Note 6: Finansielle anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler
Selskapets navnInvestert beløpRegnskap 2014Regnskap 201520152014
Egenkapitalinnskudd KLP Forsikring   6 196 694 6 196 694    
Egenkapitalinnskudd Asker kommunale pensjonskasse     242 500 000    
Asker Sentrum AS   10 000 10 000 4,24 % 4,24 %
Asker Eiendomsforvaltning AS   10 000 000 10 000 000 100,00 % 100,00 %
Arba Inkludering AS   253 000 253 000 11,80 % 11,80 %
Asker Produkt AS   50 000 50 000 100,00 % 100,00 %
A/L Biblioteksentralen   4 200 4 200 0,38 % 0,38 %
Vestfjorden vann og avløp AS   900 000 900 000 2,39 % 2,39 %
Totalt   17 413 894 259 913 894    

Bokført verdi av aksjeposter viser anskaffelseskost i henhold til KRS §2. 

Asker kommunale pensjonskasse

Asker kommunale pensjonskasse ble etablert i 2015. Innskuddet i pensjonskassen består av 4 eiendommer med verditakst til sammen 172,5 mill. kroner samt et kontantinnskudd på 70 mill. kroner. AKPK er eget juridisk rettssubjekt og med eget separat regnskap.

Formålet til AKPK er å yte alderspensjon og uførepensjon til Pensjonskassens medlemmer, samt etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner, samboer og barn i henhold til regelverk for pensjonsordningen. Pensjonskassen skal tilby fortsettelsesforsikring til medlemmer som fratrer. Når et medlem har rett til opptjent pensjon skal rettighetene sikres i pensjonskassen.

KLP

Det er innbetalt egenkapitalinnskudd i KLP med kr 810.151,- som ved en inkurie ikke har blitt balanseført. Dette medfører at eiendelene viser for lav verdi. Feilen er rettet i 2016.

Vestfjorden vann og avløp

Asker kommune har i løpet av 2015 ervervet 2 nye A-aksjer og 8 nye B-aksjer i Vestfjorden Vann og Avløp AS gjennom konvertering av fordring til aksjer. Samlet kostpris for de nye aksjene, kroner 225.000, er ved en inkurie ikke balanseført 31.12.2015. Forholdet vil bli korrigert i 2016.