Hovedoversikter regnskap 2015

Hovedoversikt investering

Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån mv., samt hvordan disse er finansiert.

Hovedoversikt investering
 NoteRegnskap 2015Vedtatt budsjett 2015Regulert budsjett 2015Regnskap 2014
Investeringsinntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom   -185 154 738 -15 000 000 -184 430 104 -32 838 901
Andre salgsinntekter   0 0 0 -1 395 402
Overføringer med krav til motytelse   -64 908 725 -123 318 000 -119 123 880 -61 641 237
Kompensasjon for merverdiavgift   -101 958 749     -99 554 581
Statlige overføringer   -10 668 629 -16 800 000 -33 932 672 -29 623 120
Andre overføringer   -8 887 320 0 -23 344 000 -6 697 419
Renteinntekter, utbytte og eieruttak   -161 996 0 0 -197 796
Sum inntekter   -371 740 158 -155 118 000 -360 830 656 -231 948 456
           
Investeringsutgifter
Lønnsutgifter   80 192 0 0 260 000
Sosiale utgifter   0 0 0 100 000
Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon   733 466 900 862 600 000 868 019 649 657 566 696
Overføringer   105 212 399 0 0 102 126 010
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter   24 409 0 0 5 552
Sum utgifter   838 783 900 862 600 000 868 019 649 760 058 258
           
Finansutgifter
Avdragsutgifter   50 777 825 15 000 000 15 000 000 14 665 822
Utlån   106 034 309 100 000 000 123 521 466 119 732 271
Kjøp av aksjer og andeler 6 243 310 151 0 243 310 151 687 429
Avsetninger til bundne fond 7 28 891 205 0 0 24 870 614
Sum finansierings-transaksjoner   429 013 490 115 000 000 381 831 617 159 956 135
           
Finansierings-behov   896 057 231 822 482 000 889 020 610 688 065 937
           
Finansiering
Bruk av lån   -595 485 347 -687 482 000 -652 949 168 -512 563 714
Mottatte avdrag på utlån   -44 510 308 -15 000 000 -15 000 000 -39 342 361
Salg av aksjer og andeler     0 0 0
Overføringer fra drifts-regnskapet 7 -13 991 441 0 -13 991 441 -1 996 329
Bruk av disposisjons-fond 7 -190 000 000 -120 000 000 -190 000 000 -132 573 488
Bruk av ubundne investerings-fond 7 -13 000 000 0 -13 000 000 -1 590 046
Bruk av bundne fond 7 -39 070 135 0 -4 080 000 0
Sum finansiering   -896 057 231 -822 482 000 -889 020 610 -688 065 937

Hovedoversikt drift

Driftsregnskapet viser kommunens driftsinntekter og driftsutgifter samt resultat for året. 

Hovedoversikt drift
 NoteRegnskap 2015Vedtatt budsjett
2015
Regulert budsjett
2015
Regnskap 2014
           
Driftsinntekter
Bruker-betalinger   -180 343 199 -179 625 825 -181 002 823 -171 948 444
Andre salgs- og leieinntekter   -406 084 101 -377 135 362 -397 274 394 -370 566 704
Overføringer med krav til motytelser   -395 103 630 -261 385 268 -365 072 396 -378 936 891
Ramme-tilskudd fra staten   -821 319 701 -788 923 000 -805 923 000 -825 327 917
Andre statlige overføringer   -94 773 374 -83 233 053 -99 209 267 -91 070 275
Andre overføringer   -8 653 026 -464 254 -6 974 575 -9 227 399
Skatt på inntekt og formue   -2 358 793 184 -2 351 077 000 -2 335 077 000 -2 199 039 094
Sum drifts-inntekter   -4 265 070 215 -4 041 843 762 -4 190 533 455 -4 046 116 724
           
