Note 13: Langsiktig lånegjeld

Driftsregnskapet skal minst belastes med avdragsutgifter tilsvarende minimumsavdraget. Avdragsbestemmelsene i kommuneloven er knyttet til kommunens samlede lånegjeld etter kommuneloven § 50 nr. 1 (investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk inklusiv investeringstilskudd kirken, kommunale foretak) og 2 (konvertering av eldre lånegjeld). 

Kommuneloven § 50 nr. 7 a har bestemmelser om at kommunens totale langsiktige gjeld, som er tatt opp etter kommunelovens§ 50 nr. 1 og 2, skal avdras med like årlige avdrag, og at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte.

Med siste årsskifte menes inngående balanse det enkelte år. Intensjonen i lovbestemmelsen tar utgangspunkt i det finansielle ansvarsprinsipp i den forstand at lånegjelden skal avdras planmessig, og ved at lånegjelden skal være innfridd når kommunens eiendeler er fullt avskrevet (jf. brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 25. september 2007).

Minimumsavdraget kan beregnes på to måter. Asker kommune har i flere år brukt forenklet modell isteden for regnearkmodell. Siden Asker kommunes anleggsmidler er i den lengste avskrivningsgruppen er det forenklet modell som best ivaretar intensjonen i loven.

Del 1

Del 1
 Regnskap 2015Regnskap 2014Gjenværende løpetid
Kommunens samlede lånegjeld   4 605 205 017  4 307 117 872  6,96
Andel lånegjeld som er selvfinansierende (VAR- området)   838 514 289  710 605 868  
       
Ihendehaverobligasjonslån  2 800 000 000  2 750 000 000  
Sertifikatlån  690 000 000  446 969 000  
Etableringslån  4 500 000  5 500 000  
Startlån  615 669 987  565 563 842  
Kommunalbanken  481 950 000  516 750 000  
Andre lån  13 085 030  22 335 030  
       
Antall lån  22  21  
Antall kreditorer  8  8  

Gjelden forvaltes som en portefølje og har en kombinasjon av lån med kort og lang løpetid. Porteføljen tilpasses de underliggende investeringsformålene og nedbetalingsforpliktelser. 

Del 2

Beregning av minste lovlige avdrag (minimumsavdrag) etter kommuneloven §50 nr. 7 a:
 Regnskap 2015Regnskap 2014
Sum årets avskrivninger   217 670 417  215 116 015
Sum bokført verdi anleggsmidler pr 1.1   6 986 325 355  6 458 682 028
Sum langsiktig gjeld (eks. startlån og pensjonsforpliktelser) pr 1.1   3 736 054 030  3 330 135 030
Minimumsavdrag (kontrollgrense avdrag)  116 402 887  110 915 102
Betalte og bokførte avdrag i driftsregnskapet   132 769 000  112 631 556
Meravdrag utover minimumsavdrag i driftsregnskapet   16 366 113  1 716 454

Når det gjelder lån tatt opp til utlån etter kommunelovens § 50 nr. 6, skal mottatte avdrag på utlån eller refusjoner av gitte forskutteringer etter kommuneloven § 50 nr. 6 og etter kommuneloven § 50 nr. 7 b uavkortet nyttes til nedbetaling eller innfrielse av innlån til kommunen.

Med innlån menes her kommunens innlån generelt og ikke nødvendigvis det aktuelle innlån disposisjonen knytter seg til. Det kan likevel  være vilkår knyttet til kommunens innlån som begrenser handlefriheten etter kommuneloven § 50 nr. 7 b.

Del 3

Kontroll av avdrag knyttet til startlån
 Regnskap 2015Regnskap 2014
Utlån pr 31.12   608 925 994  547 445 909
Ubrukte lånemidler knyttet til utlån pr 31.12   17 480 567  23 521 466
Mottatte avdrag avsatt til bundne fond pr 31.12   28 657 094  24 676 539
Sum   655 063 655  595 643 914
Langsiktig lånegjeld knyttet til startlån   620 169 987  571 063 842
     
Avviket er  34 893 668  24 580 072

Siden sum utlån, ubrukte lånemidler og mottatte avdrag avsatt til bundne fond er større enn langsiktig lånegjeld knyttet  til Startlån er kommunelovens § 50 nr. 7 b oppfylt.

Del 4

Renter
 Regnskap 2015Regnskap 2014
Renteutgifter lån   109 828 819  114 282 487
Gjennomsnittsrente 31.12  2,5 % 2,9 %
Låneporteføljens andel med flytende rente  43,2 % 66 %
Låneporteføljens andel med fast rente  56,8 % 34 %

Asker kommune har inngått følgende rentebytteavtaler, hvor kommunen betaler fastrente og mottar flytende rente fra banken for å redusere kommunens renterisiko. Rådmannen er gitt fullmakt til å bruke fremtidige renteavtaler (FRA), swapper og derivater for å endre gjeldens renteeksponering.

Del 5

Rentebytteavtaler
 NOKAvtale-datoForfallBetalerMottarMarkeds-verdiFormål med sikringenFinans-reglementet
Nordea  500 000 000 17.10.13 28.10.21 2,32 % 4,35 %  52 638 508 Kontantstrøm-sikring § 3-3
Nordea  271 700 000 01.10.04 01.07.24 6,29 % 1,10 %  -100 174 966 Kontantstrøm-sikring § 3-3
Nordea  100 000 000 21.08.13 18.09.28 3,30 % 1,06 %  -15 580 354 Kontantstrøm-sikring § 3-3
Nordea  500 000 000 17.10.13 30.10.28 3,54 % 2,32 %  -56 925 708 Kontantstrøm-sikring § 3-3
Danske bank  100 000 000 02.09.11 17.12.20 3,85 % 3 M Nibor  -12 551 190 Kontantstrøm-sikring § 3-3
DNB  500 000 000 20.03.15 20.09.16 1,54 % 3 M Nibor  -2 238 962 Kontantstrøm-sikring § 3-3
DNB  400 000 000 23.05.16 23.05.17 0,73 % 3 M Nibor  -60 285 Kontantstrøm-sikring § 3-3
DNB  250 000 000 20.09.16 20.09.19 1,39 % 3 M Nibor  -2 991 411 Kontantstrøm-sikring § 3-3

Del 6

Langsiktig gjeld med forfall innen 1 år
 HovedstolForfall
Sertifikatlån 150 000 000 20.04.16
Sertifikatlån 140 000 000 20.04.16
Obligasjonslån 650 000 000 21.12.16
Sertifikatlån 400 000 000 23.05.16
Andre lån 9 250 000 15.12.16