Note 17: Gebyrfinansierte selvkosttjenester

Vann, avløp og renovasjon, septik og feiing er områder hvor selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling. Selvkost er den totale kostnadsøkningen en har ved å produsere disse tjenestene. Overskudd innenfor områdene avsettes til selvkostfond mens et underskudd fører til oppløsning av fondsmidler.

Beregningene utføres i tråd med retningslinjer (H-3/14) for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. I 2015 har det vært følgende utvikling innenfor de enkelte formål:

Vann

Vann - tall i 1 000 kroner
 201020112012201320142015
Direkte driftskostnader 28 966 30 044 32 177 38 857 35 509 37 263
Indirekte driftskostnader 1 094 1 218 1 505 1 490 1 385 1 495
Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) 20 366 20 903 19 022 20 350 22 008 21 352
Gebyrgrunnlag 50 427 52 165 52 705 60 697 58 902 60 110
Gebyrinntekter 50 314 53 274 53 394 55 557 53 185 62 631
Over-/underskudd -112 1 109 690 -5 140 -5 717 2 521
Avsetn.(-)/bruk av fond(+) 112 -1 109 -690 5 140 5 717 -2 521
Underskudd videreført til neste år 0 0 0 0 0 0
Sum fond inkl. kalk.rente 11 633 13 137 14 155 9 319 3 765 6 383
Dekningsgrad i % 99,80 % 102,10 % 101,30 % 91,50 % 90,30 % 104,20 %

Avløp

Avløp - tall i 1 000 kroner
 201020112012201320142015
Direkte driftskostnader 32 972 34 026 30 181 35 336 39 843 43 214
Indirekte driftskostnader 1 264 1 393 1 537 1 407 1 242 1 535
Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) 13 560 13 907 12 638 14 039 16 334 16 102
Gebyrgrunnlag 47 796 49 327 44 356 50 782 57 419 60 851
Gebyrinntekter 47 602 49 662 47 605 47 684 45 017 54 211
Over-/underskudd -194 335 3 249 -3 098 -12 402 -6 639
Avsetn.(-)/bruk av fond(+) 194 -335 -3 249 3 098 12 402 6 639
Underskudd videreført til neste år 0 0 0 0 0 0
Sum fond inkl. kalk.rente 21 007 22 028 25 854 23 393 11 424 4 942
Dekningsgrad i % 99,60 % 100,70 % 107,30 % 93,90 % 78,40 % 89,10 %

Renovasjon

Renovasjon - tall i 1 000 kroner
 201020112012201320142015
Direkte driftskostnader 33 059 34 056 41 647 40 394 44 711 43 872
Indirekte driftskostnader 1 377 1 586 1 986 1 748 1 648 1 912
Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) 1 505 1 434 4 554 4 630 4 289 3 840
Gebyrgrunnlag 35 941 37 076 48 187 46 772 50 647 49 623
Gebyrinntekter 41 789 46 614 49 805 50 698 51 680 52 292
Over-/underskudd 5 848 9 539 1 618 3 926 1 033 2 668
Avsetn.(-)/bruk av fond(+) -5 848 -9 539 -1 618 -3 926 -1 033 -2 668
Underskudd videreført til neste år 0 0 0 0 0 0
Sum fond inkl. kalk.rente 394 10 099 11 983 16 275 17 731 20 769
Dekningsgrad i % 116,30 % 125,70 % 103,40 % 108,40 % 102,00 % 105,40 %

Feiing

Feiing - tall i 1 000 kroner
 201020112012201320142015
Direkte driftskostnader 4 034 5 317 4 143 6 295 5 270 5 702
Indirekte driftskostnader 136 165 151 156 144 168
Kalkulerte kapitalkostnader (serielån)            
Gebyrgrunnlag 4 170 5 481 4 294 6 451 5 414 5 870
Gebyrinntekter 3 956 4 651 5 387 6 242 5 574 6 121
Over-/underskudd -214 -831 1 092 -208 160 251
Avsetn.(-)/bruk av fond(+) 0 0 -1 092 0 0 0
Underskudd videreført til neste år -214 -831 0 -208 0 0
Sum fond inkl. kalk.rente -700 -1 567 -500 -724 -579 -337
Dekningsgrad i % 94,90 % 84,80 % 125,40 % 96,80 % 103,00 % 104,30 %