Driftsutgifter
Lønns-utgifter   1 883 196 322 1 687 907 622 1 899 603 755 1 797 197 579
Sosiale utgifter   436 794 822 497 541 332 604 125 511 407 501 615
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjeneste-produksjon   606 740 224 520 560 905 576 405 500 548 182 585
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep   744 851 650 690 342 071 704 726 722 683 562 174
Overføringer   270 889 204 434 521 835 286 081 615 325 273 920
Avskrivninger   217 670 417 170 884 911 170 884 911 215 116 015
Fordelte utgifter   -63 219 365 -61 031 466 -61 550 899 -52 655 370
Sum driftsutgifter   4 096 923 274 3 940 727 210 4 180 277 115 3 924 178 517
           
Brutto driftsresultat   -168 146 941 -101 116 552 -10 256 340 -121 938 206
           
Finansinntekter
Rente-inntekter, utbytte og eieruttak   -152 417 690 -91 953 534 -110 436 186 -154 089 496
Mottatte avdrag på lån   -708 221 -600 000 -600 000 -1 013 488
Sum eksterne finans-inntekter   -153 125 911 -92 553 534 -111 036 186 -155 102 984
           
Finansutgifter
Renteutgifter, provisjon og andre finans-utgifter   166 049 782 120 149 429 138 639 681 159 850 430
Avdrags-utgifter   132 769 000 131 922 758 131 920 000 112 631 556
Utlån   545 611 778 807 778 807 1 045 876
Sum eksterne finansutgifter   299 364 393 252 850 994 271 338 488 273 527 862
           
Resultat eksterne finansierings-transaksjoner   146 238 482 160 297 460 160 302 302 118 424 878
           
Motpost avskrivninger 11 -217 670 417 -170 884 077 -170 884 077 -215 116 015
           
Netto driftsresultat   -239 578 877 -111 703 169 -20 838 115 -218 629 343
           
Avsetninger
Bruk av tidligere års regnskaps-messige mindre forb   -134 885 685 0 -134 885 685 -85 670 292
Bruk av disposisjons-fond 7 -36 984 152 0 -35 502 702 -19 551 000
Bruk av bundne fond 7 -34 964 641 -14 098 874 -36 072 985 -51 684 944
Sum bruk av avsetninger   -206 834 478 -14 098 874 -206 461 372 -156 906 236
           
Overført til investerings-regnskapet 7 13 991 441 0 13 991 441 1 996 329
Avsetninger disposisjons-fond 7 200 159 498 125 276 895 200 159 498 211 447 248
Avsetninger til bundne fond 7 26 740 894 525 148 13 148 548 27 206 318
Sum avsetninger   240 891 833 125 802 043 227 299 487 240 649 895
           
Regnskaps-messig merforbruk/ mindre-forbruk   -205 521 521 0 0 -134 885 685

Regnskapsskjema 1A og 1B

Regnskapsskjema 1A
 Regnskap 2015Opprinnelig budsjett 2015Regulert budsjett 2015Regnskap 2014
Skatt på inntekt og formue -2 358 793 184 -2 351 077 000 -2 335 077 000 -2 199 039 094
Ordinært rammetilskudd -821 319 701 -788 923 000 -805 923 000 -825 327 668
Andre generelle statstilskudd -61 792 197 -66 046 891 -68 166 891 -57 593 312
Sum frie disponible inntekter -3 241 905 082 -3 206 046 891 -3 209 166 891 -3 081 960 074
         
Renteinntekter og utbytte -152 365 548 -91 953 534 -110 436 186 -154 026 285
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 165 944 399 120 139 429 138 622 081 159 775 811
Avdrag på lån 132 769 000 131 920 000 131 920 000 112 631 556
Netto finansinntekter/-utgifter 146 347 851 160 105 895 160 105 895 118 381 082
         
Til ubundne avsetninger 200 159 498 125 276 895 200 159 498 211 247 248
Til bundne avsetninger 932 878 0 0 935 906
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -134 885 685 0 -134 885 685 -85 670 292
Bruk av ubundne avsetninger -32 751 000 0 -32 751 000 -17 751 000
Bruk av bundne avsetninger -5 720 585 0 -900 000 -10 475 938
Netto avsetninger 27 735 106 125 276 895 31 622 813 98 285 924
         
