Note 16: Regnskapsmessig merforbruk/ udekket i investeringsregnskapet og driftsregnskapet

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet på prosjektnivå viser imidlertid at enkelte prosjekter har overforbruk, mens andre prosjekter har mindreforbruk. Prosjekter med overforbruk er dekket opp av midler fra prosjekter som har ubenyttet bruk av investeringsfond

Tabell 1
KapittelBalansen31.12.201501.01.2015Endring 
2.5950Regnskapsmessig mindreforbruk drift 205 521 521 134 885 685 70 635 836
2.5960Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 0
SUMRegnskapsmessig mindreforbruk  205 521 521 134 885 685 70 635 836
Tabell 2
Driftsregnskapet 2015Investeringsregnskapet 2015Sum
ArtBeløpArtBeløp 
930 -134 885 685 930 0  
580 205 521 521 580 0  
Differanse 70 635 836   0 70 635 836