Økonomiske resultater - Drift

Økonomiske resultater - tall i 1 000 kroner
 Regnskap 
2015
Vedtatt 
budsjett 2015
Regulert
budsjett 2015
Avvik 
2015
Regnskap 
2014
Skatt og rammetilskudd  -3 180 113  -3 140 000  -3 141 000  39 113  -3 024 367
Gebyrer og brukerbetalinger  -586 427  -556 761  -578 277  8 150  -542 515
Andre inntekter  -498 530  -345 083  -471 256  27 274  -479 235
Sum driftsinntekter  -4 265 070  -4 041 844  -4 190 533  74 537  -4 046 117
Lønnsutgifter  2 319 991  2 185 449  2 503 729  183 738  2 204 699
Varer og tjenester  1 351 592  1 210 903  1 281 132  -70 460  1 231 745
Andre driftsutgifter  425 340  544 375  395 416  -29 925  487 735
Sum driftsutgifter  4 096 923  3 940 727  4 180 277  83 354  3 924 179
Brutto driftsresultat  -168 147  -101 117  -10 256  157 891  -121 938
Eksterne finansinntekter  -153 126  -92 554  -111 036  42 090  -155 103
Eksterne finansutgifter  299 364  252 851  271 338  -28 026  273 528
Resultat eksterne finansierings-transaksjoner  146 238  160 297  160 302  14 064  118 425
Motpost avskrivninger  -217 670  -170 884  -170 884  46 786  -215 116
Netto driftsresultat  -239 579  -111 703  -20 838  218 741  -218 629
Bruk av avsetninger  -206 834  -14 099  -206 461  373  -156 906
Avsetninger  240 892  125 802  227 299  -13 592  240 650
Regnskapsmessig merforbruk/ mindreforbruk -205 522 - -0 205 522  -134 886

Driftsregnskapet viser et positivt brutto driftsresultat (uten finanstransaksjoner og motpost avskrivninger) på 168,1 mill. kroner. 

I 2015 er netto driftsresultat 5,6 prosent. I handlingsprogrammet ble det budsjettert med et netto driftsresultat på 2,8 prosent. Dette ble redusert til 0,5 prosent gjennom årets budsjettjusteringer. Til sammenligning hadde Asker kommune i 2014 og 2013 et netto driftsresultat på henholdsvis 5,4 prosent og 4,7 prosent.

At netto driftsresultat er høyere enn regulert budsjett kan i det alt vesentlige tilskrives lavere pensjonsutgifter enn budsjettert og økte skatteinntekter.

Etter pliktige og vedtatte avsetninger gjøres regnskapet opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 205,5 mill. kroner. Resultatet innebærer bruk av tidligere års avsetninger med 206,8 mill. kroner og nye avsetninger med 240,9 mill. kroner.

Driftsinntekter 

Kommunens samlede driftsinntekter økte med 5,4 prosent til 4,27 mrd. kroner i 2015 

Skatt og rammetilskudd utgjorde 3,2 mrd. kroner i 2015. Dette er 39,1 mill. kroner høyere enn regulert budsjett. Sammenlignet med fjoråret, har det vært en økning i skatt og rammetilskudd på 5,1 prosent. Skatteinngangen isolert sett økte med 7,3 prosent fra 2014 til 2015.

I Nasjonalbudsjettet for 2015 ble det anslått en vekst i skatteinngangen på 5,6 pst for kommunene. Skatteinngangen var, i begynnelsen av året, klart lavere enn Regjeringens anslag og vekstanslaget ble redusert til 4,6 pst i Revidert nasjonalbudsjett.  Fra midten av året bedret skatteveksten seg gradvis, og de endelige tallene viser at veksten i 2015 ble høyere enn anslått i Nasjonalbudsjettet, høsten 2014. 

Skattenivået i forhold til landsgjennomsnittet er på 149,7 prosent mot 149,4 prosent i 2014.

Inntekter fra brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter økte med 8,1 prosent, til 586,4 mill. kroner i 2015. Dette er 8,2 mill. kroner høyere enn budsjett. Merinntekten knyttes til tjenesteområdene Kultur, frivillighet og fritid 3,3 mill. kroner, Teknikk og miljø 3,7 mill. kroner og Helse og omsorg 1,1 mill. kroner. 