Septik

Septik - tall i 1 000 kroner
 201020112012201320142015
Direkte driftskostnader 559 628 652 630 815 647
Indirekte driftskostnader 15 17 10 9 14 13
Kalkulerte kapitalkostnader (serielån)       0 0 0
Gebyrgrunnlag 574 645 661 639 829 661
Gebyrinntekter 480 720 570 702 908 774
Over-/underskudd -95 75 -91 64 79 113
Avsetn.(-)/bruk av fond(+) 0 -75 0 -64 -79 -113
Underskudd videreført til neste år -95 0 -91 0 0 0
Sum fond inkl. kalk.rente -96 -23 -116 -54 25 140
Dekningsgrad i % 83,50 % 111,70 % 86,20 % 110,00 % 109,60 % 117,20 %

Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av fremtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområder. Dekningsgraden forteller hvor stor andel av gebyrgrunnlaget pr år som er finansiert ved gebyrinntektene. 

Resultatet til området vann viser et mindreforbruk på 2,5 mill kroner. Beløpet settes til fond og området har ved utgangen av 2015 et selvkostfond på 6,4 mill kroner.

Resultatet til avløpsområdet viser et merforbruk på 6,6 mill kroner i 2015. Dette merforbruket dekkes av selvkostfondet som reduseres til 4,9 mill. kroner.

Selvkostregnskapet til renovasjon viser et overskudd på 2,7 mill kroner. Beløpet settes til fond. Fondet størrelse er ved utgangen av 2015 på 20,8 mill kroner. 

Septik er det minste selvkostområdet og viser i 2015 et overskudd på 0,1 mill kroner som legges til fond.

I 2015 viser beregningene for feiing et overskudd på 0,25 mill. kroner. Vi har imidlertid underskudd på selvkostfondet fra tidligere år som må hentes inn før vi kan avsette til fond på nytt. Det negative fondet er pr 2015 på 0,3 mill. kroner.

SFO

I henhold til gjeldende lover og forskrifter kan kommunen kreve inntil selvkost i foreldrebetaling for SFO. Det skal dokumenteres at foreldrebetalingen ikke overstiger kommunens kostnader tilknyttet produksjonen av tjenesten.

Selvkostregnskapet for 2015 viser at Asker kommune handler i tråd med eget vedtak samt selvkostveileder

SFO - tall i 1 000 kroner
År20152014
Lønn og sosiale utgifter 63 744 68 587
Kjøp av varer/tjenester 5 821 4 820
Tjenester ikke kommunal produksjon 314 734
Overføringsutgifter 1 102 1 109
Reserverte bevilgninger 0 0
Finansutgifter/-transaksjoner 1 -45
Refusjoner -3 730 -2 890
Overføringsinntekter -102 -112
Finansinntekter/-transaksjoner -45 0
Andel felleskostnader skole 1 258 745
Andel henførebare indirekte driftskostnader 5 549 1 934
Kostnader justert 73 912 74 882
Salgsinntekter (Foreldrebetaling) -54 168 -54 255
Resultat 19 744 20 627

Snømåking

I HP 2014-2017 er det vedtatt at egenbetaling for snømåking for brukere i helse og omsorg for 2015 skal være etter regning fra utfører, dvs. til selvkost. Tjenesten utføres og faktureres av eksternt firma og viderefaktureres uten påslag til bruker.

Byggesaksbehandling

I henhold til gjeldende lover og forskrifter kan kommunen kreve inntil selvkost for gebyrbelagte tjenester innenfor byggesaksbehandling. Det skal dokumenteres at byggesaksgebyrene ikke overstiger utgiftene.

Byggesaksbehandling - tall i 1 000 kroner
 20152014
Lønn og sosiale utgifter  18632 18506
Kjøp av varer og tjenester  2890 1556
Overføringsutgifter    806
Finansutgifter/-transaksjoner   0
Indirekte kostnader.    101
Refusjoner -908 -702
Overføringsinntekter  -467 -38
Fratrekk ikke gebyrbelagte tjenester (herav klagesaks behandling og veiledning) -1535 -1148
20% intern veiledning    101
Kostander justert  18612 19182
Salgsinntekter  -13138 -13687
Resultat 5 474 5 495