Organisering

Asker kommune er administrativt organisert i en modell med to fullmaktnivåer; rådmannen og virksomhetslederne.

Tjenesteproduksjonen i Asker kommune er organisert på to ulike måter med ulike styringsformer. Hoveddelen av tjenesteproduksjonen er organisert i basisorganisasjonen, under rådmannen og virksomhetene.

Asker kommune har i tillegg konkurranseutsatt driften av Risenga sykehjem til privat driver samt at noe tjenesteproduksjonen blir utøvd av selskaper som kommunen eier helt eller delvis. Selskapene styres av de folkevalgte gjennom eierstyringen.

Noe tjenesteproduksjon er også organisert ved interkommunale selskap. Dette gjelder Asker og Bærum vannverk IKS, Asker og Bærum brannvesen IKS, og Bråset bo- og omsorgssenter IKS. Asker og Bærum har organisert kemner, barnevernvakt, legevakt og krisesenter som interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27 og det er Bærum kommune som der er administrasjonskommune.

I tillegg er forsikringssamarbeidet BRAHL organisert som interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27 mellom flere kommuner og hvor Asker er administrasjonskommune. Vestregionen er et interkommunalt samarbeid mellom 16 kommuner etter kommunelovens §27 og med Bærum som administrasjonskommune. Asker er i tillegg med i VEAS, Vestfjorden avløpsselskap, som utarbeider eget regnskap (se note 9).