Tiltak for å hindre diskriminering

Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 gir uttrykk for de handlinger, holdninger og verdier som våre ledere og medarbeidere står for og praktiserer hver dag. Plattformen utgjør et felles verdigrunnlag for medarbeidere, ledere og tillitsvalgte i det aktive, planmessige og målrettede arbeidet for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

I løpet av 2015 ble det utarbeidet en ny og revidert arbeidsgiverpolitisk plattform, en strategi som skal opp til politisk behandling våren 2016. Sammen med kommunens rekrutteringsstrategi for 2014 – 2017 skal kommunen arbeide aktivt for at mangfoldet i befolkningen gjenspeiles i Asker kommunes medarbeidere. 

Asker kommune utarbeider årlig en rapport om likestilling, som nærmere beskriver status, mål og tiltak innen området.