På de områdene det er gjort endringer i gebyrer og brukerbetalinger er dette i henhold til lover, forskrifter, selvkostkalkyler og generell prisstigning. 

Andre inntekter viser en merinntekt på 27,3 mill. kroner. Merinntekten knyttes hovedsakelig til tjenesteområdene og må sees i sammenheng med økte kostnader til tjenesteproduksjon, lønnsutgifter og andre driftsutgifter. 

Inntekter for ressurskrevende tjenester er estimert i regnskapet for 2015 til 84,6 mill. kroner. Mer- eller mindreinntekter i forhold til dette blir endelig bekreftet i juni 2016.

Laster grafikk...

Driftsutgifter 

Kommunens samlede driftsutgifter økte med 4,4 prosent til 4,1 mrd. kroner i 2015.

Lønn og sosiale utgifter økte med 5,2 prosent. Dette er 183,7 mill. kroner lavere enn budsjettert. Mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til pensjonsområdet.

Bokføring av pensjonskostnader i tråd med regelverket kan medføre store svingninger i pensjonskostnadene fra år til år. Asker kommune har i år fulgt regnskapsstandarden for føring av pensjon. Fra 2007 til 2014 har Asker valgt å være tro mot anordningsprinsippet og har utført en tilleggsberegning. Ordningen har vært kompleks og utfordringene knyttet til dette oppleves større enn fordelene. Praksisen med tilleggsberegningen fra tidligere år er derfor ikke videreført i 2015. Ny bokføringspraksis vil også være mer sammenlignbar med andre kommuner. 

For å avslutte ordningen er tilleggsberegning fra forrige år inntektsført i årets driftsregnskap (74,6 mill. kroner). Endringen gjør kun utslag på netto driftsresultat i 2015.

Øvrig mindreforbruk skyldes lavere vekst i pensjonskostnadene enn budsjettert.

Kjøp av varer og tjenester økte med 9,7 prosent til 1,35 mrd. kroner mens andre driftsutgifter ble redusert med 12,8 prosent til 425,3 mill. kroner i 2015.

Postene viser et samlet merforbruk på 100,4 mill. kroner i forhold til budsjett. Av dette er ca. 50 mill. kroner knyttet til avskrivninger (46 mill. kroner) og merverdiavgiftskompensasjon (4 mill. kroner) som har tilsvarende avvik på inntektsposter. Øvrig merforbruk er fordelt på mange poster men de største er kjøp av eksterne plasser, tilskudd til private barnehager, konsulenttjenester, vikarbyrå og avgifter, gebyrer og lisenser. 

Laster grafikk...

Finansposter

Energifondet har i 2015 hatt en positiv avkastning på 54,9 mill. kroner, mot budsjettert avkastning på 65,4 mill. Avkastningen på energifondet er avsatt til fond i henhold til vedtatt reglement for finansforvaltning og budsjett 2015. Av avkastningen er 23,1mill. kroner avsatt til realverdifond og 53,3 mill. kroner til bufferfond. Mindre avkastningen på 10,5 mill. kroner behandles i sak om årsregnskap 2015.

Driftsbudsjettet viser at samlede finansposter er 14,1 mill. kroner bedre enn budsjettert.

Forvaltning av overskuddslikviditet og renteinntekt fra bank viser et positivt avvik på 9,3 mill. kroner. Netto renteinntekter knyttet til Startlån viser en merinntekt på 3,7 mill. kroner. I 2015 har vi hatt 12,5 mill. kroner laver rentekostnader enn budsjettert. Vi har betalt 0,85 mill. kroner mer i avdrag enn budsjettert.

Størrelsen for samlet avdrag er innenfor Kommunelovens §50. Gjennomsnittlig lånerente er redusert fra 2,7 prosent til 2,5 prosent i 2015. 

Avsetninger

Avsetning til bundne driftsfond var budsjettert med 13,1 mill. kroner mens faktisk avsetning ble 26,7 mill. kroner. Meravsetningen skyldes at øremerkede tilskudd ikke er benyttet i 2015 og derfor overføres til senere års bruk. Det er også foretatt avsetninger knyttet til selvkostfond. Avsetninger til disposisjonsfond var budsjettert med 200,2 mill. kroner som er lik faktisk avsetning.

Bruk av fond ble bokført med 71,9 mill. kroner mot budsjettert 71,6 mill. kroner.