Note 20: Spesifikasjon av poster som ikke fremgår av regnskapet

Forpliktelse for underskudd

Dersom kommunale bedrifter eller foretak ikke klarer å dekke inn underskudd i eget særbudsjett, må kommunen dekke dette inn over eget budsjett. Ingen av de selskapene Asker kommune har slik forpliktelse overfor har akkumulerte underskudd i 2015.

Utøvelse av opsjon - Bråset

Utleieavtalen med Røyken kommune er i Asker kommunes regnskap behandlet som en operasjonell utleieavtale, men inneholder elementer av finansiell karakter. Røyken har behandlet den som finansiell, mens AK har avventet overdragelsen av eiendommen til Røyken.

Røyken kommune utøvde i 2013 opsjon for kjøp av en ideell halvpart av sykehjemmet. Selve kjøpet har enda ikke blitt gjennomført. Bakgrunnen for dette er at det har vært aktuelt at Røyken kommune skulle kjøpe hele bygget, og begge parter har derfor vært enige om at alternativet om kjøp av hele bygget bør avklares først.

Ved utgangen av 2015 er dette ikke avklart. For øvrig bemerkes at fra 01.01.16 er Bråset Bo- og omsorgssenter IKS oppløst og dette selskapet hadde rett til vederlagsfri bruksrett av bygget. Denne retten er derfor overdratt til Røyken kommune som vertskommune.

Avkastning Energifond

Energifondet har i 2015 hatt en akkumulert positiv avkastning på 54,9 mill. kroner mot budsjettert avkastning på 65,4 mill. kroner. Av avkastningen er 23,1 mill. kroner avsatt til realverdifond og 53,3 mill. kroner til bufferfond. Mindre avkastningen på 10,5 mill. behandles i en sak om årsregnskap 2015.

Refusjon ressurskrevende brukere

Krav på refusjon av utgifter for ressurskrevende brukere estimeres hvert år. For 2015 er estimatet 84,6 mill. kroner. Estimatet er kun basert på faktisk refusjon for 2014, med tillegg av deflator 3%.

Det er ikke tatt hensyn til eventuelle endringer i antall brukere og antall timer da dette ikke er mulig å si noe om på tidspunkt for inntektsføring. Det er heller ikke tatt hensyn til at rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede er økt med 604 000 kroner, og at innslagspunktet er økt til 1 081 000 kroner for 2015.