Note 14: Andre forpliktelser

Asker kommune har inngått avtaler med eksterne leverandører for drift av tjenester.

Den 19.11.2013, i utvalgssak 83/13, vedtok kommunestyret at videre drift av Risenga bo- og omsorgssenter konkurranseutsettes i form av anbudskonkurranse med hovedvekt på kvalitet som konkurransekriterium.. Konkurranse ble gjennomført og prosessen endte med at Aleris Omsorg AS overtok driften av Risenga bo- og omsorgssenter. Inneværende avtale ble inngått for perioden 01.04.2015 og frem til 01.04.2021. Det foreligger opsjon om inntil 4 års forlengelse av avtalen ut over dette, maksimalt frem til 01.04.2025.

Aleris Omsorg AS har avtale om driften av tjenestene i omsorgsboligene på Vestre Nes. Inneværende avtale varer frem til 01.09.2015. For perioden 1.9.2015-1.9.2017 er det blitt utløst en opsjon og det foreligger mulighet for ytterligere en opsjon på 2 år. Verdiene på opsjonene skal regnskapsføres, og føres opp som en eiendel i kommunens balanse. Siden ny KRS 11 – finansielle eiendeler og forpliktelser – ennå ikke er sluttbehandlet av foreningen for God kommunal regnskapsskikk, avventer man bokføringen til denne er vedtatt.

Leasingavtaler

Asker kommune leaser 110 personbiler og 47 varebiler og minibusser. Leasingperiode er 4 år på nye personbiler (noen gamle på 3 år) og 5 år på varebiler og større kjøretøy, og rullerende utskiftning. Asker kommune har vurdert disse leieavtalene som operasjonelle, og skal ikke bokføres i balansen.

Leiekontrakter med lang binding

Asker kommune har leiekontrakter på bygg som gjør at kommunen er bundet opp i uoppsigelige kontrakter over lengre perioder.  Med uoppsigelige kontrakter menes her kontrakter som har 12 mnd. eller lenger oppsigelsestid. Kontraktene er verdimessig vurdert i regnskapsperioden på 12 mnd. og inkl. felleskostnader. Mulighet for eventuell fremleie er ikke vurdert her. Årlig forpliktelse for leiekontraktene er i 2015  verdsatt til kr 43,6 millioner kroner.