Overført til investerings-regnskapet 0 0 0 67 600 000
Sum fordelt til drift -3 067 822 124 -2 920 664 101 -3 017 438 183 -2 865 293 068
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 2 862 300 603 2 920 664 101 3 017 438 183 2 730 407 383
         
Merforbruk/ mindreforbruk  205 521 521 0 0 134 885 685
Regnskapsskjema 1B
 Regnskap 2015Opprinnelig budsjett
2015
Regulert budsjett
2015
Regnskap 2014
         
Administrasjon og ledelse
Utgift 256 438 969 226 177 104 250 803 232 231 786 643
Inntekt -29 125 676 -14 931 564 -21 422 190 -24 923 971
Sum administrasjon og ledelse 227 313 293 211 245 540 229 381 042 206 862 672
         
Oppvekst
Utgift 1 605 563 243 1 483 232 811 1 587 670 001 1 554 308 267
Inntekt -285 006 217 -211 950 669 -263 988 426 -274 341 818
Sum oppvekst 1 320 557 026 1 271 282 142 1 323 681 575 1 279 966 449
         
Helse og omsorg
Utgift 1 373 213 566 1 239 908 671 1 351 218 358 1 337 691 206
Inntekt -205 903 702 -132 908 754 -195 251 484 -190 621 311
Sum helse og omsorg 1 167 309 864 1 106 999 917 1 155 966 874 1 147 069 896
         
Kultur, frivillighet og fritid
Utgift 215 024 823 196 675 378 205 277 198 207 391 072
Inntekt -63 997 384 -53 912 328 -59 118 850 -59 547 759
Sum Kultur, frivillighet og fritid 151 027 439 142 763 050 146 158 348 147 843 313
         
Teknikk og miljø
Utgift 393 578 924 368 550 385 388 481 740 368 984 106
Inntekt -292 830 020 -280 664 109 -287 640 283 -274 679 246
Sum Teknikk og miljø 100 748 904 87 886 276 100 841 457 94 304 860
         
Eiendoms-forvaltning
Utgift 285 578 316 243 077 769 293 347 276 249 676 639
Inntekt -156 675 353 -136 454 317 -162 397 739 -146 030 250
Sum eiendoms-forvaltning 128 902 963 106 623 452 130 949 537 103 646 389
         
Sentrale utgifter og inntekter
Utgift ansvar 9* 805 385 595 682 667 149 695 267 506 704 152 909
Inntekt ansvar 9* -3 901 245 084 -3 609 467 526 -3 782 246 339 -3 683 846 488
Korrigert fra skjema 1A 2 862 300 603 2 920 664 101 3 017 438 183 2 730 407 383
Sum sentrale utgifter og inntekter -233 558 886 -6 136 276 -69 540 650 -249 286 196
         
Sum fordelt 2 862 300 603 2 920 664 101 3 017 438 183 2 730 407 383

Regnskapsskjema 2A og 2B

Regnskapsskjema 2A
 Regnskap 2015Vedtatt budsjett 2015Regulert budsjett
2015
Regnskap 2014
Finansieringsbehov
Investeringer i anleggsmidler 838 783 900 862 600 000 868 019 649 760 058 258
Utlån og forskutteringer 349 344 460 100 000 000 366 831 617 120 419 700
Avdrag på lån 50 777 825 15 000 000 15 000 000 14 665 822
Avsetninger 28 891 205 0 0 24 870 614
Årets finansierings-behov 1 267 797 389 977 600 000 1 249 851 266 920 014 393
         
Finansiert slik
Bruk av lånemidler -595 485 347 -687 482 000 -652 949 168 -512 563 714
Inntekter fra salg av anleggsmidler -185 154 738 -15 000 000 -184 430 104 -32 838 901
Tilskudd til investeringer -19 555 949 -16 800 000 -57 276 672 -36 320 539
Kompensasjon for merverdiavgift -101 958 749     -99 554 581
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -109 419 034 -138 318 000 -134 123 880 -100 983 598
Andre inntekter -161 996 0 0 -1 593 198
Sum ekstern finansiering -1 011 735 813 -857 600 000 -1 028 779 824 -783 854 530
         
