Note 2: Ytelser til ledende personer og revisor

Del 1 Godtgjørelse til ledende personer

Godtgjørelse til ledende personer
 Regnskap 2015Regnskap 2014
Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef utbetalt iht. lønnssystem og inkl. skattbare tillegg 1 486 082 1 416 964
Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.)    
     
Lønn og annen godtgjørelse til ordfører utbetalt iht. lønnssystem og inkl. skattbare tillegg 1 097 124 1 090 070
Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.)    

Del 2 Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Asker kommunerevisjon.

Godtgjørelse til revisor
 Regnskap 2015Regnskap 2014
Honorar lovpålagte oppgaver 1) 5 265 695 5 818 099
Honorar for rådgivning 2) 0 0

1) De lovpålagte oppgavene omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Revisors arbeid til kontrollutvalget og kommunestyret defineres å inngå i deres lovpålagte oppgaver. Av andre oppgaver som utføres, nevnes attestasjonsoppgaver, avtalte kontrollhandlinger og bistand.

I dette beløpet inngår også revisjon av Asker Kirkelig Fellesråd og fem menigheter. Dette er tatt inn i en tjenesteytingsavtale mellom kommunen og Asker Kirkelig Fellesråd. Revisjon blir derfor ikke fakturert da utførelsen av oppdraget inngår i årsbudsjettet som revisjonen får tildelt for revisjon av kommunen. Tjenesteytingsavtalen er verdsatt til kr 300 000,- per år. I årsbudsjettet ligger også en forutsetning om revisjon av 9 legater og en stiftelse.

2) Utover det som går på veiledning i forhold til revisjonens lovbestemte oppgaver, har kommunerevisjonen i 2015 ikke utført store spesialbestilte rådgivningsoppdrag ovenfor kommunen.