Note 11: Anleggsmidler

Vurderingsreglene for anleggsmidler følger av regnskapsforskriften § 8, KRS nr 2 Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter og KRS nr 9 Nedskriving av anleggsmidler. Anleggsmidler aktiveres til brutto anskaffelseskost og avskrives lineært over antatt levetid, definert i forskrift.

Avskrivingene begynner året etter at anleggsmiddelet er ferdigstilt og tatt i bruk. 

Kommunen har de siste årene hatt noe mangelfull kontroll med hensyn til sikring av korrekt informasjon og identifikasjon av eiendeler i balansen. I 2015 er kommunens anleggsmidler registrert i økonomisystemets anleggsmodul.

Systemet håndterer aktivering, avskriving, nedskriving, salg og utrangering. Samtidig som anlegg er lagt inn i anleggsmodulen er eierforhold, anskaffelseskost og avskrivninger blitt revurdert. Dette har medført en samlet nedskriving av kommunens anleggsmidler med 20 mill. kroner.

Mye er gjort i 2015, men noe arbeid gjenstår og vil bli prioritert i 2016. Blant annet er ikke ferdig nedskrevne anlegg, grunneiendommer som alltid har vært i kommunens eie eller små grunneiendommer blitt registrert i modulen.

Oversikt endringer i AM
 Beløp
Bokført verdi 01.01.2015  6 986 325 355
Korrigeringer - gjennomgang anleggsmidler  -19 973 447
Avgang - 2015  -184 174 190
Avgang - tilbakeførte avskrivninger  52 035 534
Tilgang 2015 AM  822 029 024
Tilgang 2015 - VAR i arbeid  19 464 310
Avskrivninger 2015  -217 543 176
Bokført verdi 31.12.2015  7 458 163 410
Viktigste korrigeringer
 Beløp
Nedskrivning gamle Nesøya skole  -39 500 000
Tomt Fusdal  31 500 000
Johan Drengsruds vei  52 500 000
Korrigering bokførte verdier ved konvertering  -32 600 000
Avhendede eiendommer som ikke var fjernet fra balansen  -26 200 000
Omklassifisering fra tomt til bygg  -3 300 000
Manglende aktivering - Tilfluktsrom Asker Tennisklubb  -1 400 000
Andre mindre justeringer  -973 447
   -19 973 447
Anleggsmidler per 31.12.2015
 Anskaffelses- kostAkkumulerte avskrivningerAvgang 2015Tilgang investering 2015Avskrivning 2015Bokført verdi 31.12.2015
Tomter - ingen avskrivning (A22700)  618 891 864  - -  52 844 575  -  671 736 439
Løsøre - avskrivningstid 5 år (A22405)  14 947 990  -7 920 245 -  15 363 955  -1 460 262  20 931 438
Løsøre - avskrivningstid 10 år (A22410)  254 994 596  -118 017 644  -717 000  14 906 577  -23 429 447  127 737 082
Løsøre - avskrivningstid 20 år (A22420)  26 801 192  -316 354 -  3 734 895  -356 426  29 863 307
Faste installasjoner - avskrivningstid 5 år (A22705)  1 651 143  -549 111 -  1 052 693  -330 229  1 824 496
Faste installasjoner - avskrivningstid 10 år (A22710)  36 104 441  -4 742 330  -148 762  1 288 788  -3 512 830  28 989 307
Faste installasjoner - avskrivningstid 20 år (A22720)  372 303 080  -78 423 887  -2 191 226  58 138 609  -17 052 350  332 774 226
Fast eiendom - avskrivningstid 40 år (A22740)  6 447 609 761  -1 826 489 559  -7 768 290  597 464 570  -144 402 474  5 066 414 008
Fast eiendom - avskrivningstid 50 år (A22750)  1 567 658 986  -339 411 783  -121 313 378  77 234 362  -26 999 159  1 157 169 028
   9 340 963 053  -2 375 870 913  -132 138 656  822 029 024  -217 543 176  7 437 439 333
Utenfor AM  1 259 768      19 464 310  -  20 724 078
   9 342 222 821  -2 375 870 913  -132 138 656  841 493 334  -217 543 176  7 458 163 410

Overføring av eiendommer til Asker kommunale pensjonskasse

I forbindelse med etablering av Asker kommunale pensjonskasse ble 4 eiendommer overført til pensjonskassen. Dette for å dekke deler av egenkapitaltilskuddet.

Overføring av eiendommer
 Beløp
Samlet salgssum  172 500 000
Omkostninger  3 649 095
Netto gevinst  42 549 850