Note 19: Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall og usikre forpliktelser

Mulige krav

Oslofjordmuseet

Asker kommune har tatt ut forliksklage mot entreprenør Bermingrud og garantist Atradius AS for mangler som ikke er utbedret i Oslofjordmuseet. Vi har fremmet krav om et erstatningsbeløp fastsatt etter retten skjønn. Det vil bli tatt ut stevning mot disse partene dersom vi ikke kommer til en minnelig løsning innen oktober 2016.Garantisten har  gitt medhold i tilbakehold av ca. 2 mill.. kroner på garantien, men det vil kunne oppstå tvist om disponering av garantibeløpet og evt. krav som overstiger de 2. mill.

Mulige forpliktelser

Nesøya skole

Entreprenør har fremmet krav om tillegg på utførte arbeider, i størrelsesorden 1,3 mill. kroner. Entreprenør har også varslet et tilleggskrav på 2,3 mill. kroner som ikke er fakturert. Dette kravet kan være foreldet. Tvisten mellom Asker kommune og entreprenør er ikke løst, men det er ikke tatt ut forliksklage eller stevning enda.

Momskompensasjon

Det har den siste tiden vært usikkerhet rundt tolking av regelverket for merverdiavgiftskompensasjon. Problemstillingene er spesielt knyttet til kommunale svømmehaller/badeanlegg og boliger. Skatt Øst og Skatt Vest tolker regelverket ulikt. Asker kommune har engasjert Advokatfirmaet Hjort og kontaktet Skatt Øst for å avklare noen av spørsmålene rundt merverdiavgift for kommunens anlegg. Det har ikke vært noen endelig avklaring i 2015.