Økonomiske perspektiver for handlingsprogramperioden 2016-2019

Uroligheter flere steder i verden har ført til en flyktningstrøm mot Europa. Kommunene er blitt anmodet om å ta imot et økt antall flyktninger, noe Asker kommune har stilt seg positiv til. Økningen i antallet asylsøkere vil etter hvert gi kommunene store oppgaver knyttet til bosetting, kvalifisering og sysselsetting. 

Veksten i norsk økonomi har svekket seg markert det siste året. Fra i mange år å ha hatt en langt sterkere økonomisk vekst og bedre utvikling i arbeidsmarkedet enn både USA og EU, er bildet nå snudd og Norge har lavere vekst og svakere utvikling i arbeidsmarkedet. For Norge har nedgangen først og fremst vært konsentrert til oljetilknyttede næringer og regioner, drevet av fallet i oljeprisen og oljeinvesteringene. Asker kommune har et internasjonalt næringsliv med stor eksponering mot petroleum, og vi må regne med at nedgangen i oljetilknyttede næringer vil kunne påvirke oss i tiden fremover.

De seneste prognosene fra Finansdepartementet og Norges Bank peker imidlertid mot at nedgangen i norsk økonomi blir moderat og kortvarig. Prognosene tilsier at veksten i fastlandsøkonomien vil ta seg opp til over 2 prosent i 2017, og at arbeidsledigheten vil falle. Norge har også god handlefrihet i finanspolitikken, noe som vil være viktig for kommunesektorens inntektsvekst fremover. Rentene er lave både i Norge og Europa. Utsiktene fremover er også lave renter. Det betyr at lånerenten for Asker kommunes gjeld vil være lavere enn det som er lagt til grunn i handlingsprogramperioden. For våre plasseringer, overskuddslikviditet og Energifond, må vi derimot forvente en lavere avkastning enn forutsatt.

Demografiske endringer, begrensede ressurser og økonomiske nedgangstider utfordrer velferdsstaten og tjenesteutviklingen på ulike måter. Evne til omstilling og nytenkning blir nødvendig i tiden fremover. Asker kommune vil gjennom sine prioriterte satsingsområder arbeide for å opprettholde og videreutvikle gode og trygge velferdstjenester til innbyggerne der kvalitet i tjenestene settes høyt.