Resultater for tjenesteområdene

Resultater - tall i 1 000 kroner
 TjenesteområdeRegnskap
2015
Vedtatt budsjett 2015Regulert budsjett 2015Avvik 2015Regnskap 2014
Administrasjon og ledelse  227 313  211 246  229 381  2 068  206 863
Oppvekst  1 320 557  1 271 282  1 323 682  3 125  1 279 966
Helse og omsorg  1 167 310  1 107 000  1 155 967  -11 343  1 147 070
Kultur, frivillighet og fritid  151 027  142 763  146 158  -4 869  147 843
Teknikk og miljø  100 749  87 886  100 841  93  94 305
Eiendom  128 903  106 623  130 950  2 047  103 646
 Sum  3 095 859  2 926 800 3 086 979 -8 881  2 979 694

Tjenesteområdene har et samlet merforbruk på 8,9 mill. kroner. De siste årene har tjenesteområdene hatt mindreforbruk på henholdsvis 4,5 mill. kroner i 2014 og 9,2 mill. i 2013. Tjenesteområdene får overført mer- og mindreforbruk ut over 0,75 prosent, til påfølgende år. 

Laster grafikk...