Note 15: Finansielle omløpsmidler

Energifondet
 Bokført verdiMarkedsverdiAnskaffelses-verdiBokført verdiPortefølje-endring
Aktiva-klasser 31.12.14 31.12.15 31.12.15 31.12.15  
Penge-marked  87 493 309  99 181 506  100 112 734  99 181 506  11 688 198
Omløps-obligasjoner  69 894 933  120 195 208  123 671 197  120 195 208  50 300 275
Anleggs-obligasjoner  577 898 250  588 430 168  535 329 682  549 100 534  -28 797 716
Sum renter  735 286 491  807 806 883  759 113 613  768 477 248  33 190 756
           
Norske aksjefond  286 856 603  291 830 973  248 459 698  291 830 973  4 974 370
Utenlandske aksjefond  240 882 785  255 630 128  147 369 452  255 630 128  14 747 343
Bank valuta  9 562 440  4 982 215    4 982 215  -4 580 225
Sum aksjefond  537 301 828  552 443 316  395 829 150  552 443 316  15 141 488
           
Anleggs-obligasjoner (overskudds-likviditet)  83 888 110 - - -  -83 888 110
           
Totalt  1 356 476 429  1 360 250 198  1 154 942 763  1 320 920 564  -35 555 865

Alle finansielle aktivaklasser er verdivurdert og bokført til markedsverdi med unntak av "holdt til forfall" (HTF) obligasjoner som er bokført og vurdert til anskaffelseskost kost. Avvikende obligasjonskurser (over/underkurs) er periodiserte i løpetiden. Finansielle omløpsmidler består av Energifond og Portefølje overskuddslikviditet (korte anleggsobligasjoner).

Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser er innenfor de vedtatte rammer i henhold til kommunens finansreglement.

Spesifikasjoner resultat Energifondet
 31.12.201431.12.2015
Renteinntekter    
DNB  -21 972 197  -18 373 906
Nordea  -7 121 159  -8 447 429
Pareto  -5 692 801  -5 772 703
   -34 786 156  -32 594 038
     
Utbytte    
DNB  -  -
Nordea  -2 024 772  -1 479 750
   -2 024 772  -1 479 750
     
Realisert gevinst    
DNB  -139 253 466  -39 405 274
Nordea  -2 907 652  -4 734 532
Pareto  -2 226 300  2 741 616
   -144 387 418  -41 398 190
     
Verdiendring    
DNB  105 014 489  -9 469 967
Nordea  -14 540 979  -5 410 877
Pareto  -7 504 819  -13 981 061
   82 968 691  -28 861 905
     
Realisert tap    
DNB  20 728 891  45 298 267
Pareto  4 769 595  5 576 631
   25 498 486  50 874 899
     
Honorarer    
DNB  -814 155  -303 663
Nordea  -447 591  -581 777
Pareto  -418 152  -568 645
   -1 679 898  -1 454 085
     
Omkostninger    
DNB  19 319  -7 751
Nordea  125  6 701
Pareto  1  -1
   19 445  -1 051
     
SUM  -74 391 622  -54 914 121
Øvrig likviditet
 31.12.201431.12.2015
Renteinntekter    
DNB  -5 320 518  -2 061 060
   -5 320 518  -2 061 060
     
Honorarer    
DNB  124 956  -124 956
   124 956  -124 956
     
Omkostninger    
DNB  -0  -
   -0  -
     
Kronedifferanse 0  -9
     -9
     
SUM  -5 195 563  -2 186 025