avløpsområdet for 54,1 mill. kroner. Det er også mottatt flere små og store refusjoner fra stat, kommune og private knyttet til vei, miljø og andre.

Mottatt merverdikompensasjon knyttet til investeringer er 5,5 mill. kroner høyere enn budsjett. I tillegg er det budsjettert med noen refusjoner som ikke er utbetalt.

Mindreforbruk knyttet til investeringer i anleggsmidler har ført til mindre bruk av lån enn budsjettert. Det er i 2015 tatt opp 381,75 mill. kroner i lån til investeringsformål. Av dette er 32,1 mill. kroner ubrukt i 2015 og overføres til bruk i 2016.

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet på prosjektnivå viser imidlertid at enkelte prosjekter har merforbruk, mens andre prosjekter har mindreforbruk.

Laster grafikk...

Årets investeringer i anleggsmidler er finansiert med 58,4 prosent lån, 19,4 prosent egenfinansiering og 22,2 prosent tilskudd og refusjoner.  Sammenlignet med revidert budsjett er dette noe lavere bruk av lån og litt høyere andel egenfinansiering/tilskudd og refusjoner. Årsaken til dette er blant annet at det er mottatt vederlagsfrie anlegg som ikke er budsjettert og inntekter fra salg av anleggsmidler er høyere enn budsjettert.