Rådmannens forord

Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016 og sammen med årsberetningen gir dette en beskrivelse av resultater og utviklingstrekk i driftsregnskapet, investeringsregnskapet og balanseregnskapet. Faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling er omtalt gjennom noteopplysninger og utdypende kommentarer til regnskapet.

Det er i handlingsprogrammet for 2015 til 2018 vedtatt måleindikatorer for økonomi både på drifts- og investeringssiden. Rådmannen har styrt i forhold til vedtatte måleindikatorer, og kan vise til at måleindikator for netto driftsresultat er oppnådd med god margin med et netto driftsresultat på 239,7 mill. kroner eller 5,6 prosent. Regnskapsmessig mindreforbruk etter avsetninger (overskudd) ble i 2015 på 205,5 mill. kroner.

Utviklingen i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) er avgjørende for kommunenes økonomiske handlefrihet og utviklingen i tjenestetilbudet. Frie inntekter er til sammen 3,2 mrd. kroner i 2015, hvilket er 39 mill. høyere enn budsjettert anslag.

Det har vært knyttet stor usikkerhet til kommunenes skatteinntekter i 2015. Rådmannen har rapportert en bekymring knyttet til kommunens skatteinngang med en anslått svikt i skatteinntektene på 30 mill. kroner. En positiv utvikling i skatteinntektene i årets to siste måneder har bidratt til merinntekten på 39 mill. kroner.

Asker kommune har gjennom flere år kunnet vise til en solid forvaltning og god avkastning på Energifondet. 2015 har vært preget av usikkerhet i finansmarkedene, og også til avkastningen på kommunens kapital til forvaltning. Energifondet har en positiv avkastning på 54,9 mill. kroner. Dette er 10,5 mill. kroner svakere enn budsjettert for 2015.

Tjenesteområdene har et samlet merforbruk på 8,9 mill. kroner, et negativt avvik på 0,3 prosent i forhold til regulert budsjett. I vedtatt måleindikator for økonomistyring er ønsket resultat 0 prosent negativt avvik. Laveste aksepterte resultat er 0,75 prosent negativ avvik. For å oppfylle vedtatte krav om innsparinger i neste handlingsprogramperiode vil det fremover være stort fokus på god økonomistyring og effektivisering og omstilling av tjenestene.

På investeringssiden er det noen prosjekter, som på grunn av forsinket fremdrift har ubenyttede midler ved utgangen av 2015, og som overføres til 2016.

Rådmannen viser for øvrig til årsrapporten for mer utfyllende rapportering på sentrale fokusområder og for tjenesteutvikling og måloppnåelse innenfor tjenesteområdene.

Lars Bjerke
Rådmann

Randi Sandli
Økonomisjef