Note 3: Redegjørelse for kommunens pensjonsforpliktelse

Pensjonsordninger

Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Statens pensjonskasse (SPK) og Asker kommunale pensjonskasse (Asker KPK). Ordningen i Asker KPK ble overført fra Storebrand 31.12.2014. Ordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget.

Pensjonsordningen i Bærum kommunale pensjonskasse gjelder tidligere ansatte i Energiselskapet Asker og Bærum AS.  Pensjonsforpliktelsen er overført fra Asker utvikling AS til Bærum kommunale Eiendomsselskap AS (BKE) og Asker kommune.  BKE står som hovedansvarlig og viderefakturerer Asker kommunes andel. Innbetalingen til Bærum kommunale pensjonskasse gjelder årlige G-reguleringer og administrasjonskostnader. Denne ordningen har tidligere vært håndtert av DNB, men ble i løpet av 2015 overført til Bærum kommunale pensjonskasse. Endelig aktuarberegning for denne ordningen har ikke vært tilgjengelig ved årsavslutning, og benyttede tall er derfor heftet med større usikkerhet. 

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsselskapene, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres påfølgende år. Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Kommunen følger prinsipp om full amortiserings over et år. Akkumulert estimatavvik er derfor lik årets estimatavvik. Likeledes er akkumulert premieavvik lik årets premieavvik.

Hovedstørrelser fra aktuarberegninger - tall i hele 1 000
 20152014
Pensjonskostnad og premieavvik
Årets netto pensjonskostnad 197 365 226 069
Premieinnbetaling inkl. adm.kostnader 254 766 300 951
Administrasjons-kostnader 10 884 15 255
Avregning tidligere år 0 0
Premieavvik  46 411 59 627
Arbeidsgiveravgift av premieavviket 6 544 8 407
     
Pensjonsmidler og- forpliktelser
Estimert påløpt pensjonsforpliktelse  31.12. -3 721 229 -3 575 021
Pensjonsmidler 31.12. 2 888 975 2 669 230
Netto pensjonsforpliktelse -832 253 -905 791
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse -117 348 -127 717

Endring i bokføringspraksis – tilleggsavsetning

Asker kommune har i år fulgt regnskapsstandarden om noter. Asker har tidligere valgt å være tro mot anordningsprinsippet og har utført en tilleggsberegning. Ordningen har vært kompleks og utfordringene knyttet til dette oppleves større enn fordelene. Praksisen med tilleggsberegningen fra tidligere år er derfor ikke videreført i 2015 og ny bokføringspraksis vil også være mer sammenlignbar med andre kommuner.  For å avslutte ordningen er tilleggsberegning fra forrige år inntektsført i årets driftsregnskap (74,6 mill). Tilsvarende tilleggsberegning for 2015 ville ha medført en økning i totale pensjonskostnader i driftsregnskapet på ca 30 mill. kroner. 

Nærmere om regnskapstallene

Nærmere om regnskapstallene - tall i hele 1 000
 KLPSPKAsker KPKBærum KPKSum
Årets betalte pensjonspremie (inkl. adm) iht. regnskap   14 742  53 779  185 404  841  254 766
Arbeidstakers andel  -2 264  -7 675  -22 406    -32 345
Årets premieavvik (se spes. nedenfor)   1 721  -8 925  -38 470  -737  -46 411
Resultatført 1/1 av tidl. års premieavvik  1 670  -927  58 011  873  59 627
Resultatført tilleggsvurdering for i fjor   -678  -383  -73 229  -369  -74 659
 = Pensjonskostnad i regnskapet  15 191  35 869  109 310  608  160 978

Pensjonsordning

Akkumulert premieavvik
 KLPSPKAsker KPKBærum KPK*Sum
Akkumulert 01.01.  1 670  -927  58 011  873  59 627
 +/- Premieavvik for året  -1 721  8 925  38 470  737  46 411
 -/+  Resultatført 1/1 av tidl. års premieavvik  -1 670  927  -58 011  -873  -59 627
 = Akkumulert premieavvik 31.12   -1 721  8 925  38 470  737  46 411

Hovedstørrelser fra aktuarberegninger

Alle tall i hele 1 000. Inntekts- og gjeldsposter vist med -

Spesifikasjon av estimatavvik
 2015
Pensj.-midler
2014
Pensj.-midler
Faktisk (akt.beregn. full amort) 31.12 forrige år  2 596 362  2 352 008
Iht. regnskap pr. 31.12 forrige år  2 651 264  2 344 321
 = Gjenst. Amort./estimatavvik pr. 1.1  -54 902  7 687
Spesifikasjon av estimatavvik
 2015
Pensj.-forpl.
2014
Pensj.-forpl.
Faktisk (akt.beregn. full amort) 31.12 forrige år  -3 478 469  -3 317 427
Iht. regnskap pr. 31.12 forrige år  -3 560 759  -3 327 904
 = Gjenst. Amort./estimatavvik pr. 1.1  82 290  10 477
Spesifikasjon av estimatavvik
 2015
Net.forplikt.
2014
Net.forplikt.
Faktisk (akt.beregn. full amort) 31.12 forrige år  -882 107  -965 419
Iht. regnskap pr. 31.12 forrige år   -909 495  -983 583
 = Gjenst. Amort./estimatavvik pr. 1.1   27 388  18 164

 

Oppstilling av estimatavvik for regnskapsåret 2015 inkluderer ikke ordningen for Bærum KPK.
 KLPSPKAsker komm.PKBærum KPK*Sum
Bruk av premiefond  5 978 - - -  5 978
Saldo premiefond 31.12.15  97 - 64 548 -  64 645

 

Forutsetninger for 2015
 KLPSPKAsker komm.PK
Forventet avskastn. pensjonsmidler (§ 13-5 F) 4,65 % 4,35 % 4,65 %
Diskonteringsrente (§ 13-5 E) 4,00 % 4,00 % 4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B) 2,97 % 2,97 % 2,97 %
Forventet pensjonsreg. (§ 13-5 D) 2,20 % 2,22 % 2,20 %
Forventet årlig G- reg. (§ 13-5 D) 2,97 % 2,97 % 2,97 %

* Endelig aktuarberegning for denne ordningen har ikke vært tilgjengelig ved årsavslutningen og benyttede tall er derfor heftet med større usikkerhet.