Overført fra drifts-regnskapet -13 991 441 0 -13 991 441 -1 996 329
Bruk av avsetninger -242 070 135 -120 000 000 -207 080 000 -134 163 534
Sum finansiering -1 267 797 389 -977 600 000 -1 249 851 266 -920 014 393
Regnskapsskjema 2B
 Regnskap 2015Vedtatt budsjett 2015Regulert budsjett 2015Regnskap 2014
Administrasjon og ledelse 21 010 972 10 000 000 23 942 213 21 709 567
Oppvekst 233 436 420 287 000 000 223 092 835 226 732 768
Helse og omsorg 152 814 105 212 000 000 220 183 375 173 017 656
Kultur, frivillighet og fritid 70 542 135 97 500 000 101 657 571 50 793 651
Teknikk og miljø 247 968 777 230 100 000 195 509 744 162 169 330
Eiendomsforvaltning 113 011 490 26 000 000 103 633 911 125 635 286
Sum investering anlegg 838 783 900 862 600 000 868 019 649 760 058 258

Økonomisk oversikt Balanse

Balansen viser kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Verdipapirer som inngår i andelsportefølje er vurdert til markedsverdi pr. 31.12. Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost og er avskrevet/nedskrevet i henhold til bestemmelsene i forskrift om årsregnskap og årsberetning §8.

Balanse
 NoteRegnskap 2015Regnskap 2014
       
(A) Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg 11,12 7 279 555 763 6 804 392 439
Utstyr, maskiner og transportmidler 11 178 607 648 181 932 916
Utlån   610 995 613 549 723 993
Aksjer og andeler 6 259 913 894 17 413 894
Pensjonsmidler 3 2 889 564 750 2 669 752 359
Sum anleggsmidler   11 218 637 668 10 223 215 601
       
(B) Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer   375 916 507 313 308 292
Premieavvik 3 52 954 450 68 034 645
Aksjer og andeler 15 1 320 920 559 1 356 476 429
Kasse, bankinnskudd   708 242 533 816 692 827
Sum omløpsmidler   2 458 034 049 2 554 512 194
       
SUM EIENDELER (A + B)   13 676 671 717 12 777 727 795
       
(C) EGENKAPITAL
Disposisjonsfond 7 -582 034 203 -608 858 857
Bundne driftsfond 7 -76 505 709 -84 729 456
Ubundne investeringsfond 7 -793 422 514 -806 422 514
Bundne investeringsfond 7 -32 628 986 -42 807 916
Prinsippendringer   11 967 849 11 967 849
Regnskapsmessig mindreforbruk 16 -205 521 521 -134 885 685
Kapitalkonto 8 -2 823 903 326 -2 376 209 500
SUM EGENKAPITAL   -4 502 048 410 -4 041 946 079
       
(D) GJELD
Langsiktig gjeld      
Pensjonsforpliktelse 3 -3 839 166 000 -3 703 260 250
Ihendehaverobligasjonslån 13 -2 800 000 000 -2 750 000 000
Sertifikatlån 13 -690 000 000 -446 969 000
Andre lån 13 -1 115 205 017 -1 110 148 872
Sum langsiktig gjeld   -8 444 371 017 -8 010 378 123
       
Kortsiktig gjeld      
Annen kortsiktig gjeld 4 -730 252 290 -725 403 594
Premieavvik 3   0
Sum kortsiktig gjeld   -730 252 290 -725 403 594
       
SUM GJELD (D)   -9 174 623 307 -8 735 781 716
       
SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D)   -13 676 671 717 -12 777 727 795
       
Ubrukte lånemidler 1 49 593 676 163 329 023
Andre memoriakonti   111 433 116 393
Motkonto for memoriakontiene   -49 705 109 -163 445 415
       
Balansens nettosum   0 0