Note 18: Årsverk

Årsverk
 20152014
Antall årsverk 3166 3104
Antall ansatte    
Antall kvinner    
% andel kvinner 75,88 % 75,60 %
Antall menn    
% andel menn 24,12 % 24,40 %
Antall kvinner ledende stillinger    
% andel kvinner i ledende stillinger 68,18 % *68,3%
Antall menn i ledende stillinger    
% andel menn i ledende stillinger 31,82 % *31,7%

* Ledende stillinger på virksomhetsledernivå og rådmannens ledergruppe. Tall inkludert konstituerte virksomhetsledere.

Med i dette utvalget er alle ansatte som har en fast stillingsprosent, dvs. at timelønnede ekstravakter ikke er med. Ansatte i permisjon uten lønn, på arbeidsavklaringspenger eller i fødselspermisjon er heller ikke med. Her er det som regel satt inn vikar og det er den vi teller med i utvalget. Lærlinger er ikke inkludert i de 3166.

Asker kommune arbeider for å øke andelen menn innenfor de kvinnedominerte tjenesteområdene Oppvekst og Helse og omsorg.

Tiltak

  • Oppfordre det underrepresenterte kjønn til å søke (i annonsering)
  • Langsiktig rekrutteringsstrategi med blant annet fokus på å rekruttere og øke andelen menn innenfor de kvinnedominerte tjenesteområdene samt øke fokuset på mangfold og inkludering
  • Gjennom Asker kommunes vikartjeneste Internvikaren, kan kommunen påvirke de unges fremtidige yrkesvalg.