Note 1: Endring i arbeidskapital

Ending i arbeidskapital sier i hovedsak noe om kommunens betalingsevne er bedret eller forverret. Dette beregnes som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld, korrigert for endring i ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen er differansen mellom anskaffelse av midler (inntekter og innbetalinger) og anvendelse (utgifter og utbetalinger) av midler i bevilgningsregnskapet. Når anskaffelse er større enn anvendelse har arbeidskapitalen økt. 

Begrepet arbeidskapital er misvisende siden driftsregnskapet påvirkes av premieavvik (forskjellen mellom innbetalt pensjonspremie til livselskapene og beregnet pensjonskostnad). Netto inntektsført premieavvik for 2015 er kr 46 411 000. Dvs. at det i realiteten er en svekkelse i arbeidskapitalen tilsvarende dette.

Del 1 Endring i arbeidskapital - bevilgningsregnskapet
 Regnskap 2015Regnskap 2014
Anskaffelse av midler     
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)  -4 265 070 216 -4 046 116 724
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)  -371 578 162 -231 750 659
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner  -793 283 563 -707 206 855
Sum anskaffelse av midler  -5 429 931 941 -4 985 074 237
     
Anvendelse av midler     
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)  3 879 252 857 3 709 062 502
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)  838 759 491 760 052 706
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner  699 511 087 408 618 935
Sum anvendelse av midler  5 417 523 435 4 877 734 145
     
Anskaffelse - anvendelse av midler  -12 408 506 -107 340 094
Endring i ubrukte lånemidler  113 735 346 -90 986 842
Endring i arbeidskapital  -101 326 840 198 326 936
Del 2 Endring i arbeidskapital - balansen
 Regnskap 2015Regnskap 2014
Omløpsmidler    
Endring kortsiktige fordringer 62 608 214 -64 585 820
Endring aksjer og andeler -35 555 869 -117 654 900
Endring premieavvik -15 080 195 68 034 645
Endring sertifikater 0 0
Endring obligasjoner 0 0
Endring betalingsmidler -108 450 294 161 723 419
Endring omløpsmidler -96 478 144 47 517 345
     
Kortsiktig gjeld    
Endring kassekredittlån 0 0
Endring annen kortsiktig gjeld 4 848 696 -93 105 514
Endring premieavvik 0 -57 704 077
     
Endring arbeidskapital -101 326 840 198 